SFS 2007:835 Förordning med instruktion för Statens överklagandenämnd

070835.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens överklagandenämnd;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens överklagandenämnd har till uppgift att pröva överklaganden av

1. beslut i anställningsärenden,
2. beslut enligt 10 § förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot

olyckor, och

3. beslut som rör totalförsvarspliktiga i enlighet med vad som föreskrivs

särskilt.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

3 § Nämnden ska bestå av högst sju ledamöter. I den utsträckning det be-
hövs ska det finnas ersättare för ledamöterna.

Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie do-

mare.

Organisation

4 § Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt
myndigheten.

Ärendenas handläggning

5 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter
är närvarande. Två av dessa ledamöter ska ha särskild kompetens inom det
arbetsrättsliga området.

När ett ärende av principiell betydelse handläggs, ska samtliga ledamöter

vara närvarande.

6 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tilläm-
pas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

SFS 2007:835

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:835

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

7 § Ordföranden eller någon som utför handläggande uppgifter åt myndig-
heten enligt 4 § får avgöra ärenden som har återkallats samt pröva frågor om
utlämnande av allmänna handlingar.

8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till
ordföranden eller någon som utför handläggande uppgifter åt myndigheten
enligt 4 § att avgöra ärenden som inte ankommer på nämnden enligt 1 §.

9 § Ärendena avgörs efter föredragning eller efter muntlig förhandling.

Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt

fall besluta att ärenden som avgörs enligt 7 eller 8 §§ inte behöver föredras.

Årlig redogörelse

10 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse
till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret samt kost-
naderna för verksamheten. Eventuella förändringar av kostnaderna ska för-
klaras. Vidare ska myndigheten senast den 1 mars varje år lämna en sam-
manställning till regeringen av behovet av resurser för nästkommande kalen-
derår.

Anställningar och uppdrag

11 § Vice ordförande utses av regeringen.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska
inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

13 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

5 § om delegering,
15 och 16 §§ om beslutförhet, och
20 § om föredragning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1995:625) med instruktion för Överklagandenämnden för totalförsvaret ska
upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)