SFS 2007:834 Förordning med instruktion för Statens utlandslönenämnd

070834.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens utlandslönenämnd;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens utlandslönenämnd har till uppgift att, i den utsträckning som
framgår av Arbetsgivarverkets föreskrifter, besluta om anställnings- och ar-
betsvillkor för sådana arbetstagare hos staten som är stationerade utomlands.

2 § Myndigheten ska särskilt svara för information och upplysningar samt
hålla sig underrättad om förhållandena inom ansvarsområdet.

Samverkan

3 § Myndigheten ska i lämpliga former samverka med de svenska statliga
myndigheter och enskilda organ som har arbetstagare stationerade utom-
lands eller som av andra skäl följer pris- och kostnadsutvecklingen där.

Ledning

4 § Myndigheten leds av en nämnd.

5 § Nämnden ska bestå av fyra ledamöter. För varje ledamot ska det finnas
en personlig ersättare.

Organisation

6 § Arbetsgivarverket utför administrativa och handläggande uppgifter åt
myndigheten.

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande.

8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till
ordföranden eller någon som utför uppgifter åt myndigheten enligt 6 § att
avgöra ärenden som inte behöver beslutas av nämnden.

SFS 2007:834

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:834

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

9 § Ärendena avgörs efter föredragning.

Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall

besluta att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.

Anställningar och uppdrag

10 § Ordföranden och ytterligare en ledamot samt ersättare för dem utses
av regeringen efter förslag av Arbetsgivarverket. Övriga ledamöter och er-
sättare för dem utses av regeringen efter förslag av Sveriges Akademikers
Centralorganisation-Staten (SACO-S) och Offentliganställdas förhandlings-
råd (OFR).

Vice ordföranden utses av regeringen.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska
inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

12 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
15 och 16 §§ om beslutförhet, och
20 § om föredragning.

Överklagande

13 § Myndighetens beslut får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:1534) med instruktion för Statens utlandslönenämnd ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)