SFS 2007:827 Förordning med instruktion för Statskontoret

070827.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statskontoret;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statskontoret har till uppgift att på regeringens uppdrag bistå med ut-
värderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet.

2 § Myndigheten ska

1. analysera och granska den offentliga förvaltningens funktionssätt,
2. redovisa effekter av statliga åtgärder,
3. ge underlag för omprövning och effektivisering,
4. följa upp systemet för kommunalekonomisk utjämning,
5. lämna förslag på utvärderingar och studier, samt
6. efter överenskommelse bistå Regeringskansliet och statliga kommittéer

med utredningsstöd.

3 § Myndigheten ska, där så är relevant, beakta kvinnors och mäns villkor
i sitt utvärderings- och analysarbete.

Samverkan

4 § Myndigheten ska samverka med Ekonomistyrningsverket och Verket
för förvaltningsutveckling i syfte att säkerställa en effektiv och ändamåls-
enlig statsförvaltning.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

6 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

SFS 2007:827

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:827

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Tillämpligheten av vissa förordningar

8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Avgifter

9 § Myndigheten får ta ut avgifter för sådant stöd som avses i 2 § 6.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2005:862) med instruktion för Statskontoret ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)