SFS 2007:843 Förordning med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

070843.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Premiepensionsmyndigheten;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Premiepensionsmyndigheten ansvarar för frågor om premiepension
enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och lagen
(1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten.

2 § Myndigheten ska upprätta en beskrivning av de huvudsakliga risker
som är förenade med verksamheten och interna instruktioner för hantering
av dessa risker. Myndigheten ska fortlöpande se över beskrivningen och in-
struktionerna och följa upp hur dessa följs.

3

§ Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras

med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl
mot detta.

Samverkan

4 § Myndigheten ska samverka med Försäkringskassan i frågor om det all-
männa pensionssystemet, när det har betydelse för respektive myndighets
verksamhet.

Ledning

5 § Myndigheten leds av en styrelse.

6 § Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Regeringen utser vice ordförande i styrelsen.

8 § Generaldirektören är myndighetschef.

SFS 2007:843

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:843

Bisysslor m.m.

9 § Den som är styrelseledamot eller anställd hos myndigheten får inte
utan regeringens tillstånd vara ledamot eller suppleant i styrelsen för fond-
förvaltare som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investe-
ringsfonder eller i Sjunde AP-fonden. Ledamoten eller den anställde får inte
heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för en sådan förvaltare.

Personalansvarsnämnd

10 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

11 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

12 § Myndighetens verksamhet ska finansieras genom avgifter från varje
pensionssparare. Myndigheten får ta ut avgifter som per år motsvarar högst
0,3 procent av de sammanlagda tillgodohavandena på pensionsspararnas
premiepensionskonton. Avgifterna ska fördelas skäligt mellan spararna.

Rätt att meddela föreskrifter

13 § Myndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av 7�11 kap. och 14 kap. 2�6 §§ lagen (1998:674) om in-
komstgrundad ålderspension samt 25�25

b

§§ och 37�40

§§ lagen

(1998:675) om införande av lagen om inkomstgrundad ålderspension.

Myndighetens rätt att företräda staten vid domstol

14 § Inom sitt verksamhetsområde företräder myndigheten staten vid dom-
stol om inte något annat följer av lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension.

Undantag från myndighetsförordningen

15 § Bestämmelsen i 27

§ första stycket myndighetsförordningen

(2007:515) om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol ska inte
tillämpas på myndigheten.

background image

3

SFS 2007:843

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2000:585) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007