SFS 2007:826 Förordning med instruktion för Statens skaderegleringsnämnd

070826.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens
skaderegleringsnämnd;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens skaderegleringsnämnd har till uppgift att på begäran av en
myndighet under regeringen yttra sig i ärenden om ersättning för person-
skada eller annan skada.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av högst fem ledamöter. En av ledamöterna är ord-
förande och en är vice ordförande. Ledamöterna ska vara jurister med erfa-
renhet som domare.

Nämnden är beslutför med tre ledamöter.

Organisation

4 § Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt
myndigheten.

Anställningar och uppdrag

5 § Hos nämnden finns sakkunniga med erfarenhet av skaderegleringsar-
bete inom försäkringsverksamhet.

Sakkunniga i nämnden och vice ordförande utses av regeringen för en be-

stämd tid.

Tillämpligheten av vissa förordningar

6 § Förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska
inte tillämpas på myndigheten.

SFS 2007:826

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:826

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)