SFS 2007:829 Förordning med instruktion för Arbetsgivarverket

070829.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Arbetsgivarverket;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Arbetsgivarverket är en förvaltningsmyndighet för statliga arbetsgivar-
frågor. Myndigheten ansvarar för att som arbetsgivarorganisation utveckla
och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Myndigheten ska utföra för-
handlingsarbete för statliga myndigheter samt företräda dem i arbetstvister.

Myndigheten får besluta om anslutning till statliga avtalsförsäkringar av

icke-statliga arbetsgivare. Ett sådant beslut förutsätter att arbetstagarna har
anställningsvillkor som i fråga om avtalsförsäkringarna i huvudsak stämmer
överens med villkoren för statligt anställda.

Myndigheten ska svara för sådan information, rådgivning och utbildning

som arbetsgivare på det statliga området behöver. Detsamma gäller de icke-
statliga arbetsgivare som myndigheten företräder.

2 § Utöver vad som följer av förordningen (1976:1021) om statliga kollek-
tivavtal, m.m. får myndigheten också

1. företräda icke-statliga arbetsgivare som myndigheten bedömer har in-

tressegemenskap med statliga arbetsgivare och som har uppdragit åt myn-
digheten att träffa kollektivavtal, samt

2. besluta om lockout eller andra stridsåtgärder mot arbetstagare hos ar-

betsgivaren.

3 § Myndigheten ska utföra sådana stabsuppgifter som regeringen efterfrå-
gar hos myndigheten.

Ledning

4 § Myndigheten leds av ett arbetsgivarkollegium.

5 § Arbetsgivarkollegiet är beslutför när minst hälften av ledamöterna är
närvarande. Hur ledamöternas röstetal beräknas anges i en bilaga till denna
förordning.

SFS 2007:829

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:829

Ledningens ansvar

6 § Arbetsgivarkollegiet ska

1. besluta om inriktningen av förhandlingsarbetet och andra arbetsgivar-

politiska frågor av principiell karaktär eller större ekonomisk betydelse,

2. besluta de närmare föreskrifter och fatta de beslut i övrigt som behövs

om myndigheten som arbetsgivarorganisation och formerna för dess verk-
samhet,

3. säkerställa att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll

som fungerar på ett betryggande sätt, och

4. besluta om grunderna för myndighetens avgifter enligt 17 §.

Styrelsen

7 § Vid myndigheten finns en styrelse som består av högst 15 ledamöter.

8 § Styrelsen ska svara för verksamheten i enlighet med arbetsgivarkolle-
giets beslut.

Styrelsen ska utifrån detta
1. i en arbetsordning besluta de närmare föreskrifter som behövs om myn-

dighetens organisation, arbetsfördelningen mellan styrelse och myndighets-
chef, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av
ärenden och formerna i övrigt för verksamheten,

2. besluta en verksamhetsplan för myndigheten, och
3. avgöra andra ärenden av principiell karaktär eller större betydelse eller

som avser föreskrifter.

9 § Andra ärenden än de som avses i 6 och 8 §§ får avgöras av myndig-
hetschefen eller av den som myndighetschefen bestämmer, om inte arbetsgi-
varkollegiet eller styrelsen bestämt något annat.

Organisation

10 § Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt Sta-
tens utlandslönenämnd.

Anställningar och uppdrag

11 § Chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen och
som anställts av regeringen är ledamöter i arbetsgivarkollegiet.

Regeringen utser övriga ledamöter i arbetsgivarkollegiet.

12 § Styrelseledamöterna utses av regeringen efter förslag från arbetsgi-
varkollegiet.

Vice ordföranden utses av regeringen.

13 § Generaldirektören är myndighetschef och anställs av styrelsen.

14 § Frågor om bisyssla som avses i 7 a�7 d §§ lagen (1994:260) om of-
fentlig anställning och frågor om skiljande från anställningen enligt 33 § för-

background image

3

SFS 2007:829

sta stycket samma lag ska prövas av styrelsen när det gäller generaldirektö-
ren.

15 § Följande frågor som rör myndighetens personal ska prövas av gene-
raldirektören tillsammans med två andra tjänstemän vid myndigheten:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när an-

ställningen inte är en provanställning,

2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan, och
4. avstängning.

Tillämpligheten av vissa förordningar

16 § Det som anges om myndighetens ledning i 2 kap. 8 § förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska i stället avse styrel-
sen.

Avgifter

17 § Myndighetens verksamhet ska finansieras med avgifter som myndig-
heten beslutar.

Myndighetsförordningens tillämpning

18 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

2 § om myndighetens ledning,
4 § om ledningens ansvar,
5 § om delegering,
23 § första stycket om anställningar och uppdrag, och
29 § om ärendeförteckning.
I övrigt ska myndighetsförordningens bestämmelser för styrelsemyndig-

heter tillämpas på myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1994:272) med instruktion för Arbetsgivarverket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

background image

4

SFS 2007:829

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bilaga

Rösterna för ledamöterna i Arbetsgivarkollegiet räknas fram på följande sätt.

Ledamöterna delas in i tre grupper efter antalet anställda hos den myndig-

het eller icke-statlig arbetsgivare (medlem) som ledamoten är chef för. Anta-
let anställda fastställs utifrån senast tillgängliga lönestatistik.

De tio ledamöter som är chefer för medlemmar med flest anställda tillhör

grupp 1. De tjugo ledamöter som är chefer för medlemmar som därefter har
flest anställda tillhör grupp 2. �vriga medlemmar tillhör grupp 3.

Varje ledamot i grupp 3 har en röst. Ledamöterna i vardera grupperna 1

och 2 har hälften så många röster som ledamöterna i grupp 3 med avrund-
ning till närmaste heltal. Avrundning av röster sker uppåt för grupp 1 och
nedåt för grupp 2.

Rösterna för grupperna 1 och 2 fördelas lika mellan ledamöterna i respek-

tive grupp med avrundning nedåt till närmaste heltal. Respektive grupps
återstående röster fördelas med en röst per ledamot för de ledamöter i grup-
pen som är chefer för de största medlemmarna.