SFS 2007:853 Förordning med instruktion för Kustbevakningen

070853.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Kustbevakningen;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

Verksamhetsområde

1 §

Kustbevakningen har till uppgift att bedriva sjöövervakning och utföra

räddningstjänst till sjöss. Kustbevakningen ska också ha förmåga att före-
bygga, motstå och hantera krissituationer inom sitt ansvarsområde. Verk-
samheten bedrivs inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt på
land i anslutning till dessa vatten. Vad gäller sjöar, kanaler och vattendrag
omfattar verksamheten enbart Vänern och Mälaren samt i fråga om miljö-
räddningtjänst därutöver också Vättern.

Kustbevakningen får med stöd av särskilda föreskrifter eller beslut be-

driva verksamhet även utanför de områden som anges i första stycket.

Sjöövervakning

2 §

I Kustbevakningens uppgift att bedriva sjöövervakning ingår att an-

svara för eller bistå andra myndigheter med övervakning, brottsbekämpande
verksamhet samt kontroll och tillsyn enligt vad som närmare anges i
3–10 §§.

3 §

Kustbevakningen ska genom sjöövervakning förebygga och ingripa

mot störningar av ordningen i sjötrafiken. Kustbevakningen ska vidare i en-
lighet med särskilda föreskrifter förhindra och upptäcka brottslig verksam-
het, ingripa vid misstanke om brott samt utreda och beivra brott eller bistå
med utredningen av brott.

4 §

Kustbevakningen ska utreda och besluta i ärenden om vattenförore-

ningsavgift.

5 §

Kustbevakningen ska i den utsträckning det följer av föreskrifter, och i

förekommande fall efter överenskommelse med annan myndighet, bedriva
tillsyns- och kontrollverksamhet i fråga om bl.a.

1. sjötrafik, sjösäkerhet och transport av farligt gods,
2. fartygs registrering och identifiering,

SFS 2007:853

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:853

3. personers inresa i, utresa från och vistelse i Sverige,
4. in- och utförsel av varor,
5. fiske och därtill anknuten verksamhet,
6. jakt och annat ianspråktagande av naturresurser,
7. skydd av miljö- och naturvårdsintressen, och
8. skyddsobjekt, militära skyddsområden och tillträde för utländska stats-

fartyg.

6 §

Kustbevakningen ska utöva tillsyn över svensk kontinentalsockel och

ekonomisk zon. Kustbevakningen ska också besluta om och svara för tillsyn
i fråga om tillstånd för marinvetenskaplig forskning.

7 §

Kustbevakningen ska vara kontaktpunkt för sjötrafiken i fråga om an-

mälningar enligt föreskrifter om gränskontroll avseende personer och i fråga
om sjöfartsskydd enligt överenskommelse med annan myndighet.

Kustbevakningen ska vara kontaktpunkt när det gäller fiskerikontroll en-

ligt överenskommelse med annan myndighet.

Kustbevakningen är behörig myndighet att ta emot och besvara förfråg-

ningar enligt tilläggsprotokollet mot människosmuggling land-, luft- och
sjövägen till Förenta nationernas konvention den 15 november 2000 mot
gränsöverskridande organiserad brottslighet.

8 §

Kustbevakningen ska utanför det område som avses i 1 § första stycket

bedriva sådan övervakning av fisket som ankommer på svensk myndighet
och som följer av

1. konventionen av den 31 december 1932 mellan Sverige och Danmark

angående fiskeriförhållandena i de till Sverige och Danmark gränsande far-
vattnen (SÖ 1933:13),

2. överenskommelsen av den 19 december 1966 med Danmark och Norge

om ömsesidig rätt till fiske i Skagerack och Kattegatt (SÖ 1967:13),

3. gränsälvsöverenskommelsen av den 16 september 1971 mellan Sverige

och Finland (SÖ 1971:44), och

4. rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om be-

varande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den ge-
mensamma fiskeripolitiken

1

.

För verksamhet enligt första stycket 4 får Kustbevakningen utse behöriga

tjänstemän att vara gemenskapsinspektörer.

9 §

Kustbevakningen ska ansvara för Sveriges del av de kontrollåtgärder

som Europeiska unionen genomför till sjöss inom det område som regleras
av Nordostatlantiska fiskerikommissionen (NEAFC). Myndigheten får för
detta ändamål utse behöriga tjänstemän att vara inspektörer och koordinato-
rer.

10 §

Kustbevakningen får utanför det område som avses i 1 § första

stycket medverka i Europeiska unionens operativa samarbete för kontroll av
medlemsstaternas yttre gränser enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 863/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av en mekanism

1

EGT L 358, 31.12.2002 s. 59 (Celex 32002R2371).

background image

3

SFS 2007:853

för upprättande av snabba gränsinsatsenheter och om ändring av rådets för-
ordning (EG) nr 2007/2004 vad beträffar den mekanismen och regleringen
av gästande tjänstemäns uppgifter och befogenheter

2

. Myndigheten får för

detta ändamål utse behöriga tjänstemän att ingå som gränsbevakningstjäns-
temän i sådana enheter.

Räddningstjänst

11 §

Kustbevakningen ska i enlighet med särskilda föreskrifter ansvara

för miljöräddningstjänsten till sjöss i syfte att begränsa konsekvenserna av
olyckor och utsläpp. På anmodan av räddningsledare ska Kustbevakningen
också delta i sjöräddningstjänst och annan räddningstjänst och därigenom
bidra till ökad sjösäkerhet, att människoliv kan räddas, att personskador be-
gränsas och att konsekvenserna för egendom och miljö minskas.

12 §

Kustbevakningen får, utöver vad som följer av 9 kap. 1 § lagen

(2003:778) om skydd mot olyckor, begära bistånd från och lämna bistånd till
utländska myndigheter vid räddningsinsatser enligt

1. överenskommelsen av den 13 september 1983 om samarbete vid be-

kämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen
(SÖ 1984:13),

2. konventionen av den 9 april 1992 om skydd av Östersjöområdets ma-

rina miljö (SÖ 1996:22),

3. konventionen av den 30 november 1990 om beredskap för, insatser vid

och samarbete vid föroreningar genom olja (SÖ 1992:16), och

4. tilläggsprotokollet till konventionen under punkten 3 om beredskapen

för, insatser vid och samarbete vid föroreningar genom skadliga och giftiga
ämnen när detta är i kraft i förhållande till Sverige.

Kustbevakningen får även begära bistånd från och lämna bistånd till en

medlemsstat i Europeiska unionen vid miljöräddningsinsatser till sjöss i en-
lighet med rådets beslut 2001/792/EG, Euratom av den 23 oktober 2001 om
inrättande av en gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samar-
bete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten

3

. Sådant bistånd får dock

endast lämnas under förutsättning att den stat som har begärt biståndet ga-
ranterar Kustbevakningen full kostnadstäckning för dess insatser.

Kustbevakningen ska informera Regeringskansliet (Försvarsdepartemen-

tet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta före beslut om att lämna bi-
stånd enligt första stycket 3–4 och andra stycket.

13 §

Kustbevakningen får begära bistånd vid miljöräddningsinsatser till

sjöss av Europeiska unionens sjösäkerhetsbyrå i enlighet med Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 724/2004 av den 31 mars 2004 om
ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjö-
säkerhetsbyrå

4

.

2

EUT L199, 31.7.2007, s. 30 (Celex 32007R0863).

3

EGT L 297, 15.11.2001, s. 7 (Celex 32001D0792).

4

EUT L 129, 29.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0724).

3* SFS 2007:852–888

background image

4

SFS 2007:853

Särskilda uppgifter

14 §

Kustbevakningen ska samordna civila behov av sjöövervakning och

förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter.

15 §

Kustbevakningen ska medverka i internationellt samarbete för att ut-

veckla gränskontroll, brottsbekämpning till sjöss, annan sjöövervakning och
miljöräddningstjänst. Kustbevakningen ska vidare samverka med andra
myndigheter för att främja svenskt deltagande i internationellt samarbete
inom sitt verksamhetsområde.

16 §

Kustbevakningen får bedriva uppdragsverksamhet.

Myndighetens ledning

17 §

Kustbevakningen leds av en myndighetschef.

18 §

Vid Kustbevakningen ska det finnas ett insynsråd som består av högst

tio ledamöter.

Särskilda organ

19 §

För att bistå Kustbevakningen i arbetet med att samordna civil sjö-

övervakning och förmedla sjöinformation ska det vid myndigheten finnas ett
samrådsorgan för civil sjöövervakning och sjöinformation.

Samrådsorganet består av myndighetens chef, som är ordförande, och

högst tio andra ledamöter samt ersättare för dessa. Myndighetens chef får
sätta en annan tjänsteman vid Kustbevakningen i sitt ställe som ordförande i
samrådsorganet.

Anställningar och uppdrag

20 §

Generaldirektören är myndighetschef.

21 §

Vid Kustbevakningen finns en överdirektör.

22 §

Ledamöterna i samrådsorganet för civil sjöövervakning och sjöinfor-

mation utses av myndighetens chef.

Personalansvarsnämnd

23 §

Vid Kustbevakningen ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

24 §

Kustbevakningen

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

background image

5

SFS 2007:853

Avgifter

25 §

Kustbevakningen får ta ut avgifter för sin uppdragsverksamhet. Myn-

digheten beslutar eller meddelar föreskrifter om avgifternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2005:742) med instruktion för Kustbevakningen ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007