SFS 2007:832 Förordning med instruktion för Statens pensionsverk

070832.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens pensionsverk;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens pensionsverk ansvarar för frågor som rör den statliga tjänste-
pensioneringen och statens tjänstegrupplivförsäkring, allt i den utsträckning
dessa frågor inte hör till någon annan myndighet.

Myndigheten har det övergripande ansvaret för att försäkringstekniskt

korrekta kostnader beräknas för de åtaganden myndigheter och andra arbets-
givare som är anslutna till de statliga avtalsförsäkringarna har gentemot de
anställda och att det totala försäkringsmässiga värdet av sådana åtaganden
beräknas.

2 § Myndigheten ska

1. besluta om och betala ut tjänstepensionsförmåner, tjänstegruppliver-

sättningar samt pensionsersättningar och särskilda pensionsersättningar en-
ligt avtalet om trygghetsfrågor,

2. svara för en automatisk matrikelföring av dem som omfattas av statliga

tjänstepensionsbestämmelser,

3. besluta om försäkringstekniska riktlinjer och premier och
4. debitera myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna till de

statliga avtalsförsäkringarna premier samt svara för att värdet av statens åta-
gande i fråga om dessa försäkringar kan redovisas.

3 § Myndigheten får i anslutning till sitt verksamhetsområde i begränsad
omfattning utföra uppdragsverksamhet åt andra än statliga myndigheter un-
der förutsättning att den uppdraget avser har nära anknytning till statlig
verksamhet och att de för uppdragsgivaren tillämpliga tjänstepensionsbe-
stämmelserna liknar de statliga tjänstepensionsbestämmelserna.

Uppdragen ska utföras mot ersättning.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en styrelse.

5 § Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

SFS 2007:832

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:832

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Organisation

6 § Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt Sta-
tens tjänstepensions- och grupplivnämnd.

�rendenas handläggning

7 § Beslut som fattas genom automatiserad behandling ska anses fattade
av myndighetschefen.

Anställningar och uppdrag

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228)
och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Bestämmelserna i 21 § 3�5 myndighetsförordningen (2007:515) ska
inte tillämpas på beslut som fattas av myndigheten genom automatiserad
behandling.

�verklagande

12 § Myndighetens beslut enligt 2 § 3 och 4 får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1997:131) med instruktion för Statens pensionsverk ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)