SFS 2007:836 Förordning med instruktion för Statens bostadskreditnämnd

070836.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens bostadskreditnämnd;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Statens bostadskreditnämnd har till uppgift att

1. bevaka att kreditförsörjningen vid ny- och ombyggnad av bostäder sker

i tillräcklig omfattning och ta de initiativ som behövs i detta syfte,

2. förvalta och redovisa kreditgarantier som nämnden utfärdat enligt för-

ordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande
m.m., förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtagan-
den för boendet eller äldre bestämmelser samt enligt förordningen
(2007:624) om statliga ersättningsgarantier,

3. i stödärenden enligt förordningen om statligt stöd för vissa kommunala

åtaganden för boendet

a) överlägga med kommuner om lämpliga åtgärder och villkor för stöd,
b) för statens räkning träffa avtal med kommuner om statens medverkan

vid omstrukturering eller rekonstruktion av ett kommunalt bostadsföretag,

4. följa den ekonomiska utvecklingen i de kommuner och bostadsföretag

som berörs eller kan komma att beröras av omstrukturerings- eller rekon-
struktionsåtgärder som genomförs med statlig medverkan samt utvärdera
effekterna av de åtgärder som har genomförts, och

5. pröva och besluta om bidrag enligt förordningen (2007:623) om statligt

bidrag för kommunala hyresgarantier.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

3 § Inom myndigheten finns en avtalsdelegation som har till uppgift att
för Statens bostadskreditnämnds räkning ingå de avtal som avses i 6 § för-
ordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för
boendet samt bevaka att ingångna avtal följs och i övrigt ta till vara statens
intressen enligt 12 § samma förordning.

Avtalsdelegationen består av myndighetens chef, som är ordförande, och

högst sju ledamöter.

SFS 2007:836

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:836

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Myndighetens ledning är inför regeringen ansvarig för att avtalsdelegatio-

nen tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet, verksamheten
bedrivs författningsenligt och effektivt samt redovisas på ett tillförlitligt sätt.

4 §

Avtalsdelegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av

de andra ledamöterna är närvarande.

Anställningar och uppdrag

5 § Generaldirektören är myndighetschef.

6 §

Ledamöterna i avtalsdelegationen utses av regeringen för en bestämd

tid.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:125) med instruktion för Statens bostadskreditnämnd ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)