SFS 2007:822 Förordning om ändring i förordningen (2003:255) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun

070822.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:255) om
försöksverksamhet med distansundervisning i
gymnasieskolan i Emmaboda kommun;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 1 och 10 §§ förordningen (2003:255) om för-

söksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda
kommun ska ha följande lydelse.

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om en försöksverksamhet
med distansundervisning i gymnasieskolan i Emmaboda kommun. Syftet
med försöksverksamheten är att elever ska kunna få en flexibel undervisning
i form av distansundervisning.

Med distansundervisning menas enligt denna förordning att en elev som

deltar i utbildning på ett nationellt program i kommunens gymnasieskola får
undervisning med stöd av informations- och kommunikationsteknik i den
egna skolan av en annan utbildningsanordnare.

Försöksverksamheten gäller för utbildning som påbörjas efter den 1 juli

2003. Utbildningen får dock påbörjas senast höstterminen 2008.

10 § Emmaboda kommun ska senast den 1 oktober varje år, med början år
2004, till Statens skolverk redovisa omfattningen av försöksverksamheten.

Skolverket ska redovisa en utvärdering av försöksverksamheten till rege-

ringen senast den 1 december 2011.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2007.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:822

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007