SFS 2007:821 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

070821.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 22 §, 3 kap. 12 § och 6 kap. 13 § samt

bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) ska ha följande lydelse.

2 kap.

22 §

1 Studiehjälp får inte lämnas för tid då den studerande

1. får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för att delta i ett arbets-

marknadspolitiskt program, eller

2. tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör ut-

bildning till reserv- eller yrkesofficer.

3 kap.

12 §

2 Tilläggslån enligt 3 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395) får läm-

nas till en studerande som under kalenderåret närmast före studiernas början
har haft en inkomst som uppgått till minst 415 procent av det prisbasbelopp
som gäller det år då studierna påbörjas. Som inkomst räknas det belopp som
utgör summan av den studerandes överskott i inkomstslagen tjänst och nä-
ringsverksamhet.

Tilläggslån får också lämnas till en studerande som sammanhängande

uppburit föräldrapenning närmast före studiernas början och som närmast
dessförinnan haft en sådan inkomst som anges i första stycket.

Tilläggslån får lämnas bara för studier vid en läroanstalt i Sverige.

6 kap.

13 §

3 Försäkringskassan ska till Centrala studiestödsnämnden eller �ver-

klagandenämnden för studiestöd lämna uppgift om

1. sådan sjukperiod enligt 3 kap. 26 § som har godkänts av Försäkrings-

kassan,

2. sådan sjukpenning eller ersättning som avses i 4 kap. 12 §,
3. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under ett arbetsmarknadspoli-

tiskt program, och

1 Senaste lydelse 2001:361.

2 Senaste lydelse 2005:619.

3 Senaste lydelse 2006:862.

SFS 2007:821

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:821

4. sjukersättning, aktivitetsersättning och rehabiliteringsersättning enligt

lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Första stycket gäller dock bara om uppgifterna har betydelse för tillämp-

ningen av studiestödslagen (1999:1395) eller föreskrifter som har meddelats
i anslutning till lagen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008 i fråga om 3 kap. 12 §

och i övrigt den 3 december 2007. Bilagan i dess nya lydelse ska dock till-
lämpas för tid från och med den 11 oktober 2007.

2. �ldre bestämmelser i 3 kap. 12 § gäller fortfarande för tilläggslån som

avser studier före ikraftträdandet.

3. För studerande som före den 1 juli 2008 har beviljats tilläggslån ska

äldre bestämmelser i 3 kap. 12 § fortfarande tillämpas vid prövning av den
studerandes rätt till tilläggslån för tid efter den 1 juli 2008, under förutsätt-
ning att de studier som tilläggslån söks för är en direkt fortsättning på de stu-
dier som tilläggslån tidigare har beviljats för.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

3

SFS 2007:821

Bilaga

4

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiestöd kan lämnas

B 2

Beckmans skola AB för Beckmans Designhögskola, konstnärlig kandidat-

examen

Ericastiftelsen, utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed sam-

manhängande fortbildning och vidareutbildning

Ersta Sköndal Högskola AB
� magisterexamen i omvårdnad,
� magisterexamen i socialt arbete,
� kandidatexamen i omvårdnad,
� kandidatexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
� högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
� högskoleexamen, teologisk utbildning,
� sjuksköterskeexamen,
� socionomexamen, och
� specialistsjuksköterskeexamen
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen, teologisk utbildning
Evangeliska Frikyrkan för �rebro Teologiska Högskola
� kandidatexamen i teologi, och
� högskoleexamen, teologisk utbildning
Handelshögskolan i Stockholm
Kommunal högskoleutbildning som inte är uppdragsutbildning
Sophiahemmet, Ideell förening för Sophiahemmet Högskola
� magisterexamen i omvårdnad,
� kandidatexamen i omvårdnad,
� sjuksköterskeexamen, och
� specialistsjuksköterskeexamen
Statliga universitet och högskolor utom när det gäller
� seminörutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet,
� utbildning enligt förordningen (2007:432) om behörighetsgivande för-

utbildning vid universitet och högskolor, eller

� utbildning enligt förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid

universitet och högskolor

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola för Chalmers tekniska högskola

AB

Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella Handelshögskolan i

Jönköping AB, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB,
Hälsohögskolan i Jönköping AB, Tekniska Högskolan i Jönköping AB)

Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda Korsets Högskola
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)
� högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning, och

4 Senaste lydelse 2007:643.

background image

4

SFS 2007:821

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

� högskoleexamen med inriktning logonomi
Stiftelsen Värmlands och �rebro läns skogsskola för Gammelkroppa

skogsskola, skogsteknikerexamen

Teologiska Högskolan, Stockholm (THS)
� kandidatexamen i teologi,
� högskoleexamen, teologisk utbildning, och
� högskoleexamen i mänskliga rättigheter