SFS 2007:823 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2001:989)om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt

070823.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2001:989)
om försöksverksamhet med förändrad
beredningsorganisation vid länsrätt;

utfärdad den 25 oktober 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2001:989) om försöksverksam-

het med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt, som gäller till och
med den 31 december 2007

1, ska fortsätta att gälla till och med den 31 de-

cember 2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2005:673.

SFS 2007:823

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007