SFS 2007:848 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

070848.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 3 § samt 7 kap. 2 och 3 §§ förordningen

(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ska ha
följande lydelse.

6 kap.

3 §

1

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om avgift för myndigheters

prövning av ärenden enligt

1. förordningen (1985:838) om motorbränslen,
2. förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle,
3. förordningen (2007:19) om PCB m.m., och
4. förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbry-

tande ämnen.

7 kap.

2 §

2

Den som importerar, exporterar eller bedriver verksamhet som avses i

26, 35 eller 40 § artskyddsförordningen (2007:845) ska betala avgift för
prövning och tillsyn enligt den förordningen, rådets förordning (EG) nr 338/
97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter ge-
nom kontroll av handeln med dem

3

eller kommissionens förordning (EG) nr

865/2006 av den 4 maj 2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av
rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och väx-
ter genom kontroll av handeln med dem

4

.

3 §

Den som ansöker om undantag enligt 32 § artskyddsförordningen

(2007:845) eller artikel 8.3 i rådets förordning (EG) nr 338/97 ska betala av-
gift för prövning av ansökan.

Detsamma gäller den som ansöker om transportgodkännande enligt ar-

tikel 9 i rådets förordning (EG) nr 338/97.

1

Senaste lydelse 2007:21.

2

Senaste lydelse 2002:240.

3

EGT L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 31997R0338).

4

EUT L 166, 19.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0865).

SFS 2007:848

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:848

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)