SFS 2007:850 Förordning om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter

070850.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:950) om
miljösanktionsavgifter;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:950) om miljö-

sanktionsavgifter ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

Överträdelser av artskyddsbestämmelser

Artskyddsförordningen

1.1.1

För en överträdelse av 44 § artskyddsförordningen (2007:845) ge-

nom att inte anmäla en förevisning till länsstyrelsen trots att det finns en
föreskrift om att en sådan anmälan ska göras är miljösanktionsavgiften
2 000 kronor.

1.1.2

För en överträdelse av 51 § artskyddsförordningen (2007:845) ge-

nom att inte föra en förteckning är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd

6.4.1

För en överträdelse av 25 § Statens naturvårdsverks kungörelse

(SNFS 1991:1) med föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid
tankställen för motorfordon genom att överlåta motorbensin trots att det av
kontrollintyg framgår att återföringssystem saknas eller är helt ur funktion
eller att utrustningen för steg 2 inte omfattas av typgodkännande är miljö-
sanktionsavgiften

a) 20 000 kronor för en bensinstation där mindre än 1 000 kubikmeter mo-

torbränsle hanteras per år, om överlåtelse sker trots att återföringssystem
saknas,

b) 30 000 kronor för en bensinstation där mer än 1 000 men högst 5 000

kubikmeter motorbränsle hanteras per år, om överlåtelse sker trots att åter-
föringssystem saknas,

1

Senaste lydelse 2007:670.

SFS 2007:850

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

2

SFS 2007:850

c) 40 000 kronor för en bensinstation där mer än 5 000 kubikmeter motor-

bränsle hanteras per år, om överlåtelse sker trots att återföringssystem sak-
nas, och

d) 5 000 kronor i andra fall än de som avses i a–c.

Förordningen om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

6.5.1

För en överträdelse av 23–25 §§ förordningen (2007:846) om fluor-

erade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla
föreskrivna krav på kontroll för läckage är miljösanktionsavgiften 5 000 kro-
nor.

6.5.2

För en överträdelse av 24 § förordningen (2007:846) om fluorerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte ha upprättat och
fört register är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.

6.5.3

För en överträdelse av 28 § förordningen (2007:846) om fluorerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte informera tillsyns-
myndigheten är miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.5.4

För en överträdelse av 29 § förordningen (2007:846) om fluorerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att vara försenad med att
rapportera från läckagekontrollen är miljösanktionsavgiften 1 000 kronor.

6.5.5

För en överträdelse av 31 § förordningen (2007:846) om fluorerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla före-
skrivna krav på att installation och andra åtgärder ska utföras av ackrediterat
kontrollorgan eller av, eller under ledning av, person med viss kompetens är
miljösanktionsavgiften

a) 3 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk

person eller en ideell förening, och

b) 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en juridisk

person som inte är en ideell förening.

Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av

kemiska produkter

6.9.3

För en överträdelse av 8 kap. 5 och 6 §§ Naturvårdsverkets föreskrif-

ter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor genom att inte utföra återkommande kontroll inom an-
givna intervall är miljösanktionsavgiften 2 000 kronor.

background image

3

SFS 2007:850

EG-förordningen om vissa fluorerade växthusgaser

6.10.1

För en överträdelse av artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växt-
husgaser

2

genom att inte uppfylla föreskrivna krav på kontrollintervall är

miljösanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.10.2

För en överträdelse av artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växt-
husgaser genom att inte ha installerat system för upptäckt av läckage är mil-
jösanktionsavgiften 5 000 kronor.

6.10.3

För en överträdelse av artikel 3.6 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växt-
husgaser genom att inte ha upprättat och fört register är miljösanktionsavgif-
ten 2 000 kronor.

6.10.4

För en överträdelse av artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa fluorerade växt-
husgaser genom att vara försenad med att lämna in föreskriven rapport till
kommissionen och till den behöriga myndigheten är miljösanktionsavgiften
1 000 kronor.

Överträdelser av bestämmelser om avfall

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

2

EUT L 161, 14.6.2006, s. 1 (Celex 32006R0842).

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007