SFS 2007:840 Förordning om upphävande av förordningen (1982:751) om statliga ungdomsplatser m.m.

070840.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1982:751) om
statliga ungdomsplatser m.m.;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:751) om statliga ungdoms-

platser m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av år 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

SFS 2007:840

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007