SFS 2007:844 Förordning om ändring i förordningen (1981:1137) om vissa arbetstagare vid Karolinska sjukhuset

070844.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1981:1137) om vissa
arbetstagare vid Karolinska sjukhuset;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1981:1137) om vissa arbets-

tagare vid Karolinska sjukhuset ska ha följande lydelse.

2 §

1 Försäkringskassan ska utöva arbetsgivarens befogenheter, i den mån

det inte enligt särskilda föreskrifter ankommer på regeringen, Arbetsgivar-
verket eller annan myndighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:916.

SFS 2007:844

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007