SFS 2007:842 Förordning med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden

070842.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Krigsförsäkringsnämnden ansvarar för frågor om försäkring mot krigs-
risker m.m. enligt 4 kap. lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under
krig eller krigsfara m.m.

2 § Myndigheten ska

1. följa försäkringsmarknadens utveckling, särskilt när det gäller behovet

av statlig krigsförsäkring,

2. fastställa villkoren för sådan försäkring som nämnden meddelar, och
3. kontinuerligt se över gällande krigsutbrottsavtal och återförsäkrings-

avtal.

Ledning

3 § Myndigheten leds av en nämnd.

4 § Nämnden ska bestå av högst sju ledamöter. För ledamöterna ska det
finnas ersättare.

Organisation

5 § Finansinspektionen utför administrativa och handläggande uppgifter åt
myndigheten.

Anställningar och uppdrag

6 § Ledamöter och ersättare utses av Finansinspektionen för en bestämd
tid, av vilka en ledamot ska utses till ordförande och en till vice ordförande.

�rendenas handläggning

7 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tilläm-
pas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

SFS 2007:842

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:842

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

8 § �rendena avgörs efter föredragning. Nämnden får i arbetsordningen
bestämma eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 10 §
inte behöver föredras.

9 § Vid sammanträdena ska protokoll föras.

Delegering

10 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till
ordföranden eller till någon som utför uppgifter åt nämnden att avgöra ären-
den som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

Undantag från myndighetsförordningen

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska
inte tillämpas på myndigheten:

20 § om föredragning,
22 § om anställning av ledamöter m.m. i nämnder, och
24 § om myndighetschef.

�verklagande

12 § Myndighetens beslut i försäkringsärenden får enligt 5 kap. 1 § andra
stycket lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigs-
fara m.m. inte överklagas. Myndighetens beslut i andra ärenden överklagas
hos regeringen med undantag av beslut i anställningsärenden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1999:1352) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)