SFS 2007:831 Förordning med instruktion för Statens ansvarsnämnd

070831.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens ansvarsnämnd;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens ansvarsnämnd ansvarar för de uppgifter som framgår av 34 §
lagen (1994:260) om offentlig anställning och 15 § lagen (1994:261) om
fullmaktsanställning.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av fem ledamöter. För varje ledamot, utom ordfö-
randen och vice ordföranden, ska det finnas en personlig ersättare.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha erfarenhet som

domare.

Organisation

4 § Vid nämnden tjänstgör en sekreterare.

5 § Svea hovrätt utför administrativa uppgifter åt myndigheten.

�rendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter
är närvarande.

7 § �rendena avgörs efter föredragning av sekreteraren. Ordföranden får
ta över beredningen och föredragningen av ett ärende.

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall

besluta att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

8 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföran-
den och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

SFS 2007:831

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:831

Om ärendet gäller avstängning och inte lämpligen kan avgöras på detta

sätt, får ordföranden ensam avgöra ärendet.

Ett beslut enligt denna paragraf ska anmälas vid nästa sammanträde med

nämnden.

9 § Ordföranden och sekreteraren får begära in upplysningar eller yttran-
den i ärendena.

Ordföranden och sekreteraren får också pröva frågor om utlämnande av

allmänna handlingar samt pröva frågor som uppkommer med anledning av
överklagande av nämndens beslut.

Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ord-

föranden eller sekreteraren att avgöra ärenden som inte ska handläggas av
nämnden enligt 1 §.

10 § Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle
att närvara vid ett sammanträde.

Den som har varit närvarande har rätt att få skälig ersättning av allmänna

medel för sina inställelsekostnader.

11 § Den myndighet där arbetstagaren är eller senast har varit anställd ska
i ärendet anses som arbetstagarens motpart, om inte särskilda skäl talar för
något annat.

Första stycket avser inte ärenden som har tagits upp på anmälan av riksda-

gens ombudsmän eller justitiekanslern.

�&rlig redogörelse

12 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse
till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Anställningar och uppdrag

13 § Vice ordföranden och sekreteraren utses av regeringen för en bestämd
tid.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska
inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

15 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
15 och 16 §§ om beslutförhet, och
20 § om föredragning.

background image

3

SFS 2007:831

�verklagande

16 § När det gäller beslut enligt 10 § andra stycket finns i 22 a § förvalt-
ningslagen (1986:223) bestämmelser om överklagande hos allmän förvalt-
ningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:1102) med instruktion för Statens ansvarsnämnd ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007