SFS 2007:824 Förordning med instruktion för Kammarkollegiet

070824.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Kammarkollegiet;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det
statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, risk-
hantering och administration.

Kammarkollegiet har vidare enligt vad som föreskrivs här eller i någon

annan författning uppgifter bland annat avseende miljörätt, stiftelserätt, Sve-
riges indelning, registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser
inom begravningsområdet, fastställande av resegarantier och auktorisation
av tolkar och översättare.

Kammarkollegiet bevakar Allmänna arvsfondens rätt till arv och förvaltar

fondens kapital.

2 § Myndigheten ska företräda staten

1. i ärenden om ersättning enligt 4 § förordningen (1995:1301) om hand-

läggning av skadeståndsanspråk mot staten, och

2. i andra ärenden som Justitiekanslern uppdrar åt myndigheten att hand-

lägga.

Myndigheten ska även företräda allmänt vattenområde, i den utsträckning

någon annan myndighet inte har till uppgift att göra det.

3 § Myndigheten ska föra talan för det allmänna

1. för att ta till vara miljöintressen och andra allmänna intressen i enlighet

med vad som anges i miljöbalken,

2. mot beslut som avses i
– 19 kap. 22 § jordabalken,
– 19 kap. 4 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988),
– 2 kap. 26 § lagen (2003:528) om företagsinteckning, samt
– 2 kap. 29 § sjölagen (1994:1009), och
3. i vattenrättsliga mål vid Finsk-svenska gränsälvskommissionen.

4 § Myndigheten ska besluta om ersättning enligt

1. lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.,
2. förordningen (1986:259) om ersättning till följd av sjukdom eller skada

som ådragits utom riket,

SFS 2007:824

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:824

3. förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till

elev i viss gymnasieskolutbildning, och

4. förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa

arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Myndigheten får av allmänna medel bevilja skälig ersättning för inställel-

sekostnader till den som kan lämna upplysningar i ett sådant ärende hos
myndigheten.

5 § Myndigheten ska ansvara för

1. uppbörd av statens inkomster och betalning av dess utgifter, om något

annat inte följer av särskilda föreskrifter,

2. att avgöra ärenden om att ändra, upphäva eller åsidosätta vissa bestäm-

melser i gåvobrev, testamenten och stiftelseförordnanden samt avgöra vissa
andra ärenden som rör stiftelser,

3. att statens fasta egendom i övrigt vars vård och tillsyn någon annan inte

har till uppgift att sköta inte disponeras mot givna föreskrifter, bevaka rätten
till egendomen och föra talan för denna samt avgöra ärenden om nyttjande-
rättsupplåtelser, i den utsträckning någon annan inte har till uppgift att göra
det, och

4. att avgöra ärenden om jordnatur samt rättigheter och skyldigheter som

åtföljer fast egendom på grund av dess särskilda natur.

6 § Myndigheten ska vidare ansvara för

1. att på plats som regeringen godkänner, under fyra olika lås förvara och

vårda rikets regalier och dyrbarheter enligt särskilda förteckningar,

2. att förvara förteckningar över sådan lös egendom i de kungliga slotten

och hovstallet som tillhör staten,

3. att förvara åtkomsthandlingar till statens fasta egendom som står under

myndighetens förvaltning,

4. att föra liggare över Sveriges indelning,
5. att göra fastighetsrättsliga arkivutredningar, och
6. att bevaka statliga lån som anförtrotts myndigheten.

7 § Efter överenskommelse kan myndigheten för statliga myndigheter och
stiftelser med statlig anknytning tillhandahålla

1. ekonomisk, juridisk och administrativ service,
2. fordringsbevakning,
3. ett internt statligt riskfinansieringssystem, och
4. metoder för riskhantering och övrigt biträde i myndigheternas riskhan-

tering

Myndigheten kan efter överenskommelse tillhandahålla kapitalförvalt-

ning, redovisning och andra administrativa tjänster för myndigheter, stiftel-
ser eller fonder inom det statliga eller kyrkliga området.

Regeringen får i ett enskilt fall besluta att myndigheten får tillhandahålla

tjänster enligt andra stycket för andra organisationer.

background image

3

SFS 2007:824

8 § Myndigheten ska som behörig myndighet, i fråga om tolkar och över-
sättare, fullgöra de uppgifter som följer av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskva-
lifikationer

1, ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG2.

Ledning

9 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst åtta leda-
möter.

Organisation

11 § Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt

1. Fideikommissnämnden
2. Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
3. Statens skaderegleringsnämnd
4. Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
5. Statens överklagandenämnd
6. Resegarantinämnden
7. Kärnavfallsfondens styrelse
8. Fonden för fukt- och mögelskador

Fonddelegationen

12 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan för kapitalförvalt-
ningen, fonddelegationen. Delegationen har till uppgift att besluta om

1. långsiktig placeringsinriktning, och
2. andra strategiska frågor.

13 § Fonddelegationen ska årligen i samband med årsredovisningen lämna
en redovisning av sina beslut till regeringen.

14 § Fonddelegationen består av högst sju ledamöter.

Myndighetschefen ingår i delegationen och är dess ordförande.

15 § Fonddelegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

Anställningar och uppdrag

16 § Generaldirektören är myndighetschef.

17 § Andra ledamöter i fonddelegationen än myndighetschefen utses av
regeringen för en bestämd tid.

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

2 EUT L 363, 20.12.2006, s. 14 (Celex 32006L0100).

background image

4

SFS 2007:824

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Personalansvarsnämnd

18 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

19 § Myndigheten

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

20 § Myndighetens verksamhet enligt 4 och 7 §§ ska finansieras genom
avgifter. Det gäller även ärenden som lämnas över enligt 9 § första stycket
förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot sta-
ten.

Avgiftens storlek bestäms av myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)