SFS 2007:856 Förordning med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten

070856.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver

1

följande.

Uppgifter

1 §

Krisberedskapsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för frågor om

samhällets säkerhet när det gäller krishantering och civilt försvar. Med kris-
hantering avses i detta sammanhang åtgärder vid sådana situationer som be-
skrivs i 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.
Myndigheten ska i samarbete med ansvariga samhällsorgan bidra till att
minska samhällets sårbarhet samt utveckla och stärka samhällets krishante-
ringsförmåga inom detta område.

Krisberedskapsmyndigheten ska
1. bidra till att stärka krishanteringsförmågan hos kommuner, landsting,

länsstyrelser och andra myndigheter,

2. verka för samverkan mellan offentliga organ, organisationer och nä-

ringsliv, och

3. kunna lämna stöd till offentliga organ i krissituationer.

2 §

Krisberedskapsmyndigheten ska inom sitt område

1. bedriva omvärldsbevakning och genomföra omvärldsanalyser,
2. initiera forskning och studier samt ta del av, analysera och förmedla

forskningsresultat, och

3. sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser och genomföra övergripande

analyser av dessa.

3 §

Krisberedskapsmyndigheten ska samordna planeringen av åtgärder

som stärker beredskapen när det gäller krishantering och civilt försvar ge-
nom att särskilt

1. utarbeta planeringsinriktning,
2. till regeringen ge in planeringsunderlag i fråga om bl.a. förslag till för-

delning av de medel som regeringen har anvisat,

3. mot bakgrund av regeringens beslutade planeringsförutsättningar betala

ut belopp, i mån av tillgång på medel, inom de samverkansområden som
framgår av bilagan till förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap,

1

Jfr prop. 2001/02:158, bet. 2001/02:FöU10, rskr. 2001/02:261.

SFS 2007:856

Utkom från trycket
den 27 november 2007

4*

SFS 2007:852�888

background image

2

SFS 2007:856

4. utveckla metoder för risk- och sårbarhetsanalyser,
5. kontinuerligt genomföra uppföljning och utvärdering av genomförda

beredskapsåtgärder,

6. verka för ökad samverkan och samordning mellan samverkansområden

då det gäller beredskapen mot nukleära, biologiska och kemiska stridsmedel,

7. samordna planeringen för det civila försvaret med motsvarande plane-

ring för det militära försvaret, och

8. företräda det civila försvaret på nationell nivå i frågor som har bety-

delse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resur-
ser om inte något annat följer av särskilda föreskrifter m.m.

4 §

Krisberedskapsmyndigheten ska sprida kunskap om och stärka sam-

hällets krishanteringsförmåga genom att särskilt

1. samordna kompetensutveckling samt informera och utbilda inom områ-

dena samhällets sårbarhet, krishantering, säkerhetspolitik och totalförsvar,

2. initiera, planera och genomföra utbildning och övningar,
3. samordna personal- och kompetensförsörjningen för det civila försva-

ret,

4. utveckla metoder för kriskommunikation och krishantering,
5. verka för att de frivilliga försvarsorganisationernas kunskaper och för-

måga uppmärksammas och tas till vara, och

6. efter överenskommelse med trossamfunden leda och samordna deras

medverkan på området.

5 §

Krisberedskapsmyndigheten ska ha ett sammanhållande myndighets-

ansvar för samhällets informationssäkerhet. Myndigheten ska i detta arbete

1. analysera omvärldsutvecklingen inom området mot bakgrund av erhål-

let underrättelseunderlag och årligen lämna en samlad bedömning till rege-
ringen,

2. utveckla samarbetet mellan offentlig sektor och näringsliv, och
3. arbeta förebyggande med utbildning och information i dessa frågor.

6 §

Krisberedskapsmyndigheten ska utveckla och förvalta tekniskt stöd för

ledning och beslutsfattande. Myndigheten ska även samordna signalskydds-
verksamheten inom sitt verksamhetsområde.

Särskilda uppgifter

7 §

Krisberedskapsmyndigheten ska införa, förvalta och utveckla radio-

kommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel-systemet). Verk-
samheten ska bedrivas i nära samverkan med företrädare för användarna av
systemet. Krisberedskapsmyndigheten ska verka för en så stor anslutning
som möjligt till systemet. Systemet ska tillhandahållas mot avgift. Krisbe-
redskapsmyndigheten beslutar eller meddelar föreskrifter om avgiftens stor-
lek för kommuner, landsting och kommersiella aktörer. För statliga myndig-
heter fastställs avgiften av regeringen.

8 §

Krisberedskapsmyndigheten ska ha förmåga att vid sådana krissitua-

tioner som avses i 1 §, kunna bistå Regeringskansliet med främst områdes-
visa lägesbeskrivningar.

background image

3

SFS 2007:856

9 §

Krisberedskapsmyndigheten ska ha förmåga att kunna samordna civil

verksamhet inom sitt verksamhetsområde i samband med internationella öv-
ningar och ansvara för sådana övningar. När svenska myndigheter som be-
driver civil verksamhet deltar i Partnerskap för fred ska Krisberedskapsmyn-
digheten samordna deltagandet.

10 §

Krisberedskapsmyndigheten ska i beredskapsplaneringen och under

höjd beredskap stödja Försvarsmakten med beslutsunderlag och information
om beredskapsläget inom det civila försvaret.

11 §

Krisberedskapsmyndigheten ska tillhandahålla underlag för tillämp-

ning av 3�5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10) avseende
civilt försvar.

Ledning

12 §

Krisberedskapsmyndigheten leds av en myndighetschef.

13 §

Vid Krisberedskapsmyndigheten ska det finnas ett insynsråd som be-

står av högst tio ledamöter.

Särskilda organ

14 §

Till Krisberedskapsmyndigheten är ett råd för näringslivssamverkan

knutet. Myndighetschefen är ordförande i rådet.

Rådet ska bistå myndigheten och arbeta fram förslag till hur offentliga or-

gan och näringslivet gemensamt kan arbeta med att minska sårbarheten i
samhället. Arbetet ska ske på en övergripande nivå.

15 §

Vid Krisberedskapsmyndigheten finns en delegation för Rakel-syste-

met. Delegationen ska bistå myndigheten i dess uppgift enligt 7 § genom att
lämna förslag till beslut i strategiska frågor som rör utvecklingen av syste-
met och om användaravgifter. Delegationen består av myndighetschefen
eller den som myndighetschefen utser i sitt ställe och högst tio andra leda-
möter samt ersättare för dessa. Representanter för användarna av systemet
ska ingå i delegationen. Myndighetschefen eller den som myndighetschefen
utser är delegationens ordförande.

Anställningar och uppdrag

16 §

Generaldirektören är myndighetschef.

17 §

Vid Krisberedskapsmyndigheten finns en överdirektör.

18 §

Ledamöterna i det råd som anges i 14 § och ledamöterna och ersät-

tarna i den delegation som anges i 15 § utses av Krisberedskapsmyndigheten
för en bestämd tid.

background image

4

SFS 2007:856

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Personalansvarsnämnd

19 §

Vid Krisberedskapsmyndigheten ska det finnas en personalansvars-

nämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

20 §

Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas på Krisbe-

redskapsmyndigheten.

Avgifter

21 §

Krisberedskapsmyndigheten får åta sig att mot avgift utveckla och

förvalta tekniskt stöd åt andra myndigheter samt åt kommuner och landsting.
Myndigheten beslutar eller meddelar föreskrifter om avgifternas storlek.

�verklagande

22 §

Krisberedskapsmyndighetens beslut enligt denna förordning får inte

överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2002:518) med instruktion för Krisberedskapsmyndigheten ska upphöra att
gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för överklagande av be-

slut som har meddelats före den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)