SFS 2007:854 Förordning med instruktion för Försvarets materielverk

070854.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Försvarets materielverk;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Försvarets materielverk har till uppgift att anskaffa, vidmakthålla och

avveckla materiel och förnödenheter på uppdrag av Försvarsmakten samt
inom detta område biträda Försvarsmakten i fråga om långsiktig materiel-
försörjningsplanering och materielsystemkunskap.

2 §

Försvarets materielverk ska vara patentorgan för de myndigheter som

hör till Försvarsdepartementet och handlägger ärenden som rör immaterial-
rättsliga frågor.

3 §

Försvarets materielverk ska, där det står i överenskommelse med

svensk säkerhetspolitik samt bidrar till Försvarsmaktens långsiktiga ma-
terielförsörjning, genomföra exportstödjande åtgärder.

4 §

Försvarets materielverk ska ansvara för kontakterna med andra stater

när det gäller frågor om utländska exportlicenser när svenska staten är kö-
pare samt i de fall frågor uppkommer om vidareexport av materiel som helt
eller delvis omfattas av svenska statens slutanvändaråtaganden gentemot an-
nan stat. Om särskilda arbetsgrupper upprättas för ändamålet ska kontak-
terna ske genom dessa.

5 §

Vid Försvarets materielverk finns ett certifieringsorgan som ska upp-

rätta och driva en certifieringsordning för säkerhet i IT-produkter och sys-
tem. Försvarets materielverk ska verka för att uppnå och vidmakthålla inter-
nationellt erkännande för utfärdade certifikat.

6 §

Försvarets materielverk får inom sitt verksamhetsområde även tillhan-

dahålla tjänster åt andra än Försvarsmakten.

Ledning

7 §

Försvarets materielverk leds av en styrelse.

8 §

Styrelsen ska bestå av högst fem ledamöter.

SFS 2007:854

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:854

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Anställningar och uppdrag

9 §

Generaldirektören är myndighetschef.

10 §

Vid myndigheten finns en överdirektör.

11 §

I fråga om anställning vid Försvarets materielverk av en officer i För-

svarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373).

Personalansvarsnämnd

12 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 §

Försvarets materielverk ska tillämpa internrevisionsförordningen

(2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

14 §

Försvarets materielverk får ta ut avgifter för sin verksamhet. Myndig-

heten beslutar eller meddelar föreskrifter om avgifternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:103) med instruktion för Försvarets materielverk ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)