SFS 2007:833 Förordning med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd

070833.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens tjänstepensions- och
grupplivnämnd;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd har till uppgift att

1. utöva arbetsgivarens befogenheter enligt statliga pensionsbestämmelser

i deras lydelse den 31 december 1991 eller tidigare i den omfattning reger-
ingen eller, när det gäller arbetstagare hos riksdagen eller dess myndigheter,
riksdagsstyrelsen beslutar,

2. pröva frågor som enligt arbetsgivarnyckeln till avtalet om statens tjäns-

tegrupplivförsäkring eller enligt regeringens beslut ska handläggas av nämn-
den,

3. pröva frågor som enligt arbetsgivarnyckeln till avtalet om tjänstegrupp-

livförsäkring inom riksdagens eller dess myndigheters arbetstagarområde el-
ler enligt riksdagsstyrelsens beslut ska handläggas av nämnden, och

4. pröva frågor om beräkning av pensionen enligt punkt 6 i övergångsbe-

stämmelserna till pensionsplan för arbetstagare hos staten m.fl. (PA-91) när
det gäller fall där tjänstetidsfaktorn är större än den allmänna tilläggspensio-
nens poängårsfaktor och pensionen till följd av övergången från brutto- till
nettosystem blir väsentligt lägre än den annars skulle ha blivit.

Nämnden prövar också frågan om beräkning av pensionen enligt första

stycket 4 för sådana arbetstagare som har pensionsrätt enligt förordningen
(1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig an-
ställning.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av åtta ledamöter. För varje ledamot, utom ordfö-
randen och vice ordföranden, ska det finnas en personlig ersättare.

SFS 2007:833

Utkom från trycket
den 20 november 2007

7 SFS 2007:708�844

background image

2

SFS 2007:833

Organisation

4 § Statens pensionsverk utför administrativa och handläggande uppgifter
åt myndigheten.

�rendenas handläggning

5 § Nämnden är beslutför när minst fem ledamöter, bland dem ordföran-
den eller vice ordföranden, är närvarande. Av de ledamöter som inte är ord-
förande eller vice ordförande ska halva antalet vara förordnade efter förslag
av de statsanställdas huvudorganisationer.

6 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till
ordföranden eller någon som utför uppgifter åt myndigheten enligt 4 § att
avgöra ärenden som inte behöver beslutas av nämnden.

7 § �rendena avgörs efter föredragning.

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall

besluta att ärenden som avgörs enligt 6 § inte behöver föredras.

8 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tilläm-
pas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

9 § Myndigheten ska lämna underrättelse om sina beslut till Statens pen-
sionsverk samt till Arbetsgivarverket eller, när det gäller arbetstagare hos
riksdagen eller dess myndigheter, till riksdagsförvaltningen. Underrättelse
om beslut enligt 1 § första stycket 1 ska även lämnas till den myndighet där
arbetstagaren är anställd.

�&rlig redogörelse

10 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse
till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.

Anställningar och uppdrag

11 § Vice ordföranden utses av regeringen.

Tre ledamöter och deras ersättare, dock inte ordföranden och vice ordfö-

randen, utses av regeringen efter förslag av de statsanställdas huvudorgani-
sationer.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska
inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

background image

3

SFS 2007:833

5 § om delegering,
15 och 16 §§ om beslutförhet, och
20 § om föredragning.

�verklagande

14 § Myndighetens beslut i ärenden som avses i 1 § får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:247) med instruktion för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007