SFS 2007:855 Förordning med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

070855.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Granskningsnämnden för
försvarsuppfinningar;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar utför de uppgifter som

följer av

lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar.

Ledning

2 §

Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 §

Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i lagen (1971:1078)

om försvarsuppfinningar.

4 §

Hos nämnden finns en sekreterare som utses av nämnden.

Ärendenas handläggning

5 §

Ärenden avgörs av nämnden i plenum. Bestämmelser om beslutförhet

och omröstning till beslut finns i lagen (1971:1078) om försvarsuppfin-
ningar.

6 §

Sammanträde med nämnden hålls i Stockholm, om särskilda skäl inte

föranleder att det hålls på annan ort.

7 §

När ett ärende som berör en statlig myndighets eller institutions verk-

samhetsområde föredras och prövas, får en representant för myndigheten
eller institutionen närvara och delta i överläggningen.

8 §

Nämnden ska snarast besluta om en uppfinning ska hållas hemlig eller

meddelat förordnande om hemlighållande ska fortsätta att gälla.

SFS 2007:855

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:855

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

9 §

Beslut enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar ska snarast

meddelas den som beslutet rör.

Årlig redogörelse

10 §

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar ska senast den 1 mars

varje år lämna en kortfattad redogörelse till regeringen om sin verksamhet
under det senaste kalenderåret samt kostnaderna för den. Vidare ska gransk-
ningsnämnden senast den 1 mars varje år lämna en sammanställning till re-
geringen av behovet av resurser för nästkommande kalenderår.

Anställningar och uppdrag

11 §

Regeringen utser vice ordförande i nämnden.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 §

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska

inte tillämpas på Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar.

Undantag från myndighetsförordningen

13 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, och
29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:345) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfin-
ningar ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)