SFS 2007:851 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925)

070851.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fordonsförordningen (2002:925);

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 9 kap. 11 § fordonsförordningen (2002:925)

ska ha följande lydelse.

9 kap.

11 §

Ett fordon ska godkännas om det

1. är i trafiksäkert skick,
2. uppfyller kraven enligt
a) förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor,
b) förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening,
c) förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbry-

tande ämnen, och

d) föreskrifter som har utfärdats med stöd av dessa förordningar, och
3. även i övrigt är godtagbart från miljösynpunkt.
Fordonet ska godkännas även om det har brister som är av endast ringa

betydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:851

Utkom från trycket
den 20 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007