SFS 2007:839 Förordning om upphävande av förordningen (1988:722) om engångsbelopp som svarar mot reservpension

070839.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1988:722) om
engångsbelopp som svarar mot reservpension;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1988:722) om engångsbelopp

som svarar mot reservpension ska upphöra att gälla vid utgången av år 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

SFS 2007:839

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007