SFS 2007:845 Artskyddsförordning

070845.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Artskyddsförordning;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 1 § miljöbalken i
fråga om 4�6, 10, 12, 13�15 och 67 §§, med stöd av 8 kap. 2 § miljöbalken i
fråga om 7�9, 11, 14, 15 och 67 §§ samt med stöd av 8 kap. 4 § miljöbalken
i fråga om 16�57, 59�65 och 67 §§.

Definitioner

2 § I förordningen avses med

1. fågeldirektivet: rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om be-

varande av vilda fåglar

2, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG3,

2. art- och habitatdirektivet: rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj

1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

4, senast ändrat

genom rådets direktiv 2006/105/EG

5,

3. rådets förordning (EG) nr 338/97: rådets förordning (EG) nr 338/97 av

den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom
kontroll av handeln med dem

6,

4. kommissionens förordning (EG) nr 865/2006: kommissionens förord-

ning (EG) nr 865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för till-
lämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av
vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem

7,

5. CITES-konventionen: konventionen den 3 mars 1973 om internationell

handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter,

6. import: införsel till Sverige från ett område utanför Europeiska unio-

nen,

1 Jfr rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt
vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7, Celex 31992L0043), senast ändrat
genom rådets direktiv 2006/105/EG (EUT L

363, 20.12.2006, s.

368, Celex

32006L0105), rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda
fåglar (EGT L 103, 25.4.1979, s. 1, Celex 31979L0409), senast ändrat genom rådets
direktiv 2006/105/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 368, Celex 32006L0105) och rå-
dets direktiv 1999/22/EG av den 29 mars 1999 om hållande av vilda djur i djurparker
(EGT L 94, 9.4.1999, s. 24, Celex 31999L022).

2 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1 (Celex 31979L0409).

3 EUT L 363, 20.12.2006, s. 368 (Celex 32006L0105).

4 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7 (Celex 31992L0043).

5 EUT L 363, 20.12.2006, s. 368 (Celex 32006L0105).

6 EGT L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 31997R0338).

7 EUT L 166, 19.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0865).

SFS 2007:845

Utkom från trycket
den 20 november 2007

2* SFS 2007:845�851

background image

2

SFS 2007:845

7. export: utförsel från Sverge till ett område utanför Europeiska unionen,
8. reexport: återutförsel från Sverige till ett område utanför Europeiska

unionen,

9. djurpark: permanent anläggning, som inte är en cirkus eller djuraffär,

där levande djur av vilda arter förvaras i syfte att förevisas för allmänheten
under minst sju dagar per år.

Andra bestämmelser om artskydd

3 § Bestämmelserna i denna förordning gäller utöver bestämmelserna i rå-
dets förordning (EG) nr 338/97 och kommissionens förordning (EG) nr 865/
2006. Bestämmelser som innebär artskydd finns också i jaktlagen
(1987:259) och fiskelagen (1993:787) samt i föreskrifter som har meddelats
med stöd av de lagarna.

Fridlysning

4 § I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som
i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n är det förbjudet
att

1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-,

övervintrings- och flyttningsperioder,

3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.
Första stycket gäller inte jakt efter fåglar och däggdjur. I fråga om sådan

jakt finns bestämmelser med motsvarande innebörd i jaktlagen (1987:259)
och jaktförordningen (1987:905). Första stycket gäller inte heller fiske. I
fråga om fiske finns bestämmelser med motsvarande innebörd i förord-
ningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

5 § I fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna för-
ordning har markerats med N, n eller F är det förbjudet att för fångst eller
dödande använda medel eller metoder som inte är selektiva och som lokalt
kan medföra att populationen av arten försvinner eller utsätts för en allvarlig
störning. Fångst eller dödande får inte ske från motorfordon i rörelse eller
från flygplan.

Första stycket gäller inte fångst eller dödande av fåglar eller däggdjur. I

fråga om medel och metoder för fångst eller dödande av sådana djur finns
bestämmelser med motsvarande innebörd i jaktlagen (1987:259) och jaktför-
ordningen (1987:905). Första stycket gäller inte heller fiske. I fråga om fiske
finns bestämmelser med motsvarande innebörd i förordningen (1994:1716)
om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

6 § I fråga om sådana vilt levande kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur
som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfatt-
ning som framgår av bilagan

1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och
2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.

background image

3

SFS 2007:845

7 § I fråga om sådana växtarter som i bilaga 1 till denna förordning har
markerats med N är det förbjudet att avsiktligt plocka, samla in, skära av,
dra upp med rötterna eller förstöra växter i deras naturliga utbredningsom-
råde i naturen.

Förbudet gäller alla stadier i växternas biologiska cykel.

8 § I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och
alger som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den om-
fattning som framgår av bilagan

1. plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av

växterna, och

2. ta bort eller skada frön eller andra delar.

9 § I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och
alger som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den om-
fattning som framgår av bilagan

1. gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och
2. plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning

eller andra kommersiella ändamål.

Undantag från fridlysning

10 § Trots förbudet i 6 § får huggorm som påträffas på tomtmark

1. infångas och flyttas, eller
2. dödas, om det inte är möjligt att fånga ormen och det inte finns någon

annan lämplig lösning.

11 § Trots förbudet i 6 § får i fråga om kopparödla, mindre vattensalaman-
der, skogsödla, vanlig groda, vanlig padda och åkergroda

1. ägg (rom) och larver (yngel) samlas in, om
a) det sker i liten omfattning för studie av äggets eller larvens utveckling

till djur,

b) det insamlade materialet eller, när det har utvecklats till djur, djuret

snarast återutsätts på den plats där materialet samlades in, och

c) insamlingen inte har något kommersiellt syfte, eller
2. enstaka exemplar tillfälligt fångas in för studie, om exemplaret inte

flyttas från den plats där det fångades och snarast släpps tillbaka på den plat-
sen.

12 § Trots förbudet i 8 § får markägaren och den som har nyttjanderätt till
marken skörda exemplar av mistel för försäljning, om

1. det sker för att vårda värdträdet, och
2. den berörda populationens fortbestånd inte påverkas negativt.
I fråga om tovsippa gäller förbudet i 8 § inte markägaren eller den som

har nyttjanderätt till marken.

13 § Trots förbuden i 6, 8 och 9 §§ får enstaka exemplar av djurarterna
bred gulbrämad dykare, bred kärrtrollslända, bred paljettdykare, brun gräs-
fjäril, citronfläckad kärrtrollslända, grön mosaiktrollslända och pudrad kärr-
trollslända samt enstaka exemplar av växtarterna norskoxel, skogsrör, styv-

background image

4

SFS 2007:845

nate, grön sköldmossa, hårklomossa, käppkrokmossa, långskaftad svan-
mossa, nordisk klipptuss och pyramidmossa samlas in, om

1. det har betydelse för dokumentering av arten,
2. det inte finns något annat tillfredsställande alternativ och den berörda

populationens fortbestånd inte påverkas negativt,

3. den som är ansvarig för insamlingen senast den 31 januari kalenderåret

efter insamlingen redovisar till länsstyrelsen

a) vilken eller vilka arter som omfattas av insamlingen,
b) antalet insamlade exemplar av varje art,
c) var exemplaren har tagits, och
d) syftet med insamlingen,
4. den som är ansvarig för insamlingen anmäler till Artdatabanken vid

Sveriges lantbruksuniversitet

a) fullständiga fynduppgifter för påträffade nya lokaler för arten, och
b) var de insamlade exemplaren förvaras, och
5. det insamlade materialet hålls tillgängligt för forskning.

14 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 4, 5
och 7 §§ som avser länet eller en del av länet. En dispens får ges endast om

1. det inte finns någon annan lämplig lösning,
2. om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevaran-

destatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, och

3. dispensen behövs
a) för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana

djur eller växter,

b) för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske,

vatten eller annan egendom,

c) av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl

som har ett allt överskuggande allmänintresse,

d) för forsknings- eller utbildningsändamål,
e) för återinplantering eller återinförsel av arten eller för den uppfödning

av en djurart eller den artificiella förökning av en växtart som krävs för
detta, eller

f) för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten om-

fattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar i en liten mängd.

15 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 6, 8
och 9 §§ som avser länet eller del av länet, om det inte finns någon annan
lämplig lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam
bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Införsel, import, export och reexport

16 § Utöver det som gäller enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 är det
förbjudet att importera, exportera eller reexportera

1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Euro-

peiska unionens europeiska territorium,

2. levande djur och växter av arter som i bilaga 1 till denna förordning har

markerats med N eller n.

background image

5

SFS 2007:845

Första stycket gäller inte djur som åtkommits i enlighet med en bestäm-

melse i jaktlagen (1987:259).

17 § Det är förbjudet att yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte impor-
tera oberedda pälsskinn, garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn och
produkter av sådana skinn av ungar av grönlandssäl (Pagophilus groenlan-
dicus
) eller klappmyts (Cystophora cristata).

18 § Det är förbjudet att till Sverige föra in levande sötvattenskräftor av ar-
ter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae. Förbudet gäl-
ler kräftornas alla levnadsstadier.

19 § Oförtullade levande djur som omhändertagits, därför att de omfattas
av importförbud enligt 16 §, ska förvaras i en anläggning som är godtagbar
från djurskyddssynpunkt och som är utformad och hålls i sådant skick att
djuret inte kan rymma.

Oförtullade växter som omhändertagits, därför att de omfattas av import-

förbud enligt 16 §, ska förvaras på en plats som är lämplig för växten och
som är inrättad så att frö eller sporer inte kan spridas.

20 § När oförtullade levande djur och växter har omhändertagits, därför att
de omfattas av importförbud enligt 16 §, ska Tullverket underrätta Statens
jordbruksverk och Naturvårdsverket utan dröjsmål.

21 § Import, export och reexport av sådana exemplar av djur- och växtarter
som omfattas av rådets förordning (EG) nr 338/97 eller exemplar av djur,
växter, ägg eller delar som omfattas av 16 §, får endast ske vid de tullkontor
som Statens jordbruksverk bestämmer efter samråd med Tullverket.

22 § I fråga om rätten att hantera oförtullade varor som inte får importeras
på grund av denna förordning finns bestämmelser i lagen (1973:980) om
transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. �&terut-
försel av varor enligt 2 § första stycket 5 den lagen får ske endast till det land
från vilket varorna fördes in till Sverige.

Förvaring, handel och transport

23 § Det är förbjudet att förvara eller transportera

1. levande fåglar och fågelägg med embryo av arter som lever vilt inom

Europeiska unionens europeiska territorium,

2. levande djur och växter av de arter som i bilaga 1 till denna förordning

har markerats med N eller n.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren och alla stadier i växternas

biologiska cykel.

24 § Det är förbjudet att förvara och att transportera levande sötvattens-
kräftor av arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae.
Förbudet gäller kräftornas alla levnadsstadier.

3* SFS 2007:845�851

background image

6

SFS 2007:845

25 § Det är förbjudet att förvara för försäljning eller bjuda ut till försälj-
ning, sälja, köpa eller byta levande eller döda

1. fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska ter-

ritorium,

2. djur, växter, ägg, fröer, sporer och delar av djur och växter av de arter

som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n.

Detsamma gäller varor som härrör från sådana djur och växter. Detsamma

gäller också andra varor där det i åtföljande dokument, på förpackning eller i
märkning anges att varan utgör del av eller härrör från sådana djur eller väx-
ter eller där det finns någon annan omständighet som är ägnad att ge in-
trycket att varan utgör del av eller härrör från sådana djur eller växter.

Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren och alla stadier i växternas

biologiska cykel.

26 § Det är förbjudet att utan tillstånd yrkesmässigt eller annars i förvärvs-
syfte bedriva handel med

1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Euro-

peiska unionens europeiska territorium,

2. levande djur och växter av de arter som i bilaga 1 till denna förordning

har markerats med N eller n, och

3. levande djur och växter av arter som anges i bilaga A eller B till rådets

förordning (EG) nr 338/97.

27 § När en hund bjuds ut till försäljning eller annan överlåtelse är det för-
bjudet att använda beteckningen varghybrid eller på annat sätt ange att hun-
den har särskilt nära släktskap med en varg eller har rovdjursliknande bete-
ende eller utseende.

Undantag från bestämmelserna i 16�18 och 23�27 §§

28 § Förbudet i 23 § gäller inte

1. djur och fågelägg, om det visas att exemplaret har tagits från naturen i

enlighet med bestämmelser i jaktlagen (1987:259),

2. växter och djur utom fåglar, om det visas att varken växten eller djuret

eller dess föräldrageneration har levt vilt,

3. växter och djur, om det visas att exemplaret har tagits från naturen på

ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,

4. vid transitering i enlighet med rådets förordning (EG) nr 338/97,
5. tillfällig förvaring i samband med omhändertagande för vård och be-

handling på grund av sjukdom eller skada, eller

6. fasan, rapphöna och gräsand.

29 §

Förbudet i 24 § gäller inte flodkräftor (Astacus astacus) eller signal-

kräftor (Pacifastacus leniusculus) som fångats eller odlats i Sverige.

30 § Förbudet i 25 § gäller inte

1. verksamheter eller åtgärder som omfattas av tillstånd enligt 26 §,
2. handel med djur och ägg, om det visas att djuret har fångats, dödats el-

ler, i fråga om ägg, har samlats in, i enlighet med jaktlagen (1987:259), om
inte annat följer av 33 § jaktförordningen (1987:905),

background image

7

SFS 2007:845

3. döda djur och ägg samt del eller vara av djur, om det visas att exempla-

ret har tagits från naturen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,

4. levande och döda växter, om det visas att exemplaret har tagits från na-

turen på ett lagligt sätt före den 1 januari 1999,

5. levande växter och djur utom fåglar, om det visas att varken växten

eller djuret eller dess föräldrageneration har levt vilt,

6. handel med döda djur som utgör ett naturligt led i prepareringsverk-

samhet som bedrivs av den som har tillstånd för preparering enligt 35 §,

7. djur och växter av arter som omfattas av förbud mot kommersiella akti-

viteter i rådets förordning (EG) nr 338/97,

8. förvar av och handel med fasan, rapphöna och gräsand,
9. döda exemplar av dalripa, rödhöna, klipphöna, ringduva, bläsgås, grå-

gås, bläsand, kricka, stjärtand, skedand, brunand, vigg, bergand, ejder, sjö-
orre, fjällripa, tjäder, orre, sothöna, enkelbeckasin och morkulla, eller

10. försäljning m.m. av döda djur och växter och delar därav som bedrivs

inbördes mellan sådana museer och andra institutioner som enligt 36 § har
undantagits från kraven på tillstånd för viss prepareringsverksamhet.

31 §

Förbudet i 26 § gäller inte handel med odlade växter, fasan, rapphöna

och gräsand.

32 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om undantag eller i det
enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna i 16, 18 och 23 §§.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda

fallet ge dispens från bestämmelserna i 25 och 27 §§. Innan Naturvårdsver-
ket gör det i fråga om 25 § första stycket 1 när det gäller arter som i bilaga 1
till denna förordning har markerats med Hs, ska verket samråda med Euro-
peiska gemenskapernas kommission.

Fiskeriverket får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fal-

let ge dispens från bestämmelserna i 24 §.

Verken ska vid behov samråda med varandra.
Föreskrifter om undantag får meddelas och dispenser ges endast
1. för naturvårds-, forsknings- eller undervisningsändamål,
2. om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning, och
3. om hanteringen inte kommer att påverka artens eller andra vilt levande

arters överlevnad i områden där dessa naturligt förekommer.

33 § I ett beslut om dispens enligt 32 § ska det anges

1. vilka arter som berörs och det antal exemplar som dispensen avser,
2. vilka medel och metoder som får användas,
3. vilken tid och vilket område som avses,
4. de villkor som behövs i fråga om identifiering, skötsel och förvaring av

djuret, växten eller dess avkomma eller som behövs för att en förvaring inte
ska innebära ett hot mot vilt levande djur- och växtarter,

5. de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt undvika ska-

dor eller olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd, och

6. vilka åtgärder som ska eller kommer att vidtas för att kontrollera att de

angivna villkoren uppfylls.

background image

8

SFS 2007:845

34 § Statens jordbruksverk får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet
i 17 §, om den som ansöker om dispens kan visa att skinnet kommer från sä-
lar som fångats eller dödats av inuiter vid traditionell säljakt.

Preparering

35 § Det är förbjudet att utan tillstånd yrkesmässigt eller annars i förvärvs-
syfte preparera hela eller delar av

1. fåglar av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska ter-

ritorium,

2. däggdjur av arter som lever vilt i Sverige,
3. djur och växter av de arter som i bilaga 1 till denna förordning har mar-

kerats med N eller n, och

4. djur och växter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning (EG)

nr 338/97.

Första stycket gäller inte preparering av enstaka fjädrar, enstaka skelettde-

lar, horn eller odlade växter.

36 § Tillståndskravet i 35 § gäller inte verksamhet som bedrivs vid statliga
museer och statliga forskningsinstitutioner.

Naturvårdsverket får efter samråd med Naturhistoriska riksmuseet med-

dela föreskrifter om undantag från tillståndskravet för verksamhet som be-
drivs vid andra institutioner.

Anläggningar för hållande av djur för pälsproduktion

37 § En anläggning för djur som hålls i fångenskap för pälsproduktion ska
vara inhägnad med stängsel och i övrigt vara utformad och hållas i sådant
skick att djur som hålls inom anläggningen inte kan rymma.

38 § Ett stängsel enligt 37 § ska vara

1. utfört av metalltrådsnät, plåt, brädor eller annat jämförbart material,
2. minst 1 000 millimeter högt ovan mark och under vintern nå minst

500 millimeter ovan snötäcket, om räv inte hålls i anläggningen,

3. minst 2 000 millimeter högt ovan mark och under vintern nå minst

1 500 millimeter över snötäcket, om räv hålls i anläggningen,

4. nedsänkt i marken minst 300 millimeter eller utfört på annat sätt för att

förhindra att hägnat djur gräver sig ut, och

5. försett med rymningsskydd av slät plåt eller slät plast som är minst

300 millimeter brett och placerat lodrätt, snett eller vågrätt inåt anlägg-
ningen på stängslets översta del.

Om stängslet är utformat så att ett hägnat djur inte kan få fäste för klätt-

ring och stängslets stolpar är placerade på stängslets yttersida, krävs inte
rymningsskydd enligt första stycket 5.

Om stängslet inte kan utföras på det sätt som anges i första stycket, ska ett

djurhus byggas in med nät, brädor eller annat lämpligt material eller utfor-
mas på något annat sätt som gör att djur som kommit lösa i djurhuset inte
kan lämna det.

En grind eller en port till anläggningen ska i tillämpliga delar uppfylla

samma krav som anges för stängslet. Det ska finnas en tröskel av betong

background image

9

SFS 2007:845

med längsgående vinkeljärn som ansluter till grindens eller portens nedre
kant. En grind eller en port ska hållas stängd och låst när den inte används.

39 § I en anläggning som avses i 37 § ska det finnas fällor för fångst av
djur som kommit lösa i hägnet. Det ska finnas ett sådant antal fällor som mo-
tiveras av anläggningens storlek och antalet djur i denna. Fällorna ska hållas
gillrade och i ett sådant skick och under sådan tillsyn att fångst kan ske kon-
tinuerligt.

Djurparker och annan förevisning av djur

40 § Det är förbjudet att utan tillstånd förevisa djur av vilda arter i en djur-
park.

I djurskyddsförordningen (1988:539) finns bestämmelser om förbud mot

att föra omkring och förevisa djur.

41 § När en djurpark stängs helt eller delvis ska de berörda djuren behand-
las eller avlägsnas på ett sätt som är förenligt med bevarandet av den biolo-
giska mångfalden.

42 § En djurpark som är tillståndspliktig enligt 40 § och som bedrivs utan
tillstånd ska stängas för allmänheten.

Om tillståndet för en djurpark helt eller delvis har återkallats, ska djurpar-

ken stängas för allmänheten i de delar för vilka tillståndet återkallats.

43 § Tillstånd enligt 40 § krävs inte om förevisningen omfattar högst sju
arter i ett för varje art lämpligt antal exemplar och förevisningen sker i en
verksamhet vars huvudsakliga syfte är annat än förevisning av djur och före-
visningen inte omfattar däggdjur.

Sådant tillstånd krävs inte heller om förevisningen avser akvarier med en

volym som är mindre än 1 000 liter per akvarium och som omfattar högst tre
akvarier med fiskar och blötdjur eller någon av dessa djurgrupper.

44 § Det är förbjudet att utan anmälan till länsstyrelsen mot betalning eller
annars yrkesmässigt för allmänheten förevisa

1. levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Euro-

peiska unionens europeiska territorium,

2. levande däggdjur av arter som lever vilt i Sverige,
3. levande djur av de arter som i bilaga 1 till denna förordning har marke-

rats med N eller n, och

4. levande djur av arter som anges i bilaga A eller B till rådets förordning

(EG) nr 338/97.

En anmälan enligt första stycket ska göras senast fyra veckor innan före-

visningen påbörjas.

Första stycket gäller inte förevisning som omfattas av krav på tillstånd en-

ligt 40 §.

45 § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på
tillstånd i 40 § första stycket, om dispensen inte motverkar skyddet av vilda
djurarter och bevarandet av den biologiska mångfalden. En dispens får en-

background image

10

SFS 2007:845

dast avse anläggningar där det inte förevisas ett betydande antal djur eller ar-
ter.

Tillståndsprövningen

46 § Frågor om tillstånd enligt 26 och 35 §§ prövas av länsstyrelsen efter
ansökan.

Tillståndet ska vara personligt och får endast ges till den som är lämplig

att bedriva verksamheten. Vid tillståndsprövningen ska särskilt beaktas

1. om den sökande dömts för brott mot någon författning av vikt för art-

eller djurskyddet, och

2. om den sökande innehar en lämplig lokal för verksamheten.

47 § Frågor om tillstånd enligt 40 § prövas av länsstyrelsen efter ansökan.

Tillståndet ska avse en viss fysisk eller juridisk person. Vid tillstånds-

prövningen ska de omständigheter som anges i 46 § andra stycket särskilt
beaktas. Om den sökande är en juridisk person gäller detta den juridiska per-
sonens styrelseledamöter och verkställande direktör.

I en ansökan om ett tillstånd ska sökanden redovisa hur sökanden avser att

uppfylla sådana villkor som avses i 49 §.

48 § I ett tillstånd enligt 26, 35 eller 40 § och i en anmälan enligt 44 § ska
anges den lokal eller den plats där verksamheten ska bedrivas. Ett tillstånd
ska förenas med de villkor som behövs för att identifiera de exemplar av
djur, växter, ägg, fröer, sporer eller de delar av djur eller växter som hanteras
i verksamheten.

49 § För tillstånd enligt 40 § gäller följande förutom det som anges i 47
och 48 §§.

Ett tillstånd får endast avse en anläggning som godkänts för offentlig före-

visning av djur enligt djurskyddsförordningen (1988:539).

Tillståndet ska innehålla de villkor som behövs för att säkerställa att
1. djurparken deltar i en eller flera av följande verksamheter beträffande

de djurarter som finns i djurparken: forskning som främjar bevarandet av ar-
terna, utbildning som ger relevanta kunskaper om bevarande av arterna, in-
formationsutbyte om arternas bevarande samt, om det är lämpligt, uppföd-
ning i fångenskap och återinförande av djur till ett liv i vilt tillstånd,

2. djurparken främjar utbildning av och medvetenhet hos allmänheten om

bevarande av den biologiska mångfalden, särskilt genom att tillhandahålla
information om de förevisade arterna och deras naturliga livsmiljöer,

3. djurhållningen i djurparken uppfyller de enskilda arternas biologiska

behov och behov av bevarande, bland annat genom att djurens livsmiljöer
berikas på ett artspecifikt sätt,

4. en hög standard på skötseln av djuren upprätthålls,
5. det finns ett program för förebyggande och kurativ veterinärvård samt

näringstillförsel,

6. djur inte rymmer och att skadedjur och ohyra inte tar sig in utifrån, och
7. spridning av smittsamma sjukdomar förebyggs.
Innan länsstyrelsen enligt tredje stycket 1 beslutar ett villkor som innebär

att en djurpark ska delta i en verksamhet som syftar till återinförande av djur

background image

11

SFS 2007:845

till ett liv i vilt tillstånd, ska länsstyrelsen inhämta yttrande från Naturvårds-
verket.

50 § Innan länsstyrelsen slutligt prövar en ansökan om tillstånd enligt
40 §, ska länsstyrelsen inspektera djurparken. Vid inspektionen ska det be-
dömas om de villkor som länsstyrelsen avser att meddela enligt 48 och 49 §§
kommer att kunna uppfyllas. Detsamma gäller vid omprövning av villkor i
ett tillstånd. Vid omprövning ska även kontrolleras om de gällande villkoren
i tillståndet uppfylls.

Skyldighet att föra förteckning m.m.

51 § Den som har tillstånd som avses i 26, 35 eller 40 § ska fortlöpande
föra en förteckning över de djur, växter, ägg, fröer, sporer eller delar av djur
eller växter som hanteras eller ingår i verksamheten och som omfattas av
kravet på tillstånd.

Detsamma gäller den som bedriver en verksamhet som omfattas av ett un-

dantag från kravet på tillstånd enligt föreskrifter som meddelats med stöd av
36 § andra stycket, om inte Naturvårdsverket har föreskrivit annat.

52 § I förteckningen ska platsen för förvar eller preparering anges, om
platsen är en annan än den som angetts i tillståndsansökan. Förteckningen
ska innehålla uppgift om de exemplar som märkts för att kunna identifieras
och på vilket sätt märkningen gjorts, om detta har föreskrivits av tillsyns-
myndigheten.

För sådana arter som inte behöver identifieras enligt första stycket men

som kräver tillstånd enligt denna förordning, ska tillståndshavaren fortlö-
pande anteckna antalet exemplar som hanteras i verksamheten.

Förteckningen ska förvaras åtkomlig för inspektion av tillsynsmyndighe-

ten.

53 § Den som har tillstånd enligt 26, 35 eller 40 § ska årligen till länssty-
relsen lämna uppgifter om de exemplar av djur, växter, ägg, fröer, sporer
eller delar av djur eller växter som hanteras i verksamheten.

54 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om skyldigheten
att föra en förteckning enligt 51 § och skyldigheten att lämna uppgifter en-
ligt 53 §. Naturvårdsverket får också meddela föreskrifter om undantag från
51�53 §§.

�&terkallelse av tillstånd

55 § Om den som har ett tillstånd som avses i 26, 35 eller 40 § bryter mot
en föreskrift som är väsentlig för art- eller djurskyddet, får länsstyrelsen
återkalla tillståndet om detta inte är uppenbart oskäligt.

56 § Om levande djur eller växter eller avkomma av dessa hanteras i strid
mot ett villkor som är väsentligt för art- eller djurskyddet som Naturvårds-
verket eller Statens jordbruksverk har bestämt i ett beslut om dispens enligt

background image

12

SFS 2007:845

32 § eller artikel 8.3 i rådets förordning (EG) nr 338/97, får det verk som be-
slutat om dispensen återkalla dispensen om detta inte är uppenbart oskäligt.

57 § Om den som har ett tillstånd enligt 40 § inte inom två år har följt ett
föreläggande eller förbud som tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 9 § miljö-
balken meddelat för uppfyllandet av ett villkor som tillståndet är förenat
med, ska länsstyrelsen helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten.

Tillsyn

58 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken finns bestäm-
melser om tillsyn.

59 § Tillsynsmyndigheten ska regelbundet inspektera djurparker som av-
ses i 40 § för att kontrollera efterlevnaden av villkoren i tillståndet för verk-
samheten.

Beslag och förverkande

60 § Om det behövs av artskydds- eller djurskyddsskäl, får Statens jord-
bruksverk meddela föreskrifter om förvaring och skötsel av levande djur och
växter som har beslagtagits vid misstanke om brott enligt 29 kap. miljöbal-
ken eller som med tillämpning av denna förordning eller rådets förordning
(EG) 338/97 beslagtagits enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Innan Jordbruksverket meddelar en föreskrift enligt första stycket ska ver-

ket samråda med Naturvårdsverket, Tullverket och Rikspolisstyrelsen.

61 § Den som tar ett djur eller en växt i beslag enligt bestämmelser som
avses i 60 § ska underrätta Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket om
detta. Om beslaget gäller levande djur eller växter ska underrättelsen ske
utan dröjsmål.

62 § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet besluta att levande exemplar
av djur eller växter som har förverkats får placeras hos den som har tillstånd
enligt 40 § eller på någon annan lämplig anläggning för naturvårds-, forsk-
nings- eller utbildningsändamål. I samband med beslut om placering ska
verket efter samråd med Naturhistoriska riksmuseet bestämma hur exempla-
ret ska hanteras sedan det dött.

Ett dött djur, en död växt eller en del av ett dött djur eller död växt som

har förverkats får efter beslut av Naturvårdsverket överlämnas till Naturhis-
toriska riksmuseet eller annan institution för forskning eller utbildning. Det
förverkade får även överlämnas till eller placeras hos någon annan för att an-
vändas i sådan verksamhet som bedöms vara till fördel för artskyddet. Innan
Naturvårdsverket beslutar om överlämnande eller placering ska verket sam-
råda med Naturhistoriska riksmuseet, om det inte är uppenbart att det förver-
kade inte är av intresse för forskning eller utbildning.

background image

13

SFS 2007:845

Artbestämning

63 § Statens jordbruksverk ska, i den omfattning det behövs, utse artbe-
stämmare för att biträda vid tillämpning av gällande artskyddslagstiftning.

En artbestämmare ska ha mycket goda artkunskaper och får inte ha sådana

ekonomiska intressen i handel med eller förevisning eller preparering av
djur eller växter att artbestämmarens objektivitet kan ifrågasättas.

Innan Jordbruksverket utser en artbestämmare ska verket samråda med

Naturvårdsverket och Naturhistoriska riksmuseet.

64 § Statens jordbruksverk ska efter samråd med Tullverket meddela när-
mare föreskrifter för artbestämningen i samband med import och export.

65 § Naturvårdsverket ska med biträde av Naturhistoriska riksmuseet se
till att det finns ett nationellt system för rapportering av oavsiktlig fångst och
oavsiktligt dödande av de djurarter som i bilaga 1 till denna förordning har
markerats med N.

Naturvårdsverket ska ta initiativ till att de forsknings- eller bevarandeåt-

gärder vidtas som behövs för att säkerställa att oavsiktlig fångst och oavsikt-
ligt dödande inte får betydande negativa följder för de berörda arterna.

Avgifter

66 § I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken finns bestämmelser om avgifter.

Verkställighetsföreskrifter

67 § Statens jordbruksverk får meddela närmare föreskrifter för verkstäl-
ligheten av denna förordning, rådets förordning (EG) nr 338/97 och kom-
missionens förordning (EG) nr 865/2006.

Innan Jordbruksverket meddelar föreskrifter som berör en annan myndig-

hets verksamhetsområde ska verket samråda med den myndigheten.

Administrativ och vetenskaplig myndighet

68 § För Sveriges del är Statens jordbruksverk den administrativa myndig-
het och Naturvårdsverket den vetenskapliga myndighet som anges i CITES-
konventionen, i rådets förordning (EG) nr 338/97 och i kommissionens för-
ordning (EG) nr 865/2006. Om Naturvårdsverket och Naturhistoriska riks-
museet kommer överens om det, får museet biträda verket som vetenskaplig
myndighet.

Registrering

69 § Statens jordbruksverk ska besluta i frågor som rör sådan registrering
av forskare och forskningsinstitutioner som anges i artikel VII 6 i CITES-
konventionen. Jordbruksverket ska också föra det register som avses i artikel
VIII 6 i konventionen.

background image

14

SFS 2007:845

Samråd mellan myndigheter

70 § Vid tvist mellan Sverige och en annan stat som är bunden av CITES-
konventionen om tolkningen eller tillämpningen av konventionen ska Sta-
tens jordbruksverk samråda med den administrativa myndighet som enligt
konventionen har utsetts i den andra staten, om inte annat framgår av rådets
förordning (EG) nr 338/97 eller kommissionens förordning (EG) nr 865/
2006.

Rapportering

71 § Statens jordbruksverk ska lämna de upplysningar som avses i artik-
larna 6.1, 12.3, 13.3, 14.1, 14.2 och 15.5 i rådets förordning (EG) nr 338/97
till Europeiska gemenskapernas kommission och i förekommande fall även
till det sekretariat som upprättats i enlighet med CITES-konventionen.

�verklagande

72 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande hos
miljödomstol.

Straff och förverkande

73 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då artskyddsförord-

ningen (1998:179) ska upphöra att gälla.

2. Föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen (1994:2027) om

åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter eller art-
skyddsförordningen (1998:179) ska anses meddelade med stöd av motsva-
rande bestämmelser i denna förordning.

3.

Tillstånd och intyg som utfärdats enligt artskyddsförordningen

(1998:179), förordningen (1994:2027) om åtgärder beträffande djur och
växter som tillhör skyddade arter eller förordningen (1975:542) om tillämp-
ning av konventionen den 3 mars 1973 om internationell handel med utrot-
ningshotade arter av vilda djur och växter gäller till dess den giltighetstid
som är angiven i handlingen har gått ut.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

15

SFS 2007:845

Bilaga 1

Förteckning över vissa djur- och växtarter

Detta är en förteckning över samtliga arter som anges i bilagorna 1�3 till få-
geldirektivet samt bilagorna 2, 4 och 5 till art- och habitatdirektivet. I för-
teckningen anges också några arter som inte finns i de nämnda direktivens
bilagor. Framför artens namn eller den angivna familje- eller släkttillhörig-
heten har angivna bokstavsmarkeringar följande innebörd.

S: Arten förekommer i Sverige, i fråga om fåglar genom att sådana fåglar

häckar regelbundet eller i betydande antal rastar i Sverige, och i fråga om
andra arter genom att det i Sverige finns en population som inte är helt till-
fällig.

B: Arten har enligt fågeldirektivet eller art- och habitatdirektivet ett så-

dant gemenskapsintresse att särskilda skyddsområden (fågeldirektivet) eller
bevarandeområden (art- och habitatdirektivet) behöver utses. Arten finns
upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet eller bilaga 2 till art- och habitatdirek-
tivet.

J: Enligt fågeldirektivet får arten jagas i enlighet med nationell lagstift-

ning som tar hänsyn till artens populationsnivå, geografiska spridning och
reproduktion. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 2 del 1 eller
del 2 med angivande att arten får jagas i Sverige.

x: Enligt fågeldirektivet får arten jagas i vissa medlemsstater i enlighet

med nationell lagstiftning som tar hänsyn till artens populationsnivå, geogra-
fiska spridning och reproduktion. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bi-
laga 2 del 2 med angivande att arten inte får jagas i Sverige.

Ht: Enligt fågeldirektivet ska handel och annan hantering av dödade eller

fångade exemplar av arten vara tillåten under förutsättning att fångsten skett
på lagligt sätt. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 3 del 1.

Hs: Enligt fågeldirektivet får handel och annan hantering av dödade eller

fångade exemplar av arten tillåtas med vissa begränsningar under förutsätt-
ning att fångsten skett på lagligt sätt och samråd först har skett med Europe-
iska gemenskapernas kommission. Arten finns upptagen i fågeldirektivets
bilaga 3 del 2.

P: Arten är en prioriterad art enligt art- och habitatdirektivet. Arten finns

upptagen i bilaga 2 till art- och habitatdirektivet.

N: Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Arten

finns upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet.

n: Arten kräver noggrant skydd enligt en nationell svensk bedömning eller

till följd av ett internationellt åtagande. Arten finns inte upptagen i bilaga 4
till art- och habitatdirektivet.

F: Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant gemenskaps-

intresse att insamling i naturen och exploatering kan bli föremål för särskilda
förvaltningsåtgärder. Arten finns upptagen i bilaga 5 till art- och habitat-
direktivet.

M: Arten anges i art- och habitatdirektivet som en makaronesisk art.

background image

16

SFS 2007:845

DJUR

Ryggradsdjur

Fåglar

S B � �

Gavia stellata

smålom

S B � �

Gavia arctica

storlom

� B � �

Gavia immer

svartnäbbad islom

S B � �

Podiceps auritus

svarthakedopping

� B � �

Pterodroma feae

atlantpetrell

� B � �

Pterodroma madeira

madeirapetrell

� B � �

Bulweria bulwerii

spetsstjärtad petrell

� B � �

Calonectris diomedea

gulnäbbad lira

� B � �

Puffinus puffinus mauretanicus
(Puffinus mauretanicus)

balearisk lira

� B � �

Puffinus yelkouan

medelhavslira

� B � �

Puffinus assimilis

dvärglira

� B � �

Pelagodroma marina

fregattstormsvala

� B � �

Hydrobates pelagicus

stormsvala

� B � �

Oceanodroma leucorha

klykstjärtad stormsvala

� B � �

Oceanodroma castro

oceanlöpare

� B � �

Phalacrocorax aristotelis
desmarestii

toppskarv (underart från
Medelhavet)

� B � �

Phalacrocorax pygmeus

dvärgskarv

� B � �

Pelacanus onocrotalus

vit pelikan

� B � �

Pelacanus crispus

krushuvad pelikan

S B � �

Botaurus stellaris

rördrom

� B � �

Ixobrychus minutus

dvärgrördrom

� B � �

Nycticorax nycticorax

natthäger

� B � �

Ardeola ralloides

rallhäger

� B � �

Egretta garzetta

silkeshäger

� B � �

Egretta alba

ägretthäger

� B � �

Ardea purpurea

purpurhäger

� B � �

Ciconia nigra

svart stork

S B � �

Ciconia ciconia

vit stork

� B � �

Plegadis falcinellus

bronsibis

� B � �

Platalea leucorodia

skedstork

� B � �

Phoenicopterus ruber

flamingo

S � x �

Cygnus olor

knölsvan

S B � �

Cygnus bewickii (Cygnus
columbianus bewickii)

mindre sångsvan

S B � �

Cygnus cygnus

sångsvan

S � J �

Anser fabalis

sädgås

S � x �

Anser brachyrhynchus

spetsbergsgås

S � J Hs Anser albifrons albifrons

bläsgås (kontinental underart)

� B � �

Anser albifrons flavirostris

bläsgås (grönländsk underart)

S B � �

Anser erythropus

fjällgås

background image

17

SFS 2007:845

S � J Hs Anser anser

grågås

S � J �

Branta canadensis

kanadagås

S B � �

Branta leucopsis

vitkindad gås

S � x �

Branta bernicla

prutgås

� B � �

Branta ruficollis

rödhalsad gås

� B � �

Tadorna ferruginea

rostand

S � J Hs Anas penelope

bläsand

S � J �

Anas strepera

snatterand

S � J Hs Anas crecca

kricka

S � J Ht Anas platyrhynchos

gräsand

S � J Hs Anas acuta

stjärtand

S � J �

Anas querquedula

årta

S � J Hs Anas clypeata

skedand

� B � �

Marmaronetta angustirostris

marmorand

� � x �

Netta rufina

rödhuvad dykand

S � J Hs Aythia ferina

brunand

� B � �

Aythya nyroca

vitögd dykand

S � J Hs Aythia fuligula

vigg

S � x Hs Aythia marila

bergand

� B � �

Polysticta stelleri

alförrädare

S � J Hs Somateria mollissima

ejder

S � J �

Clangula hyemalis

alfågel

S � J Hs Melanitta nigra

sjöorre

S � J �

Melanitta fusca

svärta

S � J �

Bucephala clangula

knipa

S B � �

Mergus albellus

salskrake

S � J �

Mergus serrator

småskrake

S � J �

Mergus merganser

storskrake

� B � �

Oxyura leucocephala

kopparand

S B � �

Pernis apivorus

bivråk

� B � �

Elanus caeruleus

svartvingad glada

� B � �

Milvus migrans

brun glada

S B � �

Milvus milvus

rödglada

S B � �

Haliaeetus albicilla

havsörn

� B � �

Gypaetus barbatus

lammgam

� B � �

Neophron percnopterus

smutsgam

� B � �

Gyps fulvus

gåsgam

� B � �

Aegypius monachus

grågam

� B � �

Circaetus gallicus

ormörn

S B � �

Circus aeruginosus

brun kärrhök

S B � �

Circus cyaneus

blå kärrhök

� B � �

Circus macrourus

stäpphök

S B � �

Circus pygargus

ängshök

� B � �

Accipiter gentilis arrigonii

duvhök (underart från
Korsika och Sardinien)

background image

18

SFS 2007:845

� B � �

Accipiter nisus granti

sparvhök (underart från
Kanarieöarna och Madeira)

� B � �

Accipiter brevipes

balkanhök

� B � �

Buteo rufinus

örnvråk

S B � �

Aquila chrysaetos

kungsörn

� B � �

Aquila pomarina

mindre skrikörn

� B � �

Aquila clanga

större skrikörn

� B � �

Aquila heliaca

kejsarörn

� B � �

Aquila adalberti

spansk kejsarörn

� B � �

Hieraateus pennatus

dvärgörn

� B � �

Hieraateus fasciatus

hökörn

S B � �

Pandion haliaetus

fiskgjuse

� B � �

Falco naumanni

rödfalk

� B � �

Falco vespertinus

aftonfalk

S B � �

Falco columbarius

stenfalk

� B � �

Falco eleonorae

eleonorafalk

� B � �

Falco biarmicus

slagfalk

� B � �

Falco cherrug

tatarfalk

S B � �

Falco rusticolus

jaktfalk

S B � �

Falco peregrinus

pilgrimsfalk

S B J �

Bonasa bonasia

järpe

S � J Ht Lagopus lagopus lagopus

dalripa (nominatras)

� � J Ht Lagopus lagopus scoticus

dalripa (underart från
Skottland)

� � J Ht Lagopus lagopus hibernicus

dalripa (underart från Irland)

S � J Hs Lagopus mutus mutus

fjällripa (nominatras)

� B � �

Lagopus mutus pyrenaicus

fjällripa (underart från
Pyrenéerna)

� B � �

Lagopus mutus helveticus

fjällripa (underart från
Alperna)

S B J �

Tetrao tetrix tetrix (Lyrurus
tetrix)

orre (nominatras)

� � � Hs Tetrao tetrix britannicus

orre (brittisk underart)

S B J Hs Tetrao urogallus

tjäder

� � x �

Alectoris chukar

berghöna

� � J �

Alectoris graeca

stenhöna

� B � �

Alectoris graeca saxatilis

stenhöna (underart från
Alperna)

� B � �

Alectoris graeca whitakeri

stenhöna (underart från
Sicilien)

� � J Ht Alectoris rufa

rödhöna

� B x Ht Alectoris barbara

klipphöna

S � J Ht Perdix perdix

rapphöna

� B � �

Perdix perdix italica

rapphöna (italiensk underart)

� B � �

Perdix perdix hispaniensis

rapphöna (underart från
iberiska halvön)

S � x �

Coturnix coturnix

vaktel

background image

19

SFS 2007:845

S � J Ht Phasianus colchicus

fasan

� � x �

Meleagris gallopavo

vildkalkon

� B � �

Turnix sylvatica

springhöna

S � x �

Rallus aquaticus

vattenrall

S B � �

Porzana porzana

småfläckig sumphöna

� B � �

Porzana parva

mindre sumphöna

� B � �

Porzana pusilla

dvärgsumphöna

S B � �

Crex crex

kornknarr

S � x �

Gallinula chloropus

rörhöna

� B � �

Porphyrio porphyrio

purpurhöna

S � J Hs Fulica atra

sothöna

� B � �

Fulica cristata

kamsothöna

S B � �

Grus grus

trana

� B � �

Tetrax tetrax

småtrapp

� B � �

Chlamydotis undulata

kragtrapp

� B � �

Otis tarda

stortrapp

S � x �

Haematopus ostralegus

strandskata

� B � �

Himantopus himantopus

styltlöpare

S B � �

Recurvirostra avosetta

skärfläcka

� B � �

Burhinus oedicnemus

tjockfot

� B � �

Cursorius cursor

ökenlöpare

� B � �

Glareola pratincola

rödvingad vadarsvala

S B � �

Charadrius alexandrinus

svartbent strandpipare

S B � �

Charadrius morinellus
(Eudromias morinellus)

fjällpipare

S B x Hs Pluvialis apricaria

ljungpipare

S � x �

Pluvialis squatarola

kustpipare

� B � �

Vanellus spinosus
(Hoplopterus spinosus)

sporrvipa

S � x �

Vanellus vanellus

tofsvipa

S B � �

Calidris alpina schinzii

kärrsnäppa (sydlig underart)

S � x �

Calidris canutus

kustsnäppa

S B x �

Philomachus pugnax

brushane

S � J Hs Lymnocryptes minimus

dvärgbeckasin

S � J Hs Gallinago gallinago

enkelbeckasin

S B � �

Gallinago media

dubbelbeckasin

S � J Hs Scolopax rusticola

morkulla

S � x �

Limosa limosa

rödspov

S B x �

Limosa lapponica

myrspov

S � x �

Numenius phaeopus

småspov

� B � �

Numenius tenuirostris

smalnäbbad spov

S � x �

Numenius arquata

storspov

S � x �

Tringa erythropus

svartsnäppa

S � x �

Tringa totanus

rödbena

S � x �

Tringa nebularia

gluttsnäppa

S B � �

Tringa glareola

grönbena

background image

20

SFS 2007:845

� B � �

Xenus cinereus

tereksnäppa

S B � �

Phalaropus lobatus

smalnäbbad simsnäppa

� B � �

Larus melanocephalus

svarthuvad mås

S � J �

Larus ridibundus

skrattmås

S B � �

Larus minutus

dvärgmås

� B � �

Larus genei

långnäbbad mås

� B � �

Larus audouinii

rödnäbbad trut

S � J �

Larus canus

fiskmås

S � x �

Larus fuscus

silltrut

S � J �

Larus argentatus

gråtrut

� � x �

Larus cachinnans

kaspisk trut

S � J �

Larus marinus

havstrut

� B � �

Sterna nilotica (Gelochelidon
nilotica)

sandtärna

S B � �

Sterna caspia

skräntärna

S B � �

Sterna sandvicensis

kentsk tärna

� B � �

Sterna dougallii

rosentärna

S B � �

Sterna hirundo

fisktärna

S B � �

Sterna paradisaea

silvertärna

S B � �

Sterna albifrons

småtärna

� B � �

Chlidonias hybridus

skäggtärna

S B � �

Chlidonias niger

svarttärna

� B � �

Uria aalge ibericus

sillgrissla (underart från
Iberiska halvön)

� B � �

Pterocles orientalis

svartbukig flyghöna

� B � �

Pterocles alchata

vitbukig flyghöna

S � J �

Columba livia

klippduva, tamduva

S � x �

Columba oenas

skogsduva

S � J Ht Columba palumbus

ringduva

� B � �

Columba palumbus azorica

ringduva (underart från
Azorerna)

� B � �

Columba trocaz

madeiraduva

� B � �

Columba bollii

kanarieduva

� B � �

Columba junoniae

lagerduva

S � x �

Streptopelia decaocto

turkduva

� � x �

Streptopelia turtur

turturduva

S B � �

Bubo bubo

berguv

S B � �

Nyctea scandiaca

fjälluggla

S B � �

Surnia ulula

hökuggla

S B � �

Glaucidium passerinum

sparvuggla

S B � �

Strix uralensis

slaguggla

S B � �

Strix nebulosa

lappuggla

S B � �

Asio flammeus

jorduggla

S B � �

Aegolius funereus

pärluggla

S B � �

Caprimulgus europaeus

nattskärra

� B � �

Apus caffer

kafferseglare

background image

21

SFS 2007:845

S B � �

Alcedo atthis

kungsfiskare

� B � �

Coracias garrulus

blåkråka

S B � �

Picus canus

gråspett

S B � �

Dryocopus martius

spillkråka

� B � �

Dendrocopos major canariensis

större hackspett (underart från
Teneriffa)

� B � �

Dendrocopos major thanneri

större hackspett (underart från
Gran Canaria)

� B � �

Dendrocopos syriacus

balkanspett

� B � �

Dendrocopos medius

mellanspett

S B � �

Dendrocopos leucotos

vitryggig hackspett

S B � �

Picoides tridactylus

tretåig hackspett

� B � �

Chersophilus duponti

dupontlärka

� B � �

Melanocorypha calandra

kalenderlärka

� B � �

Calandrella brachydactyla

korttålärka

� B � �

Galerida theklae

lagerlärka

S B � �

Lullula arborea

trädlärka

S � x �

Alauda arvensis

sånglärka

S B � �

Anthus campestris

fältpiplärka

� B � �

Troglodytes troglodytes
fridariensis

gärdsmyg (underart från Isle)

S B � �

Luscinia svecica

blåhake

� B � �

Saxicola dacotiae

kanariebuskskvätta

� B � �

Oenanthe cypriaca

cypernstenskvätta

� B � �

Oenanthe leucura

svart stenskvätta

� B � �

Oenanthe pleschanka

nunnestenskvätta

S � J �

Turdus merula

koltrast

S � J �

Turdus pilaris

snöskata, björktrast

S � x �

Turdus philomelos

taltrast

S � x �

Turdus iliacus

rödvingetrast

S � x �

Turdus viscivorus

dubbeltrast

� B � �

Acrocephalus melanopogon

kaveldunsångare

� B � �

Acrocephalus paludicola

vattensångare

� B � �

Hippolais olivetorum

olivsångare

� B � �

Sylvia sarda

sardinsk sångare

� B � �

Sylvia undata

provencesångare

� B � �

Sylvia melanothorax

cypernsångare

� B � �

Sylvia rueppelli

svarthakad sångare

S B � �

Sylvia nisoria

höksångare

S B � �

Ficedula parva

mindre flugsnappare

� B � �

Ficedula semitorquata

balkanflugsnappare

S B � �

Ficedula albicollis

halsbandsflugsnappare

� B � �

Sitta krueperi

Krüpers nötväcka

� B � �

Sitta whiteheadi

korsikansk nötväcka

S B � �

Lanius collurio

törnskata

� B � �

Lanius minor

svartpannad törnskata

4* SFS 2007:845�851

background image

22

SFS 2007:845

� B � �

Lanius nubicus

masktörnskata

S � J �

Garrulus glandarius

nötskrika

S � J �

Pica pica

skata

� B � �

Pyrrhocorax pyrrhocorax

alpkråka

S � J �

Corvus monedula

kaja

S � J �

Corvus frugilegus

råka

S � J �

Corvus corone

kråka

S � x �

Sturnus vulgaris

stare

� B � �

Fringilla coelebs ombriosa

bofink (underart från Hierro)

� B � �

Fringilla teydea

blå bofink

� B � �

Loxia scotica

skotsk korsnäbb

� B � �

Bucanetes githagineus

ökentrumpetare

� B � �

Pyrrhula pyrrhula murina

domherre (underart från
Azorerna)

� B � �

Emberiza cineracea

gulgrå sparv

S B � �

Emberiza hortulana

ortolansparv

� B � �

Emberiza caesia

rostsparv

� B � �

Parus ater cypriotes

svartmes (cypriotisk underart)

� B � �

Certhia brachydactyla dorotheae trädgårdsträdkrypare

(cypriotisk underart)

Däggdjur

INSECTIVORA

Erinaceidae

� � � N � Erinaceus algirus (Atelerix

algirus)

spansk igelkott
(nordafrikansk igelkott)

Soricidae

� � � N � Crocidura canariensis

kanarisk näbbmus
(kanarienäbbmus)

� � � N � Crocidura sicula

siciliansk näbbmus

Talpidae

� B � N � Galemys pyrenaicus

bisamnäbbmus

CHIROPTERA
MICROCHIROPTERA

Molossidae

� � � N � Tadarida teniotis

europeisk veckläpps-
fladdermus
(veckläppad fladdermus)

Rhinolophidae

� B � N � Rhinolophus blasii

Blasius hästskonäsa

� B � N � Rhinolophus euryale

mellanhästskonäsa

� B � N � Rhinolophus ferrumequinum

stor hästskonäsa

� B � N � Rhinolophus hipposideros

dvärghästskonäsa

� B � N � Rhinolophus mehelyi

Mehelys hästskonäsa

background image

23

SFS 2007:845

Vespertilionidae

S B � N � Barbastella barbastellus

barbastell

� � � N � Eptesicus bottae

Bottas fladdermus

S � � N � Eptesicus nilssonii

nordisk fladdermus

S � � N � Eptesicus serotinus

sydfladdermus

� � � N � Hypsugo savii (Pipistrellus

savii)

alpfladdermus

� B � N � Miniopterus schreibersii

Schreibers fladdermus

� � � N � Myotis alcathoe

nymffladdermus

S B � N � Myotis bechsteinii

Bechsteins fladdermus

� B � N � Myotis blythii

mindre musöra

S � � N � Myotis brandtii

Brandts fladdermus

� B � N � Myotis capaccinii

Capaccinis fladdermus

S B � N � Myotis dasycneme

dammfladdermus

S � � N � Myotis daubentonii (inkl. M.

nathalinae)

vattenfladdermus

� B � N � Myotis emarginatus

Geoffroys fladdermus

� B � N � Myotis myotis

större musöra

S � � N � Myotis mystacinus (inkl. M.

aurascens)

mustaschfladdermus

S � � N � Myotis nattereri

fransfladdermus

� � � N � Myotis oxygnathus (M. blythii

oxygnathus)

� � � N � Myotis punicus
� � � N � Nyctalus azoreum

Azorernas fladdermus

� � � N � Nyctalus lasiopterus

jättefladdermus

S � � N � Nyctalus leisleri

Leislers fladdermus

S � � N � Nyctalus noctula

stor fladdermus

� � � N � Pipistrellus kuhlii

Kuhls fladdermus (Kuhls
pipistrell)

� � � N � Pipistrellus maderensis

madeirapipistrell

S � � N � Pipistrellus nathusii

trollfladdermus

S � � N � Pipistrellus pipistrellus

pipistrell

S � � N � Pipistrellus pygmaeus

dvärgfladdermus

� � � N � Plecotus macrobullaris (inkl. P.

microdontus och P. alpinus)

S � � N � Plecotus auritus

långörad fladdermus

S � � N � Plecotus austriacus

grå långörad fladdermus

� � � N � Plecotus kolombatovici
� � � N � Plectus sardus
� � � N � Plecotus teneriffae

Kanariöarnas långörade
fladdermus

S � � N � Vespertilio murinus

gråskimlig fladdermus

� � � N � samtliga övriga arter

Microchiroptera

samtliga övriga arter
småfladdermöss

background image

24

SFS 2007:845

MEGACHIROPTERA

Pteropodidae

� B � N � Rousettus aegyptiacus

egyptisk grottflyghund
(egyptisk flyghund,
nilflyghund)

RODENTIA

Castoridae

S � � � F Castor fiber (svenska, finska,

lettiska, litauiska, estniska och
polska populationer)

europeisk bäver

� B � N � Castor fiber (populationer

utanför Sverige, Finland,
Lettland, Litauen, Estland och
Polen)

Cricetidae

� � � N � Cricetus cricetus (populationer

utanför Ungern)

europeisk hamster

� � � � F Cricetus cricetus (ungerska

populationer)

Gliridae

S � � N � Muscardinus avellanarius

hasselmus

� � � N � samtliga övriga arter sovmöss

utom Glis glis och Eliomys
quercinus

samtliga övriga arter
sovmöss utom sjusovare och
trädgårdssovare

Hystricidae

� � � N � Hystrix cristata

vanligt piggsvin

Microtidae

� B � N � Microtus cabrerae

västlig medelhavssork
(spansk sork)

� B P N � Microtus oeconomus arenicola

mellansork (underart från
Nederländerna)

� B P N � Microtus oeconomus mehelyi

mellansork (underart från
Ungern etc.)

� B � N � Microtus tatricus

tatragransork

Sciuridae

� B P N � Marmota marmota latirostris

alpmurmeldjur (underart
från Höga Tatrabergen)

� B P N � Pteromys volans

(Sciuropterus russicus)

eurasiatisk flygekorre

� B � N � Spermophilus citellus (Citellus

citellus)

västlig sisel

� B P N � Spermophilus suslicus (Citellus

suslicus)

pärlsisel

� � � N � Sciurus anomalus

persisk ekorre (kaukasisk
ekorre)

background image

25

SFS 2007:845

Zapodidae

S � � N � Sicista betulina

buskmus (björkmus)

� B � N � Sicista subtilis

stäppmus (sydlig buskmus)

CARNIVORA

Canidae

S B P N � Alopex lagopus (Vulpes

lagopus)

fjällräv

� � � � F Canis aureus

schakal (guldschakal)

S B P � � Canis lupus (grekiska popula-

tioner söder om 39:e
breddgraden; spanska popula-
tioner söder om Duero; alla
populationer i övriga medlems-
stater utom Estland, Lettland,
Litauen och Finland)

varg

S � � N � Canis lupus (finska populationer

utanför renskötselområden;
grekiska populationer söder om
39:e breddgraden; spanska
populationer söder om Duero;
alla populationer i övriga
medlemsstater utom Estland,
Lettland, Litauen, Polen och
Slovakien)

� � � � F Canis lupus (finska populationer

inom renskötselområden;
grekiska populationer norr om
39:e breddgraden; spanska
populationer norr om Duero;
populationer i Estland, Lettland,
Litauen, Polen och Slovakien)

Ursidae

S � � N � Ursus arctos

brunbjörn

� B P � � Ursus arctos (populationer

utanför Sverige, Finland och
Estland)

Mustelidae

S B P n � Gulo gulo

järv

S B � N � Lutra lutra

utter

S � � � F Martes martes

skogsmård

� B � N � Mustela eversmanii

stäppiller

� B P N � Mustela lutreola

flodiller

S � � � F Mustela putorius

iller

Felidae

� � � N � Felis silvestris

vildkatt

background image

26

SFS 2007:845

S B �

� Lynx lynx (populationer utanför

Estland, Lettland och Finland)

lodjur (lo)

S � � N � Lynx lynx (populationer utanför

Estland)

� � � � F Lynx lynx (populationer i

Estland)

� B P N � Lynx pardinus

spansk lo (panterlo)

Phocidae

S B � � F Halichoerus grypus

gråsäl

� B P N � Monachus monachus

munksäl (havsmunk)

S B � � F Phoca hispida bottnica (Pusa

hispida bottnica)

bottnisk vikare

� B P N � Phoca hispida saimensis (Pusa

hispida saimensis)

saimasäl

S B � � F Phoca vitulina

knubbsäl

S � � � F övriga arter sälar

Viverridae

� � � � F Genetta genetta

europeisk genett

� � � � F Herpestes ichneumon

egyptisk mungo (faraoråtta)

DUPLICIDENTATA

Leporidae

S � � � F Lepus timidus

skogshare

ARTIODACTYLA

Cervidae

� B P N � Cervus elaphus corsicanus

korsikansk kronhjort

� B � � � Rangifer tarandus fennicus

skogsren

Bovidae

� B P N � Bison bonasus

visent

� B � N � Capra aegagrus (C. hircus)

(naturliga populationer)

besoarget (vildget)

� � � � F Capra ibex

alpstenbock

� B P N � Capra pyrenaica pyrenaica

pyreneisk stenbock

� � � � F Capra pyrenaica (övriga

underarter)

iberisk stenbock

S � � n � Ovibos moschatus

myskoxe

� B � N � Ovis gmelini musimon (O.

ammon musimon, O. aries
musimon, O. orientalis musimon
och O. musimon) (naturliga
populationer på Korsika och
Sardinien)

europeisk mufflon

� B � N � Ovis gmelini ophion (O. ammon

ophion, O. aries ophion och O.
orientalis ophion)

cypriotisk mufflon

background image

27

SFS 2007:845

Reptiler

� B P N � Rupicapra pyrenaica ornata

abruzzergems

� B � N � Rupicapra rupicapra balcanica

balkangems

� B P N � Rupicapra rupicapra tatrica

tatragems

� � � � F Rupicapra rupicapra (övriga

underarter)

gems

CETACEA

S B � N � Phocoena phocoena

tumlare

� B � N � Tursiops truncatus

flasknosdelfin (öresvin)

� � � N � övriga arter valar

CHELONIA (TESTUDINES)

Testudinidae

� B � N � Testudo graeca

morisk sköldpadda

� B � N � Testudo hermanni

grekisk sköldpadda

� B � N � Testudo marginata

svart landsköldpadda

Cheloniidae

� B P N � Caretta caretta

oäkta/falsk karettsköldpadda

� B P N � Chelonia mydas

soppsköldpadda

� � � N � Lepidochelys kempii

atlantisk bastardsköldpadda

� � � N � Eretmochelys imbricata

karettsköldpadda

Dermocelyidae

� � � N � Dermochelys coriacea

havslädersköldpadda

Emydidae

� B � N � Emys orbicularis

europeisk kärrsköldpadda

� B � N � Mauremys caspica

kaspisk bäcksköldpadda

� B � N � Mauremys leprosa

iberisk bäcksköldpadda

SAURIA

Lacertidae

� � � N � Algyroides fitzingeri

dvärgkölödla

� � � N � Algyroides marchi

spansk kölödla

� � � N � Algyroides moreoticus

grekisk kölödla

� � � N � Algyroides nigropunctatus

dalmatisk kölödla

� � � N � Gallotia atlantica

atlantisk kanarieödla

� � � N � Gallotia galloti

blåkindad kanarieödla

� B � N � Gallotia galloti insulanagae
� B P N � Gallotia simonyi

jättekanarieödla

� � � N � Gallotia stehlini
S � � N � Lacerta agilis

sandödla

� � � N � Lacerta bedriagae

tyrrensk bergsödla

� B � N � Lacerta bonnali (Lacerta

monticola)

iberisk bergsödla

� � � N � Lacerta danfordi

anatolisk bergsödla

background image

28

SFS 2007:845

� � � N � Lacerta dugesi

madeiramurödla

� � � N � Lacerta graeca

grekisk spetshuvudödla

� � � N � Lacerta horvathi

kroatisk bergsödla

� B � N � Lacerta schreiberi

iberisk smaragdödla

� � � N � Lacerta trilineata

jättesmaragdödla

� � � N � Lacerta viridis

smaragdödla

� � � N � Lacerta vivipara pannonica

skogsödla

� � � N � Ophisops elegans

ormögonödla

� � � N � Podarcis erhardii

kykladisk ödla

� � � N � Podarcis filfolensis

maltesisk murödla

� � � N � Podarcis hispanica atrata

spansk murödla

� B � N � Podarcis lilfordi

balearödla

� � � N � Podarcis melisellensis

adriatisk ödla

� � � N � Podarcis milensis

milosödla

� � � N � Podarcis muralis

murödla

� � � N � Podarcis peloponnesiaca

peloponnesisk ödla

� B � N � Podarcis pityusensis

pityusisk murödla

� � � N � Podarcis sicula

ruinödla

� � � N � Podarcis taurica

taurisk ödla

� � � N � Podarcis tiliguerta

tyrrensk murödla

� � � N � Podarcis wagleriana

siciliansk murödla

Scincidae

� � � N � Ablepharus kitaibelli

johannesödla, -skink

� � � N � Chalcides bedriagai

spansk valsskink

� � � N � Chalcides occidentalis

ögonvalsskink

� � � N � Chalcides ocellatus

fläckig valsskink

� � � N � Chalcides sexlineatus

sexlinjevalsskink

� B � � � Chalcides simonyi
� � � N � Chalcides viridianus

kanarisk valsskink

� � � N � Ophiomorus punctatissimus

ormskink

Gekkonidae

� � � N � Cyrtopodion kotschyi

egeisk nakenfingergecko

� B � N � Phyllodactylus europaeus

europeisk bladfingergecko

� � � N � Tarentola angustimentalis

kanarisk murgecko

� � � N � Tarentola boettgeri

Boettgers murgecko

� � � N � Tarentola delalandii

teneriffamurgecko

� � � N � Tarentola gomerensis

gomeromurgecko

Agamidae

� � � N � Stellio stellio

taggsvansagam

Chamaeleontidae

� � � N � Chamaeleo chamaeleon

vanlig kameleont

Anguidae

� � � N � Ophisaurus apodus

scheltopusik

background image

29

SFS 2007:845

Groddjur

OPHIDIA (SERPENTES)

Colubridae

� � � N � Coluber caspius

kaspisk bjälksnok

� B P N � Coluber cypriensis
� � � N � Coluber hippocrepis

hästskosnok

� � � N � Coluber jugularis

bjälksnok

� � � N � Coluber laurenti

pilsnok

� � � N � Coluber najadum

Dahls snok, dahlsnok

� � � N � Coluber nummifer

asiatisk racer

� � � N � Coluber viridiflavus

gulgrön pisksnok

S � � N � Coronella austriaca

hasselsnok

� � � N � Eirenis modesta

dvärgsnok

� � � N � Elaphe longissima

eskulapsnok

� B � N � Elaphe quatuorlineata

fyrlinjesnok

� B � N � Elaphe situla

leopardsnok

� � � N � Natrix natrix cetti

sardinsk snok

� � � N � Natrix natrix corsa

korsikansk snok

� B P N � Natrix natrix cypriaca
� � � N � Natrix tessellata

rutsnok

� � � N � Telescopus falax

kattorm

Viperidae

� � � N � Vipera ammodytes

sandhuggorm

� B P N � Macrovipera schweizeri

(Vipera lebetina schweizeri)

miloshuggorm

� � � N � Vipera seoanni (utom spanska

populationer)

portugisisk huggorm

� B P N � Vipera ursinii rakosiensis
� B � N � Vipera ursinii (utom Vipera

ursinii rakosiensis)

ängshuggorm

� � � N � Vipera xanthina

kusthuggorm

Boidae

� � � N � Eryx jaculus

europeisk sandboa

CAUDATA

Salamandridae

� B � N � Chioglossa lusitanica

guldstrimlig salamander

� � � N � Euproctus asper

pyreneisk bergsalamander

� � � N � Euproctus montanus

korsikansk bergsalamander

� � � N � Euproctus platycephalus

sardinsk bergsalamander

� � � N � Salamandra atra

alpsalamander

� � � N � Salamandra aurorare

gulbandad salamander

� B P � � Salamandra atra aurorare
� � � N � Salamandra lanzai

Lanzas grottsalamander

background image

30

SFS 2007:845

� B � N � Salamandra luschani (Merten-

siella luschani)

lykisk salamander

� B � N � Salamandrina terdigata

glasögonsalamander

� B � N � Triturus carnifex

alpin större
vattensalamander

S B � N � Triturus cristatus

större vattensalamander

� B � � � Triturus dobrogicus
� � � N � Triturus italicus

italiensk större
vattensalamander

� B � N � Triturus karelinii
� � � N � Triturus marmoratus

marmorsalamander

� B � N � Triturus montandoni

Proteidae

� B P N � Proteus anguinus

europeisk olm

Plethodontidae

� B � N � Speleomantes ambrosii

emiliansk grottsalamander

� B � N � Speleomantes flavus

olbisk grottsalamander

� B � N � Speleomantes genei

sardinsk grottsalamander

� B � N � Speleomantes imperialis

kejserlig grottsalamander

� � � N � Speleomantes italicus

italiensk grottsalamander

� B � � � Speleomantes strinatii
� B � N � Speleomantes supramontes

östlig grottsalamander

ANURA

Discoglossidae

� � � N � Alytes cisternasii

iberisk barnmorskegroda

� B P N � Alytes muletensis

balearisk barnmorskegroda

� � � N � Alytes obstetricans

barnmorskegroda

S B � N � Bombina bombina

klockgroda

� B � N � Bombina variegata

gulbukig klockgroda

� B � N � Discoglossus galganoi

portugisisk skivtungegroda

� B � N � Discoglossus jeanneae

spansk skivtungegroda

� B � N � Discoglossus montalentii

korsikansk skivtungegroda

� � � N � Discoglossus pictus

skivtungegroda

� B � N � Discoglossus sardus

tyrrensk skivtungegroda

Ranidae

S � � N � Rana arvalis

åkergroda

S � � N � Rana dalmatina

långbensgroda

S � � � F Rana esculenta

ätlig groda

� � � N � Rana graeca

grekisk groda

� � � N � Rana iberica

iberisk groda

� � � N � Rana italica

italiensk groda

� B � N � Rana latastei

italiensk långbensgroda

S � � N � Rana lessonae

gölgroda

� � � � F Rana perezi
� � � � F Rana ridibunda

background image

31

SFS 2007:845

Fiskar

S � � � F Rana temporaria

vanlig groda

Pelobatidae

� � � N � Pelobates cultripes

spansk lökgroda

S � � N � Pelobates fuscus

lökgroda

� B P � � Pelobates fuscus insubricus
� � � N � Pelobates syriacus

östlig lökgroda

Bufonidae

S � � N � Bufo calamita

stinkpadda

S � � N � Bufo viridis

grönfläckig padda

Hylidae

S � � N � Hyla arborea

lövgroda

� � � N � Hyla meridionalis

västlig lövgroda

� � � N � Hyla sarda

sardinsk lövgroda

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

� B P N � Acipenser naccarii

adriatisk stör

� B P N � Acipenser sturio

stör

� � � � F samtliga övriga arter

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

� B � � � Alphanius fasciatus
� B � � � Alphanius iberus

Valenciidae

� B P N � Valencia hispanica

valenciatandkarp

� B P � � Valencia letourneuxi

CLUPEIFORMES

Clupeidae

S B � � F Alosa alosa

majsill

S B � � F Alosa fallax

staksill

� B � � F Alosa (alla övriga arter)

CYPRINIFORMES

Cobitidae

� B � � � Cobitis elongata
S B � � � Cobitis taenia (ej finska

populationer)

nissöga

� B � � � Cobitis triconica
� B � � � Misgurnus fossilis

slampiskare

� B � � � Sabanejewia aurata

background image

32

SFS 2007:845

� B � � � Sabanejewia larvata (Cobitis

larvata och Cobitis conspersa)

Cyprinidae

� B � � � Alburnus albidus (Alburnus

vulturius)

� B � N � Anaecypris hispanica
S B � � F Aspius aspius (ej finska

populationer)

asp

� � � � F Aspius aspius (finska

populationer)

� B � � F Barbus comiza
� B � � F Barbus meridionalis
� B � � F Barbus plebejus
� � � � F Barbus (alla övriga arter)
� B � � � Chalcalburnus chalcoides
� B � � � Chondrostoma genei
� B � � � Chondrostoma lusitanicum
� B � � � Chondrostoma polylepsis (inne-

håller C. willkommi)

� B � � � Chondrostoma soetta
� B � � � Chondrostoma toxostoma
� B � � � Gobio albipinnatus
� B � � � Gobio Kessleri

kesslersandkrypare

� B � � � Gobio uranoscopus

stenkrypare

� B � � � Iberocypris palaciosi
� B P � � Ladigesocypris ghigii
� B � � � Leuciscus lucumonis
� B � � � Leuciscus souffia
� B � � F Pelecus cultratus

skärkniv

� B � � � Phoxinellus (alla arter)
� B P N � Phoxinus percnurus

sumpelritsa

� B � � � Rhodeus sericeus amarus
� B � � � Rutilus alburnidoes
� B � � � Rutilus arcasii
� � � � F Rutilus friesii meidingeri
� B � � � Rutilus frisii meidingeri
� B � � � Rutilus lemmingii
� B � � � Rutilus macrolepidotus
� B � � F Rutilus pigus

flickfisk

� B � � � Rutilus rubilio
� B � � � Sardinius graecus

PERCIFORMES

Gobiidae

� B � � � Knipowitschia (Padogobius)

panizzae

� B � � � Padogobius nigricans

background image

33

SFS 2007:845

� B � � � Pomatoschistus canestrini

Percidae

� B � N � Gymnocephalus baloni
� B � � F Gymnocephalus schraetzer
� B � � � Zingel (alla arter utom Zingel

asper och Zingel zingel)

� � � N � Zingel asper
� � � � F Zingel zingel

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

� B � � � Eudontomyzon (alla arter)
S � � � F Lampetra fluviatilis

flodnejonöga

� B � � F Lampetra fluviatilis (ej svenska

och finska populationer)

flodnejonöga

� B � � � Lampetra planeri (ej svenska,

finska och estniska populationer)

bäcknejonöga

� B � � F Lethenteron zanandreai
� B � � � Petromyzon marinus (ej svenska

popoulationer)

havsnejonöga

SALMONIFORMES

Coregonidae

� B P � � Coregonus oxyrhynchus

(anadroma populationer i vissa
delar av Nordsjön)

nordsjösik

� � � N � Coregonus oxyrhynchus (ej

finska populationer)

nordsjösik

S � � � F Coregonus (övriga arter)

sikar, siklöjor

Salmonidae

� B � � F Hucho hucho (naturliga poula-

tioner)

huchen (donaulax)

� B � � � Salmo macrostigma
� B � � � Salmo marmoratus
S B � � F Salmo salar (endast i sötvatten,

ej finska populationer)

lax

� � � � F Salmo salar (endast i sötvatten,

finska populationer)

S � � � F Thymallus thymallus

harr

Umbridae

� B � � � Umbra krameri

ungersk hundfisk

SCORPAENIFORMES

Cottidae

S B � � � Cottus gobio (ej finska

populationer)

stensimpa

background image

34

SFS 2007:845

Ryggradslösa djur

� B � � � Cottus petiti

SILURIFORMES

Siluridae

� B � � F Silurus aristotelis

aristotelesmal

Leddjur

ARACHNIDA

Araneae

� � � N � Macrothele calpeiana

Pseudoscorpiones

S B � � � Anthrenochernes stellae

hålträdsklokrypare

CRUSTACEA

Astacidae / Decapoda

S � � � F Astacus astacus

flodkräfta

� B � � F Austropotamobius pallipes
� B P � F Austropotamobius torrentium

Isopoda

� B P N � Armadillidium ghardalamensis

Scyllaridae

� � � � F Scyllarides latus

INSECTA

Coleoptera

S B � � � Agathidium pulchellum

brokig aspmycelbagge

� B � N � Bolbelasmus unicornis
S B � � � Boros schneideri

smal skuggbagge

� B � N � Buprestis splendens

glanspraktbagge

� B � N � Carabus hampei
� B � N � Carabus hungaricus
� B P � � Carabus menetriesi pacholei
� B P N � Carabus olympiae
� B � N � Carabus variolosus
� B � N � Carabus zawadszkii
S B � N � Cerambyx cerdo

större ekbock

S B � � � Corticaria planula

brandmögelbagge

S B � N � Cucujus cinnaberinus

cinnoberbagge

� B � N � Dorcadion fulvum cervae
� B � N � Duvalius gebhardti
� B � N � Duvalius hungaricus
S B � N � Dytiscus latissimus

bred gulbrämad dykare

background image

35

SFS 2007:845

S B � N � Graphoderus bilineatus

bred paljettdykare

� B � N � Leptodirus hochenwarti
� B � � � Limoniscus violaceus
S B � � � Lucanus cervus

ekoxe

� B � � � Macroplea pubipennis
� B � � � Mesosa myops

skäckbock

� B � � � Morimus funerus
S B P N � Osmoderma eremita

läderbagge

� B � � � Oxyporus mannerheimii
� B � N � Pilemia tigrina
S B P N � Phryganophilus ruficollis

rödhalsad brunbagge

� B � N � Probaticus subrugosus
� B � N � Propomacrus cypriacus
� B P N � Pseudogaurotina excellens
� B � N � Pseudoseriscius cameroni
S B � N � Pytho kolwensis

större barkplattbagge

S B � � � Rhysodes sulcatus

hakbagge

� B P N � Rosalia alpina

alpbock

S B � � � Stephanopachys linearis

slät tallkapuschong-
bagge

S B � � � Stephanopachys substriatus

grov tallkapuschong-
bagge

S B � � � Xyletinus tremulicola

aspbarkgnagare

Hemiptera (Heteroptera)

S B � � � Aradus angularis

spetshörnad
barkskinnbagge

Lepidoptera

S B � � � Agriades glandon aquilo

högnordisk blåvinge

� � � N � Apatura metis
� B � N � Arytrura musculus
� B P � � Callimorpha (Euplagia, Panaxia)

quadripunctaria

� B � N � Catopta thrips
� B � N � Chondrosoma fiduciaria
S B � � � Clossiana improba

dvärgpärlemorfjäril

S � � N � Coenonympha hero

brun gräsfjäril

� B � N � Coenonympha oedippus

falsk luktgräsfjäril

� B � N � Colias myrmidone
� B � N � Cucullia mixta
� B � N � Ortosias (Dioszeghyana) schmidtii
� B � N � Erannis ankeraria
� B � N � Erebia calcaria

dyster gråvingad
svartgräsfjäril

� B � N � Erebia Christi

schweizisk
svartgräsfjäril

� B � � � Erebia medusa polaris

högnordisk gräsfjäril

� � � N � Erebia sudetica

schlesisk svartgräsfjäril

background image

36

SFS 2007:845

� B � N � Eriogaster catax
S B � � � Euphydryas (Eurodryas, Hypodryas)

aurinia

väddnätfjäril

� B � N � Glyphipterix loricatella
� B � N � Gortyna borelii lunata
� � � N � Fabriciana elisa

korsikansk
pärlemorfjäril

� B � � F Graellsia isabellae
S B � � � Hesperia comma catena

fjällsilversmygare

S B � N � Hypodryas maturna

asknätfjäril

� B � N � Leptidea morsei

stor skogsvitvinge

� B � N � Lignyoptera fumidaria
� � � N � Hyles hippophaes
S � � N � Lopinga achine

dårgräsfjäril

� B � N � Lycaena dispar

stor guldvinge

S B � N � Lycaena helle

violett guldvinge

S � � N � Maculinea arion

svartfläckig blåvinge

� B � N � Maculinea nausithous

mörk blodtoppblåvinge

� B � N � Maculinea teleius

blodtoppblåvinge

� B � N � Melanargia arge

italienskt schackbräde

� B P N � Nymphalis vaualbum

aspfuks

� � � N � Papilio alexanor

alexanorfjäril

� B � N � Papilio hospiton

korsikansk
makaonfjäril

S � � N � Parnassius apollo

apollofjäril

S � � N � Parnassius mnemosyne

mnemosynefjäril

� B � N � Phyllometra culminaria
� B � N � Plebicula golgus

nevadablåvinge

� B � N � Polymixis rufocincta isolata
� B � N � Polyommatus eroides

stor erosblåvinge

� � � N � Proserpinus proserpina
S B � � � Xestia borealis

nordiskt jordfly

� B � � � Xestia brunneopicta

bruntecknat fjällfly

� B P N � Xylomoia strix
� � � N � Zerynthia polyxena

sydlig hålrotsfjäril

Mantodea

� B � N � Apteromantis aptera

Odonata

S � � N � Aeshna viridis

grön mosaiktrollslända

� B � � � Coenagrion hylas
� B � � � Coenagrion mercuriale
� B � � � Coenagrion ornatum
� B � N � Cordulegaster heros
� B � N � Cordulegaster trinacriae
� B � N � Gomphus graslinii

spansk flodtrollslända

S � � N � Leucorrhina albifrons

pudrad kärrtrollslända

S � � N � Leucorrhina caudalis

bred kärrtrollslända

background image

37

SFS 2007:845

S B � N � Leucorrhina pectoralis

citronfläckad
kärrtrollslända

� B � N � Lindenia tetraphylla
� B � N � Macromia splendens
S B � N � Ophiogomphus cecilia

grön flodtrollslända

� B � N � Oxygastra curtisii
� � � N � Stylurus flavipes
� � � N � Sympecma braueri

Orthoptera

� B � N � Baetica ustulata
� B � N � Brachytrupes megacephalus
� B � N � Isophya costata
� B � N � Isophya stysi
� B � N � Myrmecophilus baronii
� B � N � Odontopodisma rubripes
� B � N � Paracaloptenus caloptenoides
� B � N � Pholidoptera transsylvanica
� � � N � Saga pedo
� B � N � Stenobothrus (Stenobothrodes)

eurasius

Blötdjur

BIVALVIA

Anisomyaria

� � � N � Lithophaga lithophaga
� � � N � Pinna nobilis

Unionoida

� � � N � Margaritifera auricularia
� B � � F Margaritifera durrovensis (Margariti-

fera margaritifera)

S B � � F Margaritifera margaritifera

flodpärlmussla

� � � � F Microcondylaea compressa
S B � N � Unio crassus

tjockskalig
målarmussla

� � � � F Unio elongatulus

Dreissenidae

� B � N � Congeria kusceri

ECHINODERMATA

Echinoidea

� � � N � Centrostephanus longispinus

GASTROPODA

Prosobranchia

� � � N � Patella feruginea
� � � N � Theodoxus prevostianus

5* SFS 2007:845�851

background image

38

SFS 2007:845

Stylommatophora

S B � N � Anisus vorticulus

sirlig skivsnäcka

� B � N � Caseolus calculus
� B � N � Caseolus commixta
� B � N � Caseolus sphaerula
� B � N � Chilostoma banaticum
� B � N � Discula leacockiana
� B � N � Discula tabellata
� � � N � Discula testudinalis
� � � N � Discula turricula
� � � N � Discus defloratus
� B � N � Discus guerinianus
� B � N � Elona quimperiana
� B � N � Geomalacus maculosus
� B � N � Geomitra moniziana
� B � N � Gibbula nivosa
� B P � � Helicopsis striata austriaca
S � � � F Helix pomatia

vinbergssnäcka

� B � N � Hygromia kovacsi
� B � N � Idiomela (Helix) subplicata
� B � N � Lampedusa imitatrix
� B P N � Lampedusa melitensis
� B � N � Leiostyla abbreviata
� B � N � Leiostyla cassida
� B � N � Leiostyla corneocostata
� B � N � Leiostyla gibba
� B � N � Leiostyla lamellosa
� B P N � Paladilhia hungarica
� B � N � Sadleriana pannonica
� B � N � Theodoxus transversalis
S B � � � Vertigo angustior

smalgrynsnäcka

S B � � � Vertigo genesii

otandad grynsnäcka

S B � � � Vertigo geyeri

kalkkärrgrynsnäcka

S B � � � Vertigo moulinsiana

större grynsnäcka

Coelenterata

CNIDARIA

� � � � F Corallium rubrum

Annelida

HIRUDINOIDEA -
ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

S � � � F Hirudo medicinalis

blodigel

background image

39

SFS 2007:845

V�XTER

Alger

Corallinaceae

� � � � F �

Lithothamnium coralloides. Crouan
frat.

� � � � F �

Phymatholithon calcareum (Poll.)
Adey & McKibbin

Lavar

Cladoniaceae

S � � � F �

Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.)
Vain

renlavar

Mossor
� B � � � �

Bruchia vogesiaca Schwaegr.

S B � � � �

Bryhnia novae-angliae (Sull &
Lesq.) Grout

brynia

� B P � � �

Bryoerythrophyllium campylo-
carpum (C. Müll.) Crum.
(Bryoerythrophyllium machado-
anum (Sergio) M.O. Hill

S B � � � �

Buxbaumia viridis (Moug.)
Moug. & Nestl.

grön sköldmossa

S B � � � �

Cephalozia macounii (Aust.) Aust.

vedtrådmossa

S B � � � �

Cynodontium suecicum (H. Arn. &
C. Jens.) I. Hag.

nordisk klipptuss

S B � � � �

Dichelyma capillaceum (Dicks) Myr. hårklomossa

S B � � � �

Dicranum viride (Sull. & Lesq.)
Lindb.

stamkvastmossa

� B � � � �

Distichophyllum carinatum Dix. &
Nich.

S B � � � �

Drepanocladus (Hamatocaulis)
vernicosus (Mitt.) Warnst.

käppkrokmossa

� B P � � M Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.
S B � � � �

Encalypta mutica (I. Hagen)

trubbklockmossa

S B � � � �

Hamatocaulis lapponicus (Norrl.)
Hedenäs

taigakrokmossa

S B � � � �

Herzogiella turfacea (Lindb.) I.
Wats.

platt spretmossa

S B � � � �

Hygrohypnum montanum (Lindb.)
Broth.

späd bäckmossa

� B � � � �

Jungermannia handelii (Schiffn.)
Amak.

� � � � F �

Leucobryum glaucum (Hedw.)
�&ngstr.

� B � � � �

Mannia triandra (Scop.) Grolle

background image

40

SFS 2007:845

� B P � � �

Marsupella profunda Lindb.

S B � � � �

Meesia longiseta Hedw.

långskaftad
svanmossa

� B � � � �

Nothothylas orbicularis (Schwein.)
Sull.

� B � � � �

Ochyraea tatrensis Vana

S B � � � �

Orthothecium lapponicum (Schimp.)
C. Hartm.

lappglansmossa

S B � � � �

Orthotrichum rogeri Brid.

gotländsk
hättemossa

� B � � � �

Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees &
Gott.

� B � � � �

Plagiomnium drummondii (Bruch &
Schimp.) T. Kop.

� B � � � �

Riccia breidleri Jur.

� B � � � �

Riella helicophylla (Bory & Mont.)
Mont.

S B � � � �

Scapania massalongi (K. Müll.)
K. Müll.

mikroskapania

S � � � F �

Sphagnum L (alla arter utom
Sphagnum pylaisii Brid.)

vitmossor

� B � � � �

Sphagnum pylaisii Brid.

� B � � � �

Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S.

� B P � � M Thamnobryum fernandesii Sergio
S B � � � �

Tortella rigens (N. Alberts)

styv kalkmossa

Ormbunksväxter (kärlkryptogamer)

Aspleniaceae

� � � N � �

Asplenium hemionitis L.

� B � N � �

Asplenium jahandiezii (Litard.)
Rouy

S B � N � �

Rouy Asplenium adulterinum Milde brunbräken

Blechnaceae

� B � N � �

Woodwardia radicans (L.) Sm.

Dicksoniaceae

� B � N � �

Culcita macrocarpa C. Presl

Dryopteridaceae

S B � N � �

Diplazium sibiricum (Turcz. ex
Kunze) Kurata

ryssbräken

� B P N � �

Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.

� B � N � �

Dryopteris fragans (L.) Schott

� B P N � M Polystichum drepanum (Sw.) C.

Presl.

Hymenophyllaceae

� B � N � M Hymenophyllum maderensis Gibby

& Lovis

� B � N � �

Trichomanes speciosum Willd.

background image

41

SFS 2007:845

Isoetaceae

� B � N � M Isoetes azorica Durieu & Paiva ex

Milde

� B � N � �

Isoetes boryana Durieu

� B � N � �

Isoetes malinverniana Ces. & De
Not.

Lycopodiaceae

S � � � F �

Lycopodium (alla arter)

lumrar

Marsileaceae

� B P N � M Marsilea azorica Launert & Paiva
� B � N � �

Marsilea batardae Launert

� B � N � �

Marsilea quadrifolia L.

� B � N � �

Marsilea strigosa Willd.

Ophioglossaceae

S B � N � �

Botrychium simplex Hitchc.

dvärgblåsbräken

� B � N � �

Ophioglossum polyphyllum A.
Braun

Barrväxter (gymnospermer)

Pinaceae

� B P N � �

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei

Blomväxter (angiospermer)

Agavaceae

� � � N � �

Dracaena draco (L.) L.

Alismataceae

S B P N � �

Alisma wahlenbergii (Holmberg)
Juz.

småsvalting

� B � N � �

Caldesia parnassifolia (L) Parl.

S B � N � �

Luronium natans (L) Raf.

flytsvalting

Amaryllidaceae

� � � � F �

Galanthus nivalis L.

� B � N � �

Leucojum nicaeense Ard.

� B � N � �

Narcissus asturiensis (Jordan)
Pugsley

� � � � F �

Narcissus bulbocodium L.

� B � N � �

Narcissus calcicola Mendonça

� B � N � �

Narcissus cyclamineus DC.

� B � N � �

Narcissus fernandesii G. Pedro

� B � N � �

Narcissus humilis (Cav.) Traub

� � � � F �

Narcissus juncifolius Lagasca

� � � N � �

Narcissus longispathus Pugsley

� B P N � �

Narcissus nevadensis Pugsley

� B � N � �

Narcissus pseudonarcissus L. subsp.
Nobilis (Haw.) A. Fernandes

background image

42

SFS 2007:845

� B � N � �

Narcissus scaberulus Henriq.

� � � N � �

Narcissus triandrus L.

� B � N � �

Narcissus triandrus L. subsp. Capax
(Salisb.) D. A. Webb.

� B � N � �

Narcissus viridiflorus Schousboe

Apiaceae / Umbelliferae

� B � N � M Ammi trifoliatum (H. C. Watson)

Trelease

� B P N � �

Angelica heterocarpa Lloyd

� B � N � �

Angelica palustris (Besser) Hoffm.

� B P N � �

Apium bermejoi Llorens

� B � N � �

Apium repens (Jacq.) Lag.

� B � N � �

Athamanta cortiana Ferrarini

� � � N � �

Bunium brevifolium Lowe

� B P N � �

Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.

� B � N � M Bupleurum handiense (Bolle)

Kunkel

� B P N � �

Bupleurum kakiskalae Greuter

� B � N � M Chaerophyllum azoricum Trelease
� B � N � �

Eryngium alpinum L.

� B P N � �

Eryngium viviparum Gay

� B P N � �

Ferula sadleriana Lebed.

� B � N � M Ferula latipinna Santos
� B � N � �

Hladnikia pastinacifolia Reichenb.

� B P N � �

Laserpitium longiradium Boiss.

� B � N � M Melanoselinum decipiens (Schrader

& Wendl.) Hoffm.

� B � N � M Monizia edulis Lowe
� B P N � �

Naufraga balearica Constans &
Cannon

� B P N � �

Oenanthe conioides Lange

� B � N � M Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.
� B � N � �

Petagnia saniculifolia Guss.

� B � N � �

Rouya polygama (Desf.) Coincy

� B � N � M Sanicula azorica Guthnick ex Seub.
� B P N � �

Seseli intricatum Boiss.

� B � N � �

Seseli leucospermum Waldst. et Kit

� B � N � �

Thorella verticillatinundata (Thore)
Briq.

Araceceae / Palmae

� B � N � �

Phoenix theophrasti Greuter

Asclepiadaceae

� B � N � M Caralluma burchardii N. E. Brown
� B P N � M Ceropegia chrysantha Svent.
� B � N � �

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi)
Holub

background image

43

SFS 2007:845

Asteraceae / Compositae

� B � N � M Andryala crithmifolia Ait.
� B P N � �

Anthemis glaberrima (Rech. f.)
Greuter

� B P N � M Argyranthemum lidii Humphries
� � � N � �

Argyranthemum pinnatifidum (L. f.)
Lowe subsp. succulentum C.J.
Humphries

� B � N � M Argyranthemum thalassophylum

(Svent.) Hump.

� B � N � M Argyranthemum winterii (Svent.)

Humphries

S � � � F �

Arnica montana L.

slåttergubbe

S B � N � �

Artemisia campestris L. subsp.
bottnica A.N. Lundström ex Kindb.

bottenviksmalört

� � � � F �

Artemisia eriantha Ten

� � � � F �

Artemisia genipi Weber

� B P N � �

Artemisia granatensis Boiss.

� B P N � �

Artemisia laciniata Willd.

S B � N � �

Artemisia oelandica (Besser)
Komaror

alvarmalört

� B P N � �

Artemisia pancicii (Janka) Ronn.

� B P N � �

Aster pyrenaeus Desf. ex DC.

� B P N � �

Aster sorrentinii (Tod) Lojac.

� B P N � M Atractylis arbuscula Svent. &

Michaelis

� B � N � M Atractylis preauxiana Schultz.
� B � N � M Calendula maderensis DC.
� B � N � �

Carlina onopordifolia Besser

� B P N � �

Carduus myriacanthus Salzm. ex
DC.

� B P N � �

Centaurea alba L. subsp. heldreichii
(Halacsy) Dostal

� B P N � �

Centaurea alba L. subsp. princeps
(Boiss. & Heldr.) Gugler

� B P N � �

Centaurea akamantis T.Georgiadis &
G.Chatzikyriakou

� B P N � �

Centaurea attica Nyman subsp.
megarensis (Halacsy & Hayek)
Dostal

� B P N � �

Centaurea balearica J.D. Rodriguez

� B P N � �

Centaurea borjae Valdes-Berm. &
Rivas Goday

� B P N � �

Centaurea citricolor Font Quer

� B � N � �

Centaurea corymbosa Pourret

� B � N � �

Centaurea gadorensis G.Blanca

� B P N � �

Centaurea horrida Badaro

background image

44

SFS 2007:845

� B P N � �

Centaurea kalambakensis Freyn &
Sint

� B � N � �

Centaurea kartschiana Scop.

� B P N � �

Centaurea lactiflora Halacsy

� B � N � �

Centaurea micrantha Hoffmans. &
Link subsp. herminii (Rouy) Dostál

� B P N � �

Centaurea niederi Heldr.

� B P N � �

Centaurea peucedanifolia Boiss. &
Orph.

� B P N � �

Centaurea pinnata Pau

� B � N � �

Centaurea pulvinata (G.Blanca)
G.Blanca

� B � N � �

Centaurea rothmalerana (Arènes)
Dostál

� B � N � �

Centaurea vicentina Mariz

� B � N � M Cheirolophus duranii (Burchard)

Holub

� B � N � M Cheirolophus ghomerytus (Svent.)

Holub

� B � N � M Cheirolophus junonianus (Svent.)

Holub

� B � N � M Cheirolophus massonianus (Lowe)

Hansen & Sund.

� B � N � �

Cirsium brachycephalum Juratzka

� B � N � M Cirsium latifolium Lowe
� B P N � �

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.

� B � N � �

Crepis granatensis (Willk.) B.Blanca
& M. Cueto

� B � N � �

Crepsis pusilla (Sommier)
Merxmüller

� B � N � �

Crepis tectorum L. subsp. nigrescens

� � � � F �

Doronicum plantagineum L. subsp.
tournefortii (Rouy) P. Cout.

� B � N � �

Erigeron frigidus Boiss. ex DC.

� B � N � M Helichrysum gossypinum Webb
� B � N � M Helichrysum monogynum Burtt &

Sund.

� � � N � �

Helichrysum sibthorpii Rouy

� B P N � �

Helichrysum melitense (Pignatti)
Brullo et al

� B � N � �

Hymenostemma pseudanthemis
(Kunze) Willd.

� B � N � �

Hyoseris frutescens Brullo et Pavone

� B � N � M Hypochoeris oligocephala (Svent. &

Bramw.) Lack

� B P N � �

Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.

� B P N � �

Jurinea fontqueri Cuatrec.

� B P N � M Lactuca watsoniana Trel.

background image

45

SFS 2007:845

� B P N � �

Lamyropsis microcephala (Moris)
Dittrich & Greuter

� B � N � �

Leontodon microcephalus (Boiss. ex
DC.) Boiss.

� B � N � �

Leontodon boryi Boiss.

� B P N � �

Leontodon siculus (Guss.) Finch &
Sell

� B � N � �

Leuzea longifolia Hoffmanns. &
Link

� � � � F �

Leuzea rhaponticoides Graells

� B � N � �

Ligularia sibirica (L.) Cass.

� B P N � M Onopordum nogalesii Svent.
� B P N � M Onorpordum carduelinum Bolle
� B P N � �

Palaeocyanus crassifolius (Berto-
loni) Dostal

� B P N � M Pericallis hadrosoma (Svent.) B.

Nord

� B � N � M Phagnalon benettii Lowe
� � � N � �

Picris willkommii (Schultz Bip.)
Nyman

� � � N � �

Santolina elegans Boiss. ex DC.

� B � N � �

Santolina impressa Hoffmanns. &
Link

� B � N � �

Santolina semidentata Hoffmans. &
Link

� B � N � �

Saussurea alpina subsp. esthonica
(Baer ex Rupr) Kupffer

� � � N � �

Senecio caespitosus Brot.

� B P N � �

Senecio elodes Boiss. ex DC.

S B � N � �

Senecio jacobaea L. subsp. gotlan-
dicus (Neuman) Sterner

alvarstånds

� �