SFS 2007:830 Förordning med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

070830.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Skiljenämnden i vissa
trygghetsfrågor;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor har till uppgift att pröva frågor
om tvister om tillämpningen av avtalet den 31 januari 1986 om ersättning
vid personskada (PSA). Skiljenämnden prövar också överklaganden av be-
slut av Kammarkollegiet enligt

1. lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.,
2. förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till

elev i viss gymnasieskolutbildning, och

3. förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa

arbetsmarknadspolitiska program m.m.

Nämnden prövar även andra frågor i den utsträckning det framgår av av-

tal, andra författningar eller beslut.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av tre ledamöter. För ordföranden ska det finnas en
personlig ersättare (vice ordförande) och för varje övrig ledamot ska det fin-
nas två personliga ersättare.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie do-

mare.

Organisation

4 § Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt
myndigheten.

5 § Kostnaderna för myndighetens verksamhet betalas av Kammarkolle-
giet.

SFS 2007:830

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:830

Ärendenas handläggning

6 § Bestämmelserna i 7, 8, 30–34 och 43 §§ lagen (1999:116) om skilje-
förfarande gäller för handläggningen, om inte något annat följer av denna
förordning.

7 § Staten som arbetsgivare företräds inför nämnden av Arbetsgivarverket.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning.

9 § Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle
att närvara vid ett sammanträde.

Den som har varit närvarande har rätt att få skälig ersättning av allmänna

medel för sina inställelsekostnader.

10 § Ordföranden eller vice ordföranden får pröva frågor om utlämnande
av allmänna handlingar.

Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ord-

föranden eller vice ordföranden att avgöra ärenden som inte ska handläggas
av nämnden enligt 1 §.

11 § Myndigheten ska lämna underrättelser om sina beslut till Kammar-
kollegiet och den av parterna inrättade nämnden för bedömning av ärenden
om personskadeersättning inom det statliga avtalsområdet (PSA-nämnden).

Årlig redogörelse

12 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse
till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Anställningar och uppdrag

13 § En ledamot, dock inte ordföranden och vice ordföranden, utses av re-
geringen efter förslag av de statsanställdas huvudorganisationer.

Vice ordföranden utses av regeringen.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska
inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

15 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
15 och 16 §§ om beslutförhet,
20 § om föredragning, och
21 § om myndighetens beslut.

background image

3

SFS 2007:830

Överklagande

16 § När det gäller beslut enligt 9 § andra stycket finns i 22 a § förvalt-
ningslagen (1986:223) bestämmelser om överklagande hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1998:1526) för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

6 SFS 2007:708–844

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007