SFS 2007:852 Förordning med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd

070852.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Försvarets
underrättelsenämnd;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Försvarets underrättelsenämnd har till uppgift att kontrollera försvars-

underrättelseverksamheten hos de myndigheter som enligt förordningen
(2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet bedriver sådan verksamhet.

2 §

Nämnden ska särskilt

1. följa hur lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och

förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet tillämpas,

2. granska att försvarsunderrättelseverksamheten bedrivs i enlighet med

den inriktning som är bestämd,

3. granska de verksamheter där teknisk och personbaserad inhämtning av

underrättelser bedrivs med särskilda metoder,

4. granska de medel och metoder för inhämtning av underrättelser som

används, och

5. granska principer för rekrytering och utbildning av personal.

3 §

Nämnden ska granska behandlingen av uppgifter enligt lagen

(2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvars-
underrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst samt enligt lagen
(2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts för-
svarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

4 §

Nämnden ska utöva sin kontroll genom inspektioner och andra under-

sökningar.

Nämnden ska lämna de myndigheter som avses i 1 § de synpunkter och de

förslag till åtgärder som föranleds av kontrollverksamheten. Om det behövs,
ska nämnden också lämna dessa synpunkter och förslag om åtgärder till re-
geringen.

Nämnden ska senast den 1 mars varje år till regeringen lämna en rapport

över föregående års granskningsverksamhet.

SFS 2007:852

Utkom från trycket
den 27 november 2007

2*

SFS 2007:852–888

background image

2

SFS 2007:852

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5 §

Nämnden ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vid ut-

formningen av regeringens inriktning av försvarsunderrättelseverksamheten.

6 §

Nämnden har rätt att av andra myndigheter få de upplysningar och det

biträde som behövs för dess verksamhet.

Ledning

7 §

Myndigheten leds av en nämnd.

8 §

Nämnden ska bestå av sju ledamöter. Två av ledamöterna ska vara

eller ha varit ordinarie domare.

Organisation

9 §

Vid nämnden finns ett kansli.

Ärendenas handläggning

10 §

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden ska

sammanträda minst fyra gånger om året. Nämnden ska dessutom samman-
träda om någon ledamot eller någon av de myndigheter som bedriver för-
svarsunderrättelseverksamhet begär det.

Anställningar och uppdrag

11 §

Anställning som kanslichef beslutas av regeringen.

Undantag från myndighetsförordningen

12 §

Nämnden ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515)

om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:552) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd ska upphöra
att gälla.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)