SFS 2007:838 Förordning om ändring i förordningen (1974:225) om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"

070838.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1974:225) om
utmärkelsen ⬝För nit och redlighet i rikets tjänst⬝;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1974:225) om utmärkelsen

⬝För nit och redlighet i rikets tjänst⬝

1 ska ha följande lydelse.

8 § Arbetsgivarverket får meddela närmare föreskrifter för verkställighe-
ten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1979:829.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 1979:829.

SFS 2007:838

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007