SFS 2007:841 Förordning med instruktion för Finansinspektionen

070841.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Finansinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen och till-
ståndsprövningen som rör finansiella marknader och finansiella företag.

2 § Myndigheten ska särskilt svara för att följa och analysera utvecklingen
inom verksamhetsområdet. Om myndigheten bedömer att instabilitet i fi-
nanssektorn riskerar att negativt påverka det svenska finansiella systemets
funktionssätt, ska regeringen underrättas. Myndigheten har till uppgift att
verka för ett gott konsumentskydd inom sitt ansvarsområde.

3 § Utöver det som följer av 1 § denna förordning och 22 § första stycket
atomansvarighetslagen (1968:45), 10 kap. 12 § sjölagen (1994:1009), för-
ordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt förordningen
(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, ska myndigheten

1. biträda regeringen med yttranden och utredningar,
2. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 oktober varje år lämna

en samlad bedömning av stabilitetsläget inom det finansiella området,

3. i en särskild rapport till regeringen senast den 1 juni varje år redovisa

en samlad bedömning av konsumentskyddet inom det finansiella området,
och

4. utse ledamöter och ersättare i Krigsförsäkringsnämnden för en bestämd

tid, av vilka en ledamot ska utses till ordförande och en till vice ordförande.

4 § Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ankommer på behörig
myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/
2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsyns-
myndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

1, i fråga om

efterlevnaden av sådana regler som myndigheten har tillsyn över.

1 EUT L 364, 9.14.2004, s. 1 (Celex 32004R2006).

SFS 2007:841

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:841

Samverkan

5 § Myndigheten ska samverka med

1. Konsumentverket löpande i frågor på de områden där myndigheterna

har ett gemensamt tillsynsansvar,

2. Konkurrensverket i frågor om tillämpningen av lagen (1956:245) om

uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden,

3. Sveriges riksbank i viktigare frågor som har samband med betalnings-

systemets stabilitet eller som berör Riksbankens ansvar för valuta- och kre-
ditpolitiken och för betalningsväsendet,

4. Sveriges riksbank och Krisberedskapsmyndigheten i frågor som rör

krisberedskap enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap, och

5. Riksgäldskontoret i frågor av betydelse för insättningsgarantin enligt

lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och för investerarskyddet enligt la-
gen (1999:158) om investerarskydd.

Ledning

6 § Myndigheten leds av en styrelse.

7 § Styrelsen ska bestå av högst tio ledamöter.

Organisation

8 § Myndigheten upplåter lokaler och utför administrativa uppgifter åt
Bokföringsnämnden.

9 § Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt
Krigsförsäkringsnämnden.

Anställningar och uppdrag

10 § Regeringen utser vice ordförande i myndighetens styrelse.

11 § Generaldirektören är myndighetschef.

Bisysslor m.m.

12 § Den som är styrelseledamot eller anställd hos myndigheten får inte
för egen eller annans räkning driva eller ha del i ett företag som driver verk-
samhet som är tillstånds-, registrerings- eller anmälningspliktig hos myndig-
heten eller motsvarande myndighet i ett annat land. Ledamoten eller den an-
ställde får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett sådant fö-
retag.

Ledamöterna i styrelsen och de anställda som styrelsen bestämmer får inte

utan tillstånd ha lån hos företag som står under tillsyn av myndigheten. Till-
stånd meddelas av regeringen i fråga om ordföranden och av ordföranden i
fråga om övriga ledamöter i styrelsen inklusive myndighetschefen samt av
myndigheten i annat fall.

background image

3

SFS 2007:841

Personalansvarsnämnd

13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228), med undantag av
2 § andra stycket.

Rätt att meddela föreskrifter

15 § Utöver det som följer av andra förordningar får myndigheten meddela
föreskrifter i fråga om avvikelser och besluta om undantag i enskilda fall
som avses i 11 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premie-
pensionsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2006:1022) med instruktion för Finansinspektionen upphör att gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007