SFS 2007:846 Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

070846.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 14 kap. 24 § miljöbalken i
fråga om 8, 23�27 och 29�42 §§, med stöd av 14 kap. 25 § miljöbalken i
fråga om 9�22 §§ och med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 28 §.

Definitioner

2 § I denna förordning avses med

EG-förordningen om f-gaser: Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växthusgaser

2,

och

EG-förordningen om ozonnedbrytande ämnen: Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som
bryter ned ozonskiktet

3.

3 § Med ackrediterat certifieringsorgan avses i denna förordning en fysisk
eller juridisk person som genom att uppfylla kraven i Internationella standar-
diseringsorganisationens och Internationella elektrotekniska kommissionens
standard för bedömning av överensstämmelse med allmänna krav på organ
som certifierar personer (SS-EN ISO/IEC 17024:2003)

1. är ackrediterad enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, eller
2. i ett annat land i Europeiska unionen, Turkiet eller Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet är ett certifieringsorgan som

a) har ackrediterats av ett ackrediteringsorgan som uppfyller kraven i In-

ternationella standardiseringsorganisationens och Internationella elektrotek-
niska kommissionens standard för bedömning av överensstämmelse med all-

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/40/EG av den 17 maj 2006 om ut-
släpp från luftkonditioneringssystem i motorfordon och om ändring av rådets direktiv
70/156/EEG (EUT L 161, 14.6.2006, s. 12, Celex 32006L0040). Se även Europapar-
lamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfa-
rande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för
informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034),
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217,
5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

2 EUT L 161, 14.6.2006, s.1 (Celex 32006R0842).

3 EGT L 244, 29.9.2000, s. 1 (Celex 32000R2037).

SFS 2007:846

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:846

männa krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning
av överensstämmelse (ISO/IEC 17011:2004), eller

b) på annat sätt visar att motsvarande kvalitetskrav är uppfyllda i fråga om

oberoende och teknisk och yrkesmässig kompetens, om de uppgifter som
personen ska fullgöra avser sådant som krävs för att första gången släppa ut
en produkt på marknaden.

4 § Med ackrediterat kontrollorgan avses i denna förordning en fysisk
eller juridisk person som genom att uppfylla kraven i Internationella standar-
diseringsorganisationens och Internationella elektrotekniska kommissionens
standard för bedömning av överensstämmelse med allmänna krav på verk-
samhet hos olika typer av organisationer som utför kontroll (ISO/IEC
17020:1998, SS-EN ISO/IEC 17020:2005),

1. är ackrediterad enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, eller
2. i ett annat land i Europeiska unionen, Turkiet eller Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet är

a) ett kontrollorgan som har ackrediterats av ett ackrediteringsorgan som

uppfyller kraven i Internationella standardiseringsorganisationens och Inter-
nationella elektrotekniska kommissionens standard för bedömning av över-
ensstämmelse med allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar
organ för bedömning av överensstämmelse (ISO/IEC 17011:2004), eller

b) ett certifieringsorgan som på annat sätt visar att motsvarande kvalitets-

krav är uppfyllda i fråga om oberoende och teknisk och yrkesmässig kompe-
tens, om de uppgifter som personen ska fullgöra avser sådant som krävs för
att första gången släppa ut en produkt på marknaden.

5 § I denna förordning avses med

f-gas: en fluorerad växthusgas enligt definitionen i artikel 2.1 i EG-förord-

ningen om f-gaser,

köldmedium: ett medium som är avsett att användas i ett köldmediesystem

och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och
vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen
med ett ändrat aggregationstillstånd,

köldmediesystem: sammankopplade köldmediehållande delar som bildar

en sluten krets som ett köldmedium cirkulerar i för att uppta eller avge en-
ergi,

ozonnedbrytande ämne: ett ämne som avses i artikel 1 i EG-förordningen

om ozonnedbrytande ämnen,

CFC: ett ämne som är en klorfluorkarbon enligt EG-förordningen om

ozonnedbrytande ämnen,

övrig CFC: ett ämne som är en annan fullständigt halogenerad klorfluor-

karbon,

HBFC: de ämnen som i EG-förordningen om ozonnedbrytande ämnen be-

tecknas bromfluorkolväten,

HCFC: de ämnen som i EG-förordningen om ozonnedbrytande ämnen be-

tecknas klorfluorväten,

anläggning: summan av de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumps-

utrustningar som används i en och samma verksamhet av en och samma ope-
ratör,

background image

3

SFS 2007:846

enhetsaggregat: en fabrikstillverkad kyl-, luftkonditionerings- eller vär-

mepumpsutrustning med ett komplett köldmediesystem som installeras eller
har installerats utan ingrepp i köldmediesystemet,

mobil utrustning: en utrustning som inte är stationär enligt definitionen i

artikel 2 i EG-förordningen om f-gaser,

ingrepp i köldmediesystem: en åtgärd som innebär att någon del av köld-

mediesystemet öppnas, oavsett om systemet är trycksatt eller inte, eller en
åtgärd på en kringutrustning som kan påverka systemets säkerhet mot köld-
medieutsläpp,

konvertering: en åtgärd som innebär att HCFC i en kyl-, luftkonditione-

rings- eller värmepumpsutrustning byts ut mot en f-gas,

Svensk Kylnorm: branschstandarden Svensk Kylnorm i dess lydelse i fe-

bruari 2007,

KN-nummer: de nummer som anges i bilaga 1 till kommissionens förord-

ning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga 1 till rå-
dets förordning (EEG) 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och
om Gemensamma tulltaxan

4.

6 § I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse
som i EG-förordningen om f-gaser och EG-förordningen om ozonnedbry-
tande ämnen.

Tillämpning av förbud

7 § Bestämmelser om förbud i denna förordning gäller endast om motsva-
rande förbud inte redan följer av EG-förordningen om f-gaser och EG-för-
ordningen om ozonnedbrytande ämnen. Bestämmelser om undantag från
förbud enligt denna förordning får inte tillämpas i strid mot EG-förord-
ningen om f-gaser eller EG-förordningen om ozonnedbrytande ämnen.

Förbud mot f-gaser

8 § Om det från ett luftkonditioneringssystem i ett fordon har läckt ut mer
f-gaser än vad som är normalt med hänsyn till det som krävs i fråga om läck-
age, är det förbjudet att fylla systemet med f-gaser innan nödvändiga repara-
tioner genomförts.

9 § Det är förbjudet att leverera köldmedium som utgörs av f-gaser till an-
dra mottagare än

1. den som enligt bestämmelserna i denna förordning får fylla på f-gaser i

kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning,

2. den som tillverkar kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrust-

ning som innehåller f-gaser,

3. den som bedriver verksamhet för forskning, utbildning och utveckling

av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning om f-gaserna är av-
sedda för sådan utrustning,

4. den som bedriver verksamhet för rening eller destruktion av f-gaser,

eller

4 EGT L 279, 23.20.2001, s. 1 (Celex 32001R2031).

background image

4

SFS 2007:846

5. Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Fortifikationsverket, om

f-gaserna är avsedda för dessa myndigheters verksamhet.

Förbud mot ozonnedbrytande ämnen

10 § Det är förbjudet att yrkesmässigt tillverka, använda, överlåta och sa-
luhålla

1. andra ozonnedbrytande ämnen än metylbromid, och
2. beredningar som innehåller andra ozonnedbrytande ämnen än metyl-

bromid.

11 § Det är förbjudet att yrkesmässigt överlåta eller saluhålla

1. kemiska produkter eller varor som anges i bilaga 1 till denna förordning

om produkten ingår i eller varan innehåller skumplast som har tillverkats
med CFC eller HCFC,

2. varor som innehåller CFC som köld- eller värmeöverföringsmedium,

om varorna har tillverkats i Sverige eller importerats till landet efter den 31
december 1994, och

3. aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC.

12 § Det är förbjudet att

1. yrkesmässigt tillverka, överlåta eller saluhålla handbrandsläckare som

innehåller haloner,

2. återfylla handbrandsläckare med haloner,
3. använda haloner som brandsläckningsmedel vid installation av fasta

brandsläckningsanordningar, och

4. släppa ut haloner i brandsläckningsanordningar vid fullskaleprov och i

övrigt endast om syftet är att förebygga eller motverka skador på grund av
brand.

13 § Det är förbjudet att från ett land utanför Europeiska unionen yrkes-
mässigt importera

1. kemiska produkter eller varor som anges i bilaga 1 till denna förordning

om produkten ingår i eller varan innehåller skumplast som har tillverkats
med CFC eller HCFC,

2. varor som innehåller CFC som köld- eller värmeöverföringsmedium,
3. aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC, och
4. handbrandsläckare som innehåller haloner.

14 § Det är förbjudet att utan Naturvårdsverkets tillstånd från Sverige föra
ut ett ämne som inte längre används, om ämnet är

1. ett köldmedium innehållande ett ozonnedbrytande ämne som har an-

vänts i en kyl-, värme- eller klimatanläggning, eller

2. en halon som har använts för brandsläckningsändamål.

15 § Det är förbjudet att leverera köldmedier som utgörs av CFC, övriga
CFC eller HCFC till andra mottagare än dem som bedriver verksamhet för
destruktion av sådana köldmedier. Köldmedier som utgörs av HCFC får
också levereras till Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifika-
tionsverket.

background image

5

SFS 2007:846

Undantag från förbuden

16 § Trots förbudet i 10 § får

1. CFC och övriga CFC
a) användas som arbetsmedium i en stationär kyl-, värme- eller klimatut-

rustning av typ enhetsaggregat med en köldmediemängd som uppgår till
högst 900 gram, om utrustningen var i bruk den 1 januari 2005 och sedan
dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk på samma plats, eller

b) överlåtas och saluhållas i den mån detta är tillåtet enligt EG-förord-

ningen om ozonnedbrytande ämnen,

2. HCFC
a) användas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifika-

tionsverket för påfyllning av en kyl-, värme- eller klimatutrustning, om ut-
rustningen var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har fortsatt och fortsät-
ter att vara i bruk och HCFC inte kan ersättas med något annat ämne,

b) användas som arbetsmedium i en kyl-, värme- eller klimatutrustning

tills vidare, om utrustningen var i bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har
fortsatt och fortsätter att vara i bruk, eller

c) överlåtas och saluhållas, och
3. haloner överlåtas och saluhållas om inte hanteringen är förbjuden enligt

12 §.

17 § Trots förbudet i 11 § får en kemisk produkt eller en vara som anges i
bilaga 1 till denna förordning yrkesmässigt överlåtas och saluhållas om

1. produkten eller varan har tillverkats i eller förts in till Sverige före den

1 juli 1995,

2. varan är av hård skumplast (XPS), anges i bilaga 2 till denna förordning

och har tillverkats med HCFC, om varan har tillverkats i Sverige eller im-
porterats till landet före den 1 januari 1997, eller

3. varan är en sådan vara som anges i bilaga 3 till denna förordning och

har tillverkats med HCFC, om varorna har tillverkats i Sverige eller importe-
rats till landet före den 1 januari 1998.

18 § Trots förbuden i 10 och 12 §§ får haloner användas i eller vid installa-
tion av brandsläckningsanordningar som

1. är placerade i luftfartyg eller ubåtar, eller
2. är placerade i Försvarsmaktens stridsfordon eller sådana stridslednings-

centraler som är belägna i fartyg eller under jord, och halonerna inte kan er-
sättas med något annat ämne, ny teknik eller något annat.

19 § Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från bestämmel-
serna i denna förordning

1. i fråga om CFC, 1,1,1-trikloretan och aerosolförpackningar som inne-

håller CFC eller HCFC, om det finns synnerliga skäl, och

2. i övrigt om det finns särskilda skäl.
Dispenserna får förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljö-

skyddssynpunkt. Innan Naturvårdsverket fattar beslut om saluhållande och
import av varor som innehåller eller behandlats med CFC och HCFC ska
verket ge Kommerskollegium tillfälle att yttra sig.

background image

6

SFS 2007:846

20 § I fråga om haloner får Statens räddningsverk eller, om det är fråga om
en anordning i ett fartyg, Sjöfartsverket meddela föreskrifter om undantag
eller i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna i 10, 12 och 13 §§,
om det behövs för att förebygga att människor skadas på grund av brand.

Föreskrifter om undantag får innehålla de bestämmelser som behövs från

hälso- och miljöskyddssynpunkt. En dispens får förenas med de villkor som
behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt.

Innan Räddningsverket eller Sjöfartsverket meddelar föreskrifter om un-

dantag eller ger en dispens, ska myndigheten ge Naturvårdsverket tillfälle att
yttra sig.

21 § I fråga om aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC och
som är avsedda för medicinskt ändamål, får Läkemedelsverket meddela fö-
reskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från förbuden
mot tillverkning, saluhållande och import i 10 §, 11 § 3 och 13 §. Sådana fö-
reskrifter får meddelas och dispenser ges endast om det finns synnerliga
skäl.

Innan Läkemedelsverket meddelar föreskrifter om undantag eller ger en

dispens, ska det ge Naturvårdsverket tillfälle att yttra sig.

Förebyggande av utsläpp och registerföring

22 § Den som tillverkar ett nytt enhetsaggregat, importerar eller till Sverige
för in en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som är till-
verkad utomlands eller installerar eller är operatör av en ny sådan utrustning
ska se till att utrustningen är försedd med noggranna och lättfattliga drift-
och skötselinstruktioner på svenska med de anvisningar som behövs för att
förebygga utsläpp av köldmedium.

Första stycket gäller inte stationära enhetsaggregat som innehåller mindre

än 3 kilogram köldmedium och mobila utrustningar som innehåller mindre
än 3 kilogram köldmedium.

För fartyg i internationell trafik får drift- och skötselinstruktionerna enligt

första stycket vara utfärdade på engelska i stället för på svenska.

23 § Den som installerar, bygger om eller gör något annat ingrepp i köld-
mediesystemet i en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning
ska se till att läckagekontroll utförs i samband med arbetet. Detta gäller inte
installation av och ingrepp i stationära enhetsaggregat som innehåller
mindre än 3 kilogram f-gaser.

24 § Det som sägs om begränsningar av utsläpp, läckagekontroll och re-
gisterföring i artikel 3.1�3.6 i EG-förordningen om f-gaser ska även gälla

1. den som är operatör av en mobil kyl-, luftkonditionerings- eller värme-

pumpsutrustning som innehåller motsvarande mängd f-gaser, och

2. en stationär eller mobil utrustning som i stället för f-gas innehåller

HCFC.

25 § Läckagekontroll enligt artikel 3.2 i EG-förordningen om f-gaser och
enligt 23 och 24 §§ ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

background image

7

SFS 2007:846

26 § Det som sägs i 25 § gäller inte

1. kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar för icke yrkes-

mässigt bruk, eller

2. mobila kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar som är

placerade i fordon eller fartyg registrerade i utlandet.

Det som sägs i 22�25 §§ gäller inte köldmedier som utgörs av f-gaser

eller kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar som innehåller
sådana köldmedier och som enbart används för forskning, utbildning och ut-
veckling inom kyl- och värmeområdet.

Det som sägs i fråga om läckagekontroll enligt 24 och 25 §§ gäller inte

fartyg som under ett helt kalenderår aldrig anlöper svensk hamn.

�&tertagande av köldmedium

27 § Den som yrkesmässigt importerar eller överlåter köldmedier är skyl-
dig att kostnadsfritt återta levererade köldmedier som omhändertagits och
tillhandahålla behållare för detta ändamål.

Rapportering och information till tillsynsmyndigheten

28 § Innan installation eller konvertering sker av en stationär kyl-, luftkon-
ditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 10 kilogram f-ga-
ser eller mer, ska den som är eller avser att bli operatör av utrustningen in-
formera tillsynsmyndigheten om detta. Informationen ska lämnas i så god
tid att utrymme ges för ett ändamålsenligt samråd med tillsynsmyndigheten
om åtgärdens utformning och miljöpåverkan.

Första stycket gäller inte
1. om installation eller konvertering sker till följd av ett oförutsett haveri

av en utrustning som kräver omedelbara åtgärder i syfte att undvika olägen-
het för människors hälsa och miljön eller betydande ekonomisk skada,

2. om valet av utrustning och köldmedium behandlas inom ramen för en

ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap. miljöbalken,

3. kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar för icke yrkes-

mässigt bruk, eller

4. köldmedier som utgörs av f-gaser samt kyl-, luftkonditionerings- och

värmepumpsutrustningar som innehåller sådana köldmedier och som enbart
används för forskning, utbildning och utveckling inom kyl- och värmeområ-
det.

29 § Om det i en stationär anläggning eller i en anläggning på fartyg under
någon del av ett kalenderår finns minst 10 kilogram köldmedier som omfat-
tas av läckagekontroll enligt artikel 3.2 i EG-förordningen om f-gaser eller
enligt 24 §, ska operatören senast den 31 mars året efter det kalenderåret ge
in en rapport till tillsynsmyndigheten.

Rapporten ska omfatta resultatet av de läckagekontroller som gjorts under

kalenderåret och information om utrustning som skrotats under kalenderåret.

Rapporten ska undertecknas av operatören eller förses med operatörens

elektroniska signatur och innehålla uppgift om

1. operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress,

background image

8

SFS 2007:846

2. adress och fastighetsbeteckning där utrustningen är belägen, om utrust-

ningen är stationär,

3. en förteckning över den kyl-, luftkonditionerings- och värmepumps-

utrustning som finns vid anläggningen,

4. den totala mängden köldmedier vid anläggningen,
5. den totala mängden påfyllda f-gaser till följd av läckage under det se-

naste kalenderåret,

6. den totala mängden omhändertagna köldmedier under det senaste ka-

lenderåret,

7. resultatet av utförda kontroller,
8. datum för utförda kontroller,
9. namn och kontaktuppgifter avseende den personal och det företag som

utfört kontrollerna,

10. kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som har skro-

tats, och,

11. i fråga om utrustning ombord på fartyg, fartygets namn, signalbokstä-

ver eller liknande.

30 § Rapporteringskraven i 29 § gäller inte

1. kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar för icke yrkes-

mässigt bruk,

2. mobila kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar som är

placerade i fordon eller fartyg registrerade i utlandet, eller

3. köldmedier som utgörs av f-gaser samt kyl-, luftkonditionerings- och

värmepumpsutrustningar som innehåller sådana köldmedier och som enbart
används för forskning, utbildning och utveckling inom kyl- och värmeområ-
det.

Krav på företag och personal

31 § Installation och ingrepp i ett köldmediesystem eller i en anordning
som påverkar köldmediesystemets funktion får endast göras av den som är
ett ackrediterat kontrollorgan och ackrediteringen omfattar att de kunskaps-
krav som enligt bilaga 4 krävs för arbetet är uppfyllda.

Trots bestämmelsen i första stycket får ett arbete göras av den som i fråga

om kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningars funktion, drift
och skötsel är eller står under arbetsledning av någon som är certifierad av
ett ackrediterat certifieringsorgan och certifieringen omfattar att de kun-
skapskrav som enligt bilaga 4 krävs för arbetet är uppfyllda, om arbetet av-
ser

1. avtappning av köldmedium ur ett stationärt enhetsaggregat eller av-

tappning av en mobil utrustning med högst 3 kilogram köldmedium vid en
bilskrotningsanläggning (klass 2.1),

2. åtgärder på stationära enhetsaggregat med högst 3 kilogram köld-

medium och som förutsätter ingrepp i köldmediesystemet eller i anordningar
som påverkar kretsens funktion (klass 2.2),

3. ingrepp i tom mobil utrustning för högst 3 kilogram köldmedium (klass

2.3),

4. åtgärder till sjöss på kylanläggning som är installerad på fiskefartyg

och kylanläggning i annat fartyg med en sammanlagd köldmediemängd av

background image

9

SFS 2007:846

högst 10 kilogram och som förutsätter ingrepp i köldmediekretsen (klass 1),
eller

5. åtgärder på en kylanläggning som är installerad på fartyg eller som till-

fälligtvis fraktas på fartyg och som förutsätter ingrepp i köldmediesystemet
eller i anordningar som påverkar systemets funktion.

�&tgärder som avses i andra stycket 5 får utföras på anläggningar i försva-

rets fartyg av en underhållsorganisation som är knuten till fartygsförband,
om det i underhållsorganisationen ingår en person som är certifierad av ett
ackrediterat certifieringsorgan och certifieringen omfattar att de kunskaps-
krav som enligt bilaga 4 krävs för arbetet är uppfyllda.

I fråga om installation av utrustning som innehåller mindre än 3 kilogram

köldmedier och som inte förutsätter påfyllnad efter det att köldmediekretsen
monterats ihop samt i fråga om CFC, övriga CFC och HCFC gäller första�
tredje styckena endast arbete i yrkesmässig verksamhet.

32 § Ombord på fartyg där installation, ombyggnad, reparation och andra
ingrepp i köldmediesystemet utförs till sjöss på kyl-, luftkonditionerings-
eller värmepumpsutrustningar ska det finnas

1. anställd personal som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsor-

gan och certifieringen omfattar de kunskapskrav som krävs enligt bilaga 4,
och

2. sådan serviceutrustning som krävs för att åtgärderna ska kunna utföras

så att tillräcklig säkerhet mot utsläpp till atmosfären uppnås.

33 § En operatör som anlitar någon för ett sådant arbete som avses i 31 §
ska se till att arbetet inte utförs i strid mot den paragrafen.

34 § En operatör ska att se till att den personal som sköter operatörens an-
läggning har kunskap om och erfarenhet av kyl-, luftkonditionerings- eller
värmepumpsutrustningens funktion, drift och skötsel.

35 § I fråga om kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningars
funktion, drift och skötsel får en person certifieras av ett ackrediterat certi-
fieringsorgan enbart om personen har avlagt prov vid ett godkänt examina-
tionscentrum.

Ett sådant examinationscentrum får godkännas av ett ackrediterat certifie-

ringsorgan enbart om examinationscentrumet har den utrustning som krävs
och tillräckliga personella resurser.

En certifiering enligt första stycket 1 ska utfärdas för de klasser som fram-

går av bilaga 4 och avse den kompetens och göras på ett sätt som överens-
stämmer med Svensk Kylnorm.

36 § Om ett certifikat behöver förnyas ska det ske på ett sätt som överens-
stämmer med Svensk Kylnorm.

37 § En ackreditering för installation, service och kontroll av kyl- och vär-
mepumpsanlägningar ska göras enligt ackrediteringsorganets föreskrifter för
ackrediterade kontrollorgan.

background image

10

SFS 2007:846

Ett ackrediterat kontrollorgan ska
1. ha minst en person anställd i arbetsledande ställning med certifierad

kompetens motsvarande de klasser som anges i 31 § och bilaga 4 samt
Svensk Kylnorm,

2. ha nödvändig och tillräcklig utrustning, använda metoder och utfärda

kontrollrapporter enligt ackrediteringsorganets tillämpliga föreskrifter och
bestämmelserna i denna förordning samt enligt Svensk Kylnorm,

3. kvartalsvis upprätta en sammanställning över inköpt, förbrukat och

återlämnat köldmedium och kunna redovisa sammanställningen till tillsyns-
myndigheten.

38 § En person som avses i 37 § andra stycket 1 ska se till att den som ut-
för arbete under ledning av honom eller henne har de kunskaper och färdig-
heter som fordras för arbetet och som följer av bestämmelserna i denna för-
ordning.

39 § Det som sägs i 31�38 §§ gäller inte köldmedier som utgörs av f-gaser
eller kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar som innehåller
sådana köldmedier och som enbart används för forskning, utbildning och ut-
veckling inom kyl- och värmeområdet.

Det som sägs i 31 och 35�38 §§ gäller inte personal och företag med certi-

fikat i enlighet med artikel 5.2 i EG-förordningen om f-gaser som utfärdats i
att annat land i Europeiska unionen.

Det som sägs i 32 § gäller inte
1. kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar för icke yrkes-

mässigt bruk, eller

2. mobila kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar som är

placerade i fartyg registrerade i utlandet.

Bemyndiganden

40 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter

1. om försiktighetsmått och kunskapskrav samt de åtgärder i övrigt som

behövs för att hindra onödiga utsläpp av HFC från brandsläckningsanord-
ningar,

2. om att den som innehar en eller flera brandsläckningsanordningar som

sammanlagt rymmer mer än 20 kilogram haloner ska, när en sådan anord-
ning tas bort, överlämna halonet för bortskaffande,

3. om försiktighetsmått och andra åtgärder som behövs för att motverka

utsläpp av halon,

4. för att motverka utsläpp från anläggningar eller anordningar för de-

struktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller
halon, och

5. om kunskapskrav avsedda för den som yrkesmässigt hanterar eller in-

stallerar fasta brandsläckningsanordningar eller utför reparationer eller un-
derhåll som påverkar arbetsmediekretsen i sådana anordningar, för att för-
hindra utsläpp av halon.

background image

11

SFS 2007:846

Avfall

41 § Avfall som utgörs av kasserade kylskåp eller frysar ska hanteras på
sådant sätt att ämnen som bryter ned ozonskiktet inte släpps ut.

Behörig myndighet

42 § Naturvårdsverket är den behöriga myndighet som avses i EG-förord-
ningen om ozonnedbrytande ämnen och i EG-förordningen om f-gaser.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1995:555) om HFC och förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned
ozonskiktet ska upphöra att gälla.

2. Föreskrifter meddelade med stöd av förordningen (1995:636) om äm-

nen som bryter ned ozonskiktet eller förordningen (2002:187) om ämnen
som bryter ned ozonskiktet ska anses meddelade med stöd av motsvarande
bestämmelser i denna förordning.

3. Dispenser som har getts med stöd av förordningen (1995:636) om äm-

nen som bryter ned ozonskiktet eller förordningen (2002:187) om ämnen
som bryter ned ozonskiktet ska anses ha getts med stöd av motsvarande be-
stämmelser i denna förordning.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

12

SFS 2007:846

Bilaga 1

Produkter och varor

ur KN-nummer 3903 eller 3909: polystyren och polyuretan, i obearbetad

form,

ur KN-nummer 3921: plattor, duk, film, folier och remsor av polystyren,

polyvinylklorid, polyuretan, polyeten, polypropen och fenoplast,

ur KN-nummer 3923, 3924 eller 3926: artiklar för transport eller förpack-

ning av varor, engångsartiklar samt rörisolering av mjuk skumplast,

ur KN-nummer 3925, 4418, 7308 eller 7610: paneler, väggelement, portar

och dörrar,

ur KN-nummer 6809 eller 6810: varor för byggnadsändamål,
ur KN-nummer 7303, 7304, 7305 eller 7306: rör av järn eller stål,
ur KN-nummer 7411: rör av koppar,
ur KN-nummer 8418: kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning,

elektriska och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater
enligt KN-nummer 8415,

ur KN-nummer 8419: maskiner och apparater, även med elektrisk upp-

värmning (med undantag av ugnar och annan utrustning enligt KN-nummer
8415), för behandling av material genom förfaranden som inbegriper tempe-
raturändring, såsom uppvärmning, kokning, rostning, destillering, rektifie-
ring, sterilisering, pastörisering, ångbehandling, torkning, indunstning, för-
ångning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av
sådant slag som används för hushållsbruk; genomströmnings- eller förråds-
varmvattenberedare, icke elektriska,

ur KN-nummer 8516: elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvat-

tenberedare,

ur KN-nummer 8603, 8605 eller 8606: järnvägs- och spårvägsvagnar,
ur KN-nummer 8609: godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för

transport av vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran med
ett eller flera slag av transportmedel,

ur KN-nummer 8702, 8703 eller 8704: bilar och andra motorfordon kon-

struerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran,

ur KN-nummer 8707: karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon

enligt KN-nummer 8702�8704,

ur KN-nummer 8708: delar och tillbehör till motorfordon enligt KN-num-

mer 8702�8704,

ur KN-nummer 8716: släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan

mekanisk framdrivningsanordning, delar till sådana fordon,

ur KN-nummer 8901: tankfartyg, kyl- och frysfartyg med isolering av

hård skumplast,

ur KN-nummer 8902: fiskefartyg med isolering av hård skumplast,
ur KN-nummer 8903: fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sport-

bruk,

ur KN-nummer 8907: andra flytande materiel (t.ex. flottar, tankar, kassu-

ner, bryggor, bojar och sjömärken),

ur KN-nummer 9401 eller 9403: sitt- och liggmöbler samt delar till så-

dana möbler, och

ur KN-nummer 9404: madrasser, dynor och kuddar.

background image

13

SFS 2007:846

Bilaga 2

Produkter och varor

ur KN-nummer 3921 11: andra slag av plattor, duk, film, folier och rem-

sor av plast: porösa produkter: av polymerer av styren polystyren och poly-
uretan, i obearbetad form, och

ur KN-nummer 3925 90: byggvaror av plast, inte nämnda eller inbegripna

någon annanstans.

background image

14

SFS 2007:846

Bilaga 3

Produkter och varor

ur KN-nummer 8419: maskiner och apparater, även med elektrisk upp-

värmning (med undantag av ugnar och annan utrustning enligt KN-nummer
8514), för behandling av material genom förfaranden som inbegriper tempe-
raturändring, såsom uppvärmning, kokning, rostning, destillering, rektifie-
ring, sterilisering, pastörisering, ångbehandling, torkning, indunstning, för-
ångning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av
sådana slag som används för hushållsbruk; genomströmnings- eller förråds-
varmvattenberedare, icke elektriska,

ur KN-nummer 8516: elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvat-

tenberedare och doppvärmare; elektriska apparater för rumsuppvärmning
eller uppvärmning av marken; elektriska värmeapparater för hårbehandling
(t.ex. hårtorkar, hårspolar och hårtänger) eller för torkning av händerna;
elektriska stryk- eller pressjärn; andra elektriska värmeapparater av sådana
slag som används för hushållsbruk; elektriska värmemotstånd, andra än så-
dana enligt KN-nummer 8548,

ur KN-nummer 8901: kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, färjor, lastfartyg,

pråmar och liknande fartyg för person- eller godsbefordran, och

ur KN-nummer 8902: fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för be-

redning eller konservering av fiskeriprodukter.

background image

15

SFS 2007:846

Bilaga 4

Kunskapskrav för vissa arbeten

Klass 1 Kunskapskrav för arbete med egenkontroll: Kunskaper om inne-
hållet i föreskrifter och normer samt om genomförande av egenkontroll.

Klass 2.1 Kunskapskrav för avtappning ur stationärt enhetsaggregat eller
mobil utrustning med mindre än 3 kilogram köldmedium:
Kunskaper om
innehållet i föreskrifter och normer samt om köldmediehantering.

Klass 2.2 Kunskapskrav för arbete med enhetsaggregat med mindre än
3 kilogram köldmedium:
Kunskaper om innehållet i föreskrifter och normer
samt om köldmediehantering och kunskaper i grundläggande kylteknik.

Klass 2.3 Kunskapskrav för arbete med installation och service av eller
ingrepp i mobil utrustning med mindre än 3 kilogram köldmedium samt ge-
nomförande av kontroll av anläggning med sådana utrustningar:
Kunskaper
om innehållet i föreskrifter och normer samt om köldmediehantering och
kunskaper i grundläggande kylteknik och kontroll av utrustning och anlägg-
ning.

Klass 3.1 Kunskapskrav för arbete med installation och service av eller
ingrepp i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar med min-
dre än 50 kilogram köldmedium samt genomförande av kontroll av anlägg-
ningar med sådana utrustningar:
Kunskaper om innehållet i föreskrifter och
normer samt om köldmediehantering, mer kvalificerade kunskaper i kyltek-
nik, kunskaper i genomförande av kontroll av kyl-, luftkonditionerings- eller
värmepumpsutrustning eller anläggning.

Klass 3.2 Kunskapskrav för arbete med installation och service av eller
ingrepp i övriga kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar
samt genomförande av kontroll av anläggningar med sådana utrustningar:
Kunskaper om innehållet i föreskrifter och normer samt om köldmediehan-
tering, mer kvalificerade kunskaper i kylteknik inriktade mot stora kyl-, luft-
konditionerings- och värmepumpsutrustningar, kunskaper i energieffektivi-
sering samt kunskaper i genomförande av kontroll av kyl-, luftkonditione-
rings och värmepumpsutrustningar och anläggningar.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007