SFS 2007:828 Förordning med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling

070828.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Verket för
förvaltningsutveckling;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Verket för förvaltningsutveckling har till uppgift att bistå regeringen
med det underlag regeringen behöver för att utveckla en effektiv och ända-
målsenlig statsförvaltning.

2 § Myndigheten ska

1. samordna myndigheternas IT-arbete i syfte att utveckla den elektro-

niska förvaltningen och säkra en hög effektivitet och god hushållning i sta-
tens samlade verksamhet,

2. säkerställa att myndigheterna har tillgång till en ändamålsenlig infra-

struktur när det gäller standarder eller liknande krav som ska vara gemen-
samma för elektroniskt informationsutbyte,

3. följa och analysera kompetensförsörjningen i statsförvaltningen,
4. stödja och utveckla arbetet med den strategiska kompetensförsörj-

ningen och verksamhetsutvecklingen i statsförvaltningen,

5. utforma eller erbjuda utbildningar för enskilda myndigheter,
6. följa upp och analysera förvaltningsutvecklingen nationellt och interna-

tionellt och ha ett beställaransvar för statistik som beskriver den offentliga
sektorns utveckling,

7. ansvara för utveckling av rättsinformation samt fullgöra de uppgifter

som framgår av rättsinformationsförordningen (1999:175),

8. svara för samordnad upphandling för offentlig förvaltning inom områ-

det informationsteknik, verka för bästa möjliga villkor för anskaffning och
användning av informationsteknik inom offentlig sektor och se till att den
offentliga förvaltningen använder gemensamma funktioner och lösningar
samt beakta intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar, och

9. samråda med Riksarkivet i den utsträckning det behövs med hänsyn till

Riksarkivets uppgifter enligt arkivlagen (1990:782).

3 § Myndigheten ska, när det är relevant, beakta kvinnors och mäns villkor
i sitt utvärderings- och analysarbete.

SFS 2007:828

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:828

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Samverkan

4 § Myndigheten ska skapa förutsättningar för samverkan mellan statliga
myndigheter, mellan stat och kommun och mellan statliga myndigheter och
näringsliv. Vidare ska myndigheten verka för informations- och erfarenhets-
utbyte inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten ska samverka med Stats-
kontoret och Ekonomistyrningsverket i syfte att säkerställa en effektiv och
ändamålsenlig statsförvaltning.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst åtta ledamö-
ter.

Anställningar och uppdrag

7 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

10 § Myndigheten får ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 2 § 4
och 5. Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet som avses i 2 § 8.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2005:860) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling ska upp-
höra att gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)