SFS 2007:837 Förordning om ändring i anställningsförordningen (1994:373)

070837.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i anställningsförordningen (1994:373);

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 21 § anställningsförordningen (1994:373) ska

ha följande lydelse.

21 § En myndighets beslut i anställningsärenden får överklagas hos Sta-
tens överklagandenämnd. Nämndens beslut får inte överklagas.

En myndighets förslag om att anställa en arbetstagare eller beslut om att

avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

SFS 2007:837

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007