SFS 2007:825 Förordning med länsstyrelseinstruktion

070825.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvalt-
ningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret
för särskilda förvaltningsuppgifter.

2 § Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet
samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv samordna olika

samhällsintressen inom myndighetens ansvarsområde.

Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och noga följa länets tillstånd

samt underrätta regeringen om vad som är särskilt viktigt för regeringen att
få veta om länet och händelser som inträffat där.

3 § Länsstyrelsen har bland annat uppgifter i fråga om

1. naturvård och miljöskydd,
2. social omvårdnad,
3. kommunikationer,
4. livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor,
5. lantbruk,
6. rennäring m.m. i förekommande fall,
7. fiske,
8. jämställdhet mellan kvinnor och män,
9. kulturmiljö,
10. regional tillväxt,
11. hållbar samhällsplanering och boende,
12. civilt försvar, fredstida krishantering och räddningstjänst, och
13. mottagande av skyddsbehövande som beviljats
uppehållstillstånd m.m.

4 § Länsstyrelsens uppgifter omfattar också

1. de allmänna valen och valen till Sametinget enligt sametingslagen

(1992:1433),

2. tillsynen över veterinärers verksamhet samt ledning och samordning av

åtgärder mot djursjukdomar,

SFS 2007:825

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:825

3. tillsynen över att fastighetsinnehav avvecklas enligt 18 kap. 7 § ärvda-

balken,

4. fjällförvaltningen i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens

län,

5. i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län att vara förvaltande och

attesterande myndighet för vissa program inom målet europeiskt territoriellt
samarbete inom EG:s strukturfonder enligt rådets förordning (EG) nr 1083/
2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regio-
nala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållnings-
fonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999

1 och enligt

förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder,

6. förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön enligt 5 kap. 11 § första

stycket miljöbalken och förordningen (2004:660) om förvaltning av kvalite-
ten på vattenmiljön, och

7. prövningen av frågor om tillstånd att anordna kampsportsmatch samt

tillsynen enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsports-
matcher.

5 § Länsstyrelsen ska vidare

1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa,

analysera och beakta kvinnors och mäns villkor,

2. verka för att de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen uppnås och

därvid svara för regionalt mål- och uppföljningsarbete, stödja kommunerna
med underlag för deras miljömålsarbete samt verka för att målen får genom-
slag i den lokala och regionala samhällsplaneringen,

3. inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn analysera konse-

kvenserna för flickor och pojkar, och därvid ta särskild hänsyn till barns
bästa,

4. i samverkan med andra regionala aktörer verka för tillgänglighet i länet

för kvinnor och män med funktionshinder,

5. i sin tillsynsverksamhet eller på annat sätt uppmärksamma kommuner

och landsting på deras ansvar för de mänskliga rättigheterna, särskilt skyddet
mot diskriminering, och

6. verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet upp-

nås genom att folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas arbete med regional
tillväxt, samhällsplanering, krishantering samt alkohol och tobak.

Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med

kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl emot
detta.

Länsstyrelserna ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt första stycket 2

rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och sam-
råda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Särskilda bestämmelser för vissa län

6 § I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om
att samverkansorgan kan bildas i länen med vissa uppgifter som annars är
länsstyrelsens.

1 EUT L 210, 31.7.2006, s. 25 (Celex 32006R1083).

background image

3

SFS 2007:825

7 § I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional an-
svarsfördelning finns bestämmelser om att regionala självstyrelseorgan i
Skåne län och Västra Götalands län under viss tid övertar ansvaret för vissa
uppgifter som annars är länsstyrelsens.

8 § I lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad
länsförvaltning i Gotlands län finns bestämmelser om att länsstyrelsen under
viss tid fullgör uppgifter som annars är Skogsstyrelsens.

Vid Länsstyrelsen i Gotlands län ska det finnas sakkunniga för skogs-

frågor. Innan länsstyrelsen beslutar om sådana anställningar ska länsstyrel-
sen samråda med Skogsstyrelsen.

Samråd m.m.

9 § Innan en statlig myndighet meddelar ett beslut som är av väsentlig be-
tydelse för ett län, ska myndigheten samråda med länsstyrelsen.

10 § Länsstyrelsen ska samråda med andra statliga myndigheter i och
utanför länet i sådana frågor inom länsstyrelsens verksamhetsområde som
påverkar eller har betydelse för den myndighetens verksamhet.

11 § Länsstyrelsen bör, i den utsträckning det inte strider mot vad som är
föreskrivet i en lag eller någon annan författning, informera motsvarande
myndighet i nordiska länder i sådana frågor om samhällsplanering och insat-
ser för regional tillväxt inom länsstyrelsens verksamhetsområde som kan an-
tas ha betydelse för den utländska myndighetens verksamhet.

Ledning

12 § Länsstyrelsen leds av en myndighetschef.

13 § Vid länsstyrelsen ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta
ledamöter.

Delegering

14 § Landshövdingen får, om det finns synnerliga skäl för det, överlåta till
en tjänsteman att avgöra ärenden som avser föreskrifter som inte är av prin-
cipiellt slag eller annars av större vikt.

Särskilda organ

15 § För sådan miljöprövningsdelegation, vattenmyndighet och kamp-
sportsdelegation som anges i 16�30 och 38�40 §§ ska det för organisationen
och verksamheten finnas en särskild arbetsordning eller ett särskilt beslut.

background image

4

SFS 2007:825

Miljöprövningsdelegationer

16 § Inom varje länsstyrelse ska det finnas en miljöprövningsdelegation
för prövning av följande ärenden som enligt miljöbalken ska prövas av läns-
styrelsen:

1. ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 8 § miljö-

balken, och

2. ärenden enligt 24 kap. 3 och 5 §§ miljöbalken om återkallelse eller om-

prövning av tillstånd samt ändring eller upphävande av villkor eller andra
bestämmelser i tillstånd om miljöfarlig verksamhet.

17 § Miljöprövningsdelegationen ska bestå av en ordförande och en miljö-
sakkunnig. För ordföranden ska det finnas ersättare.

Ordföranden i miljöprövningsdelegationen ska vara jurist med domarerfa-

renhet och ha särskild erfarenhet av miljöfrågor och andra frågor som be-
handlas i miljöbalken. Dessa krav gäller även för ordförandens ersättare.

En miljösakkunnig ska ha teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och

ha särskild erfarenhet av frågor om skydd för människors hälsa och miljön.

18 § Ordföranden och ersättare för ordföranden i en miljöprövningsdele-
gation utses av regeringen för en bestämd tid efter anmälan av landshöv-
dingen.

Länsstyrelsen utser efter samråd med ordföranden så många miljösakkun-

niga som behövs för verksamheten.

19 § �renden vid miljöprövningsdelegationen bereds av anställda vid
länsstyrelsen i samråd med ordföranden.

Ordföranden får ensam vidta förberedande åtgärder och meddela beslut

om avskrivning. Beslut i övriga frågor fattas av ordföranden och den miljö-
sakkunnige gemensamt. Kan de inte enas gäller den mening som företräds
av ordföranden.

Andra föredragande än ordföranden eller den miljösakkunnige har inte

rätt att delta i miljöprövningsdelegationens beslut.

20 § Vid tjänstgöring utanför miljöprövningsdelegationens verksamhet får
ordföranden eller ersättare för ordföranden inte besluta i eller delta i hand-
läggningen av ärenden som avser

1. yttranden till miljödomstol i mål som avses i 16 § och som i första in-

stans prövas av miljödomstol,

2. tillsyn över miljöfarlig verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap.

6 § miljöbalken,

3. yttranden i ärenden enligt 17 kap. miljöbalken, och
4. sådan verksamhet som i övrigt kan komma att prövas av miljöpröv-

ningsdelegationen.

Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) och 22 kap.

6 § miljöbalken får ordföranden eller ersättare för ordföranden i miljöpröv-
ningsdelegationen inte företräda länsstyrelsen inför miljödomstol som den
enskildes motpart.

background image

5

SFS 2007:825

21 § En miljösakkunnig får inte delta i handläggningen av ett ärende som
avser efterlevnaden av ett tillståndsbeslut av miljöprövningsdelegationen om
han eller hon har deltagit i tillståndsbeslutet.

Om ett beslut av miljöprövningsdelegationen överklagas, får en miljösak-

kunnig som deltagit i beslutet inte företräda länsstyrelsen inför miljödomstol
som den enskildes motpart.

Protokoll ska föras över sammanträden där miljöprövningsdelegationen

fattar beslut enligt 16 §. Ytterligare bestämmelser om förfarandet i miljö-
prövningsdelegationen finns i 19 kap. miljöbalken.

Vattendelegationer m.m.

22 § Av 5 kap. 10 § första stycket miljöbalken framgår att för förvalt-
ningen av kvaliteten på vattenmiljön ska Sveriges landområden och kust-
vattenområden delas in i fem vattendistrikt.

Den länsstyrelse som enligt 5 kap. 11 § första stycket miljöbalken ska

vara vattenmyndighet med ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vatten-
miljön i distriktet är

1. Länsstyrelsen i Norrbottens län för Bottenvikens vattendistrikt,
2. Länsstyrelsen i Västernorrlands län för Bottenhavets vattendistrikt,
3. Länsstyrelsen i Västmanlands län för Norra �stersjöns vattendistrikt,
4. Länsstyrelsen i Kalmar län för Södra �stersjöns vattendistrikt, och
5. Länsstyrelsen i Västra Götalands län för Västerhavets vattendistrikt.

23 § Bestämmelser om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön finns i
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

24 § För varje vattenmyndighet ska det finnas en särskild vattendelegation
med uppgift att besluta inom vattenmyndighetens ansvarsområde.

Vattendelegationen får överlåta åt länsstyrelsen att utarbeta förslag till

miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljöövervak-
ningsprogram samt genomföra åtgärdsprogram och miljöövervakning, an-
svara för samordningen inom delområden och fatta beslut i frågor om för-
valtningen av kvaliteten på vattenmiljön i övrigt. Vattendelegationen får
dock inte överlåta åt länsstyrelsen att fatta beslut om miljökvalitetsnormer,
åtgärdsprogram och förvaltningsplaner.

I administrativa frågor och andra frågor som inte rör förvaltningen av kva-

liteten på vattenmiljön fattar länsstyrelsen beslut.

25 § Vattendelegationen ska bestå av högst elva ledamöter som utses av
regeringen för bestämd tid.

Delegationen ska bestå av sakkunniga företrädare för länsstyrelser och

andra sakkunniga.

Landshövdingen vid den länsstyrelse som utgör vattenmyndighet ska vara

delegationens ordförande. Vid landshövdingens frånvaro ska landshövding-
ens ställföreträdare vara ordförande i delegationen.

26 § Vattenmyndigheten ska på lämpligt sätt dela in distriktet i delområ-
den. Innan en sådan indelning görs ska vattenmyndigheten samråda med de
övriga länsstyrelser som berörs.

background image

6

SFS 2007:825

Vattenmyndigheten får överlåta sådana uppgifter som avses i 24 § andra

stycket åt övriga länsstyrelser i distriktet. Vattenmyndigheten får dock inte
överlåta åt länsstyrelserna att fatta beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärds-
program och förvaltningsplaner.

27 § �vriga länsstyrelser inom distriktet ska biträda vattenmyndigheten.
Inom varje länsstyrelse ska det finnas ett beredningssekretariat för att biträda
i samordningen av arbetet med förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön.

Vattenmyndigheter och övriga länsstyrelser ska när det är lämpligt bilda

referensgrupper med olika intressenter för att skapa den samverkan som av-
ses i 2 kap. 4 § förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på
vattenmiljön.

28 § Vid sammanträden med vattendelegationen har en representant från
en länsstyrelse som inte finns representerad i delegationen närvaro- och ytt-
randerätt när frågor som berör länet behandlas.

Vid sammanträden med vattendelegationen för Bottenvikens vatten-

distrikt har en representant från den eller de myndigheter i Finland som har
motsvarande uppgifter i de internationella avrinningsområden som omfattas
av distriktet närvaro- och yttranderätt.

Vid sammanträden med vattendelegationen för Bottenvikens, Bottenha-

vets och Västerhavets vattendistrikt har en representant från den eller de
myndigheter i Norge som har motsvarande uppgifter i de internationella av-
rinningsområden som omfattas av distriktet närvaro- och yttranderätt.

Närvaro- och yttranderätten innebär inte någon rätt att delta i vattendele-

gationens beslut.

29 § Vattendelegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

Om delegationen inte är enig om ett beslut ska omröstning ske. Vid om-

röstning ska den mening gälla som omfattas av mer än hälften av ledamöter-
nas röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

30 § Vattenmyndighetens beslut eller, vid sådan delegering som avses i
26 § andra stycket, länsstyrelsens beslut enligt förordningen (2004:660) om
förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön får inte överklagas.

Rennäringsdelegationer

31 § En delegation för rennäringsfrågor ska finnas inom var och en av
länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Rennäringsdelegationer avgör frågor inom av länsstyrelsen fastställda an-

svarsområden.

32 § Rennäringsdelegationen ska bestå av sju ledamöter. För ledamöterna
ska det finnas lika många ersättare. Länsstyrelsen ska utse ledamöter och er-
sättare i delegationen. Tre ledamöter och deras ersättare ska vara rennärings-
utövare och utses efter samråd med Sametinget.

Landshövdingen, eller den landshövdingen utser inom länsstyrelsen, är

ordförande i delegationen.

background image

7

SFS 2007:825

33 § Ledamöterna och ersättarna utses för fyra år. De ska vara folkbok-
förda i länet eller, när det är fråga om rennäringsutövare, vara medlemmar i
en sameby som är registrerad hos Sametinget.

Om en ledamot eller ersättare avgår, utses en ny ledamot eller ersättare för

återstoden av uppdragstiden.

34 § En rennäringsdelegation är beslutför när ordföranden och minst hälf-
ten av de andra ledamöterna är närvarande.

Minst en av de närvarande ska vara rennäringsutövare.

35 § Den som i en fråga som rennäringsdelegationen ska avgöra vill an-
mäla avvikande mening enligt 19 § första eller andra stycket förvaltnings-
lagen (1986:223) ska göra det innan sammanträdet med delegationen avslu-
tas.

Vid sammanträden med rennäringsdelegationen får företrädare för same-

fondens styrelse närvara och yttra sig, men inte delta i besluten.

Fjälldelegationen

36 § En gemensam delegation för fjällfrågor, Fjälldelegationen, ska finnas
för länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Fjälldelegationen är ett organ för samverkan i frågor som särskilt rör fjäll-

området. Arbetsområdet ska vara fjällfrågor med inriktning mot en hållbar
utveckling i landets fjällområden.

37 § Fjälldelegationen ska bestå av landshövdingarna från de län som
anges i 36 §.

Vart och ett av länen svarar under två års tid för ordförandeskapet i dele-

gationen. Landshövdingen i det län som svarar för ordförandeskapet är ord-
förande i delegationen.

Kampsportsdelegationen

38 § Att Länsstyrelsen i �rebro län prövar frågor om tillstånd att anordna
kampsportsmatch samt utövar tillsyn enligt lagen (2006:1006) om tillstånds-
plikt för vissa kampsportsmatcher framgår av förordningen (2006:1068) om
tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. För prövning av frågor om till-
stånd att anordna kampsportsmatch och återkallelse av tillstånd ska en dele-
gation för kampsport, kampsportsdelegationen, finnas inom länsstyrelsen.

Protokoll ska föras över sammanträden där kampsportsdelegationen fattar

beslut enligt första stycket.

39 § Kampsportsdelegationen ska bestå av en ordförande, en medicinskt
sakkunnig och en sakkunnig i idrott med kunskap om kampsporters regel-
verk. För var och en av dem ska det finnas en ersättare.

Ordföranden i kampsportsdelegationen ska vara jurist med domarerfaren-

het. Detta krav gäller även för ordförandens ersättare. Ordföranden och er-
sättaren för ordföranden utses av regeringen för en bestämd tid.

Den medicinskt sakkunnige ska ha erfarenhet inom området klinisk

neurovetenskap. Detta krav gäller även för den medicinskt sakkunniges er-

background image

8

SFS 2007:825

sättare. Den medicinskt sakkunnige och ersättaren utses av Länsstyrelsen i
�rebro län efter förslag från Socialstyrelsen. Den sakkunnige i idrott med
kunskap om kampsporters regelverk och ersättaren utses av Länsstyrelsen i
�rebro län efter förslag från Sveriges Riksidrottsförbund.

40 § �renden vid kampsportsdelegationen bereds av anställda vid länssty-
relsen i samråd med ordföranden.

Ordföranden får ensam vidta förberedande åtgärder och meddela beslut

om avskrivning. Beslut i övriga frågor fattas av ordföranden och de sakkun-
niga gemensamt.

Andra än ordföranden eller de sakkunniga har inte rätt att delta i kamp-

sportsdelegationens beslut.

Anställningar och uppdrag

41 § Landshövdingen är myndighetschef.

42 § Vid länsstyrelserna i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län
finns en chefstjänsteman som är länsöverdirektör. Vid övriga länsstyrelser
finns en chefstjänsteman som är länsråd.

Chefstjänstemannen är ställföreträdare för landshövdingen.

43 § Anställningar som länsöverdirektör eller länsråd beslutas av rege-
ringen efter anmälan av landshövdingen.

44 § Vid länsstyrelsen ska det finnas en särskild sakkunnig för frågor om
jämställdhet mellan kvinnor och män.

45 § En länsstyrelse får efter överenskommelse med en annan länsstyrelse
mot ersättning ställa någon av sina anställda till den andra länsstyrelsens för-
fogande för att, som föredragande eller på något annat sätt, delta i handlägg-
ningen av ett visst ärende eller en viss ärendegrupp.

46 § Det finns särskilda föreskrifter om skyldighet för anställda vid Väg-
verkets region, Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen att på begäran, som
föredragande eller på något annat sätt, delta i handläggningen av en del ären-
den.

Personalansvarsnämnd

47 § Vid länsstyrelsen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

48 § Länsstyrelsen

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Länsstyrelserna i Stockholms län, Skåne län, Västra Götalands län, Jämt-

lands län, Västerbottens län och Norrbottens län ska tillämpa internrevi-
sionsförordningen (2006:1228).

background image

9

SFS 2007:825

Landshövdingens tjänstebostad

49 § Landshövdingen är skyldig att bo i den tjänstebostad som anvisas ho-
nom eller henne.

50 § De delar av landshövdingens tjänstebostad som är avsedda för repre-
sentation ska vara försedda med möbler och annan inredning enligt inventa-
rieförteckning som fastställs av Statens fastighetsverk.

51 § En landshövding ska lämna tjänstebostaden när han eller hon avgår
från anställningen, om inte regeringen beslutar något annat.

Om landshövdingen avlider, ska dödsboet lämna tjänstebostaden senast

tre månader därefter, om inte regeringen beslutar något annat.

Krisberedskap och höjd beredskap

52 § Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet enligt för-
ordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap och den högsta
civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.

Genom sin verksamhet ska länsstyrelsen minska sårbarheten i samhället,

bevaka att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt ut-
veckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituatio-
ner och höjd beredskap.

53 § Länsstyrelsen ska ha en tjänsteman i beredskap med uppgift att ini-
tiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka, verifiera, larma
och informera vid allvarliga kriser som berör länet.

Länsstyrelsen ska ha förmåga att vid en allvarlig kris, som berör länet

eller medför behov av samverkan med kommuner eller andra aktörer, om-
gående kunna upprätta en ledningsfunktion för bl.a. samordning och infor-
mation.

54 § Länsstyrelsen ska avseende krisberedskap vara sammanhållande
inom sitt geografiska område och före, under och efter en kris verka för sam-
ordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas.

Länsstyrelsen ska särskilt
1. ansvara för att en gemensam regional lägesbild sammanställs vid kris-

situationer,

2. stödja de aktörer som är ansvariga för krisberedskapen i länet avseende

planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildning och övning,

3. ha ett regionalt råd för skydd mot olyckor och krisberedskap, i vilket

representanter för länsstyrelsen och berörda aktörer i krishanteringssystemet
bör ingå, för att skapa nödvändig samordning,

4. upprätta regionala risk- och sårbarhetsanalyser som ska kunna använ-

das som underlag för egna och andra berörda aktörers krisberedskapsåtgär-
der,

5. följa upp kommunernas tillämpning av lagen (2006:544) om kommu-

ners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap,

5 SFS 2007:708�844

background image

10

SFS 2007:825

6. årligen till Krisberedskapsmyndigheten rapportera vilka beredskaps-

förberedelser som kommuner och landsting vidtagit och samtidigt redovisa
en bedömning av effekten av de vidtagna förberedelserna, samt

7. verka för att den krisberedskapsverksamhet som berörda aktörer bedri-

ver inom länet bidrar till att en grundläggande förmåga till civilt försvar upp-
nås.

Bestämmelser vid höjd beredskap

55 § �r Sverige i krig, ska 56�61 §§ tillämpas. Då ska 1�51 §§ tillämpas
bara i den utsträckning som de är förenliga med vad som sägs i 56�61 §§.

�r Sverige inte i krig, ska 56�61 §§ tillämpas bara i den utsträckning som

regeringen beslutar särskilt.

56 § Länsstyrelsen ska som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom
länet verka för att största möjliga försvarseffekt uppnås.

Länsstyrelsen ska särskilt
1. samordna de civila försvarsåtgärderna,
2. verka för att sådan verksamhet hos civila myndigheter och andra civila

organ som har betydelse för försvarsansträngningarna bedrivs med en enhet-
lig inriktning,

3. i samråd med Försvarsmakten verka för att det civila och det militära

försvaret samordnas, och

4. verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas så att försvars-

ansträngningarna främjas.

57 § En länsstyrelse får meddela föreskrifter om verksamheten hos andra
regionala eller lokala civila myndigheter med statliga förvaltningsuppgifter
inom länet om den bedömer det nödvändigt för samordningen av försvars-
ansträngningarna.

Sådana föreskrifter får dock inte meddelas för riksdagens myndigheter.

58 § Länsstyrelsen ska på alla sätt försöka upprätthålla förbindelse med re-
geringen, centrala myndigheter och länsstyrelserna i angränsande län.

59 § Föreskrifter om länsstyrelsens befogenheter i vissa fall när förbindel-
sen har avbrutits med regeringen finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller
krigsfara m.m. och i förordningen (1988:1215) om förfarandet hos kommu-
nerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara
m.m.

I sådana fall ska länsstyrelsen självständigt genomföra de åtgärder som

behövs för den civila försvarsverksamheten och till stöd för det militära för-
svaret.

60 § Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal myndighet att i ett visst
ärende eller i vissa grupper av ärenden på eget ansvar meddela beslut eller
genomföra åtgärder som annars skulle vara länsstyrelsens uppgift, om före-
skrifter i lag inte hindrar det.

background image

11

SFS 2007:825

61 § Om länsstyrelsen anser det nödvändigt att besluta om en åtgärd som
det saknas medel för och om regeringens beslut inte kan avvaktas, får läns-
styrelsen själv tillhandahålla de medel som behövs.

En sådan utbetalning ska anmälas till regeringen så snart som möjligt.

Mottagande av skyddsbehövande som beviljats
uppehållstillstånd m.m.

62 § Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet hos
kommunerna att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd
samt därvid verka för regional samverkan. Länsstyrelsen ska, med utgångs-
punkt från Migrationsverkets bedömning av behov, överlägga med kommu-
nerna om ett sådant mottagande samt inge underlag om detta till Migrations-
verket, som träffar överenskommelser med kommunerna om mottagande av
skyddsbehövande och andra utlänningar som anges i 3 § förordningen
(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

63 § Länsstyrelsen ska följa upp kommunernas introduktion för skydds-
behövande och andra nyanlända invandrare för vilka kommunerna har rätt
till ersättning enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyk-
tingmottagande m.m. samt verka för regional samverkan om introduktionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2002:864) med länsstyrelseinstruktion ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007