SFS 2007:857 Förordning med instruktion för Statens räddningsverk

070857.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens räddningsverk;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

Övergripande ansvar

1 §

Statens räddningsverk ansvarar

för följande frågor, i den mån det inte

är en uppgift för någon annan myndighet:

1. räddningstjänst, olycks- och skadeförebyggande åtgärder samt sanering

efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, och

2. transporter på land av farligt gods.
Räddningsverket är också ansvarig myndighet

för frågor om brandfarliga

och explosiva varor samt frågor om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Räddningsverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för miljöfrågor med

anknytning till myndighetens verksamhetsområde. Räddningsverket ska
inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i för-
hållande till övriga berörda parter.

Verksamhetsuppgifter

2 §

Räddningsverket ska bedriva arbete med olycks- och skadeförebyg-

gande åtgärder med målet att skydda människors liv, säkerhet och hälsa mot
olyckor samt att förhindra eller begränsa skador på egendom och miljö. I
Räddningsverkets arbete med frågor om brandfarliga och explosiva varor
ska myndigheten verka för en säker hantering och import av brandfarliga
och explosiva varor utan att motverka den tekniska utvecklingen eller han-
deln med andra länder.

Räddningsverket ska verka för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor

och begränsa konsekvenserna av de som sker. Vidare ska verket verka för att
begränsa konsekvenserna av oljeutsläpp till sjöss när utsläppen når strand-
nära vattenområden och land. Räddningsverket ska även verka för att miljö-
aspekter beaktas i samhällets arbete för skydd mot olyckor.

3 §

Räddningsverket ska bedriva utbildning som tillgodoser behov av

kompetens hos kommuner och statliga myndigheter för att kunna utföra upp-
gifter som anges i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

SFS 2007:857

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:857

Räddningsverket ska därutöver kunna erbjuda
1. risk- och säkerhetsutbildningar som tillgodoser behov av kompetens

hos kommuner, landsting och statliga myndigheter samt hos organisationer
och företag för att kunna hantera störningar i samhällsviktig verksamhet,

2. fortbildning inom räddningstjänstområdet, och
3. annan utbildning med anknytning till myndighetens uppgifter.
Räddningsverket ska anpassa sin utbildningsverksamhet till samhällets

behov.

4 §

Utöver det som följer av 1–3 §§ ska Räddningsverket särskilt

1. samordna samhällets verksamhet för olycks- och skadeförebyggande

åtgärder enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och inom räddnings-
tjänsten samt verka för att organisation, ledning och ledningsmetoder samt
materiel utvecklas så att samhällets räddningstjänstorgan arbetar och sam-
verkar effektivt,

2. följa utvecklingen av forskning och teknik inom verksamhetsområdet

samt på egen hand eller genom någon annan bedriva forsknings-, utveck-
lings- och försöksverksamhet,

3. arbeta med omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom verksamhets-

området, ansvara för att statistik tas fram inom området skydd mot olyckor,
samt i samverkan med berörda myndigheter och organisationer tillhanda-
hålla ett nationellt centrum för lärande från olyckor, så att en samlad bedöm-
ning av olycksutvecklingen och säkerhetsarbetet i Sverige kan göras som
tillgodoser nationella, regionala och lokala behov,

4. i samverkan med berörda myndigheter och organisationer utveckla och

stödja lokalt förebyggande arbete för att motverka olycksfall som leder till
personskador,

5. samordna arbetet för barns och ungas säkerhet, när det gäller att mot-

verka olycksfall som leder till personskador,

6. ansvara för utveckling av system för varning av befolkningen under

höjd beredskap och vid olyckor i fred och därvid särskilt verka för ända-
målsenliga varningssystem runt kärnkraftverken,

7. tillhandahålla underlag inom verksamhetsområdet för tillämpningen av

3–5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10),

8. inhämta erfarenheter från allvarliga olyckor och katastrofer i Sverige

och i andra länder,

9. verka för att förebyggande åtgärder mot naturolyckor vidtas,
10. samordna beredskapsplanläggningen mot kärnenergiolyckor och

andra allvarliga olyckor,

11. planera för att, på regeringens särskilda uppdrag, kunna bistå rege-

ringen vid kärnenergiolyckor och andra allvarliga olyckor med att inhämta
expertbedömningar och annat underlag från myndigheter och andra organ,

12. samordna planläggningen på regional nivå för sanering efter utsläpp

av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning,

13. samordna säkerhetsföreskrifterna för transporter på land samt sjö- och

lufttransporter av farligt gods, det svenska arbetet i internationella organ och
transportmyndigheternas arbete i övrigt inom området transport av farligt
gods,

14. samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet i fråga om transporter

av farligt gods, bistå med teknisk sakkunskap till de myndigheter som utövar

background image

3

SFS 2007:857

tillsyn över transporter på land av farligt gods och ansvara för tillsyn inom
verksamhetsområdet i övrigt,

15. utveckla, anskaffa och underhålla förstärkningsresurser för räddnings-

tjänst och sanering,

16. samarbeta med och nyttja resurserna vid Försvarsmakten (Totalför-

svarets ammunitions- och minröjningscentrum) när det gäller forskning och
metod- och teknikutveckling avseende minröjning, och

17. informera inom sitt verksamhetsområde, stödja organisationers utbild-

ningsverksamhet samt genom forsknings- och utvecklingsverksamhet sprida
kunskap som syftar till att enskilda genom egna åtgärder ska kunna bidra till
att skyddet mot olyckor stärks.

5 §

Räddningsverket ska ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet.

Räddningsverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera till det miljö-
målsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken
rapportering som behövs.

Beslut om ersättning

6 §

Räddningsverket får besluta om annan ersättning än skadestånd för

skador på egendom som tillhör personal inom det civila försvaret som tjänst-
gör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller som genomgår fri-
villig utbildning, om skadan har föranletts av tjänstgöringsförhållandena.
Räddningsverkets beslut får inte överklagas.

EU-arbetet och annat internationellt samarbete

7 §

Räddningsverket ska hålla en beredskap för bistånd vid katastrofer i ut-

landet och får delta i räddnings- och katastrofinsatser vid katastrofer i andra
länder som fordrar omedelbara åtgärder. Räddningsverket ska även i sam-
verkan med berörda myndigheter och organisationer förbereda så att Rädd-
ningsverket, i en situation då många människor med hemvist i Sverige drab-
bas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, med kort varsel i ett inle-
dande skede kan stödja utlandsmyndigheter och de nödställda.

Räddningsverket ska inom sitt område medverka i Sveriges internatio-

nella humanitära verksamhet. Räddningsverket ska ha förmåga att stödja bi-
ståndsinsatser avseende humanitär minhantering, stärkande av katastrof-
beredskap och återuppbyggnad efter katastrofer.

Räddningsverket får endast besluta om insatser enligt första och andra

stycket under förutsättning att insatserna finansieras av annan än Räddnings-
verket. Räddningsverket ska före beslut om insats informera Regeringskans-
liet (Försvarsdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta.
Vid insatser som rör bistånd ska Räddningsverket dessutom samråda med
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

8 §

Räddningsverket ska i förhållande till Europeiska gemenskapernas

kommission vara behörig myndighet och Sveriges kontaktpunkt för tilllämp-
ningen av rådets beslut 2001/792/EG, Euratom av den 23 oktober 2001 om
inrättande av en gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samar-

background image

4

SFS 2007:857

bete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten

1

. Räddningsverket ska an-

svara för de uppgifter som åligger Sverige och ska samordna det nationella
arbetet med att bygga upp och upprätthålla en insatsberedskap enligt beslu-
tet.

I uppgiften som behörig myndighet ingår möjligheten att begära bistånd

från och lämna bistånd till de länder som deltar i samarbetet inom ramen för
rådets beslut. När det gäller miljöräddningstjänst till sjöss ankommer det en-
ligt 12 § förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen i
stället på Kustbevakningen att begära bistånd från och lämna bistånd till en
medlemsstat i Europeiska unionen.

Bistånd till sådant som inte är räddningstjänst får endast begäras under

förutsättning att biståndet finansieras av annan än Räddningsverket. Bistånd
får endast lämnas under förutsättning att den stat som har begärt biståndet
garanterat Räddningsverket full kostnadstäckning för dess insatser. Rädd-
ningsverket ska före beslut om att begära och lämna bistånd informera Re-
geringskansliet (Försvarsdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser
att vidta.

9 §

Räddningsverket ska vara behörig myndighet enligt artikel 56.3 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september
2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer

2

i fråga om det yrke som regle-

ras i 3 kap. 10–12 §§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

10 §

Räddningsverket ska bidra till att utveckla samarbetet mellan svensk

räddningstjänst och motsvarande verksamheter i andra länder i enlighet med
internationella överenskommelser som Sverige har ingått.

Ledning

11 §

Räddningsverket leds av en myndighetschef.

12 §

Vid Räddningsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst

nio ledamöter.

Särskilda organ

Disciplinnämnden

13 §

Inom Räddningsverket finns en nämnd som ska pröva de frågor om

disciplinära åtgärder och avskiljande som regleras i förordningen (2003:477)
om utbildning i skydd mot olyckor.

Nämnden består av myndighetschefen, chefen för den enhet som berörs,

en företrädare för de vid myndigheten anställda lärarna samt chefsjuristen.
De studerande har rätt att vara representerade i nämnden med en ledamot.
Den ledamot som företräder lärarna ska utses och entledigas av den arbetsta-
garorganisation som är den största med hänsyn till antalet medlemmar bland
den personalkategorin. Ledamoten ska utses för två år. Den ledamot som re-
presenterar de studerande ska utses för ett år.

1

EGT L 297, 15.11.2001, s. 7 (Celex 32001D0792).

2

EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

background image

5

SFS 2007:857

Myndighetschefen är nämndens ordförande. Nämnden är beslutför när

ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

Delegationer

14 §

För att bistå Räddningsverket med de upplysningar och synpunkter

som kan vara av betydelse för planeringen och beredningen av viktiga ären-
den inom respektive sakområde är fyra delegationer knutna till verket. Dessa
är

– delegationen för samordning av räddningstjänst,
– delegationen för beredskap mot kärnenergiolyckor,
– delegationen för samordning av förebyggande verksamhet, och
– delegationen för hantering av farliga ämnen.
Varje delegation består av myndighetschefen som ordförande, chefen för

den enhet som berörs och högst tolv andra ledamöter samt ersättare för
dessa. Enligt beslut av myndighetschefen inträder chefen för enheten som
ordförande i en delegation.

Delegationerna sammanträder när ordföranden finner anledning till det

eller när någon annan ledamot begär det.

Rådet för lärande från olyckor

15 §

För arbetet med en samlad bedömning av olycksutvecklingen och sä-

kerhetsarbetet i Sverige ska ett råd för lärande från olyckor vara knutet till
Räddningsverket.

Rådet för lärande från olyckor består av myndighetschefen som ordfö-

rande, chefen för den enhet som berörs och högst tolv andra ledamöter från
myndigheter och organisationer som är verksamma inom områden som är av
betydelse för verksamhetens utveckling. Myndighetschefen får bestämma att
någon annan ska träda in som ordförande i rådet. Rådet sammanträder när
ordföranden finner anledning till det, dock minst två gånger per år.

Rådet för barnsäkerhet

16 §

För samordningen av arbetet för barns och ungas säkerhet när det gäl-

ler att motverka olycksfall som leder till personskador, ska ett råd för barn-
säkerhet vara knutet till Räddningsverket.

Rådet för barnsäkerhet består av myndighetschefen som ordförande, che-

fen för den enhet som berörs samt högst femton andra ledamöter från myn-
digheter och organisationer som är verksamma inom områden som är av be-
tydelse för barns och ungas säkerhet. Myndighetschefen får bestämma att
någon annan ska träda in som ordförande i rådet. Rådet sammanträder när
ordföranden finner anledning till det, dock minst två gånger per år.

Rådet för transport av farligt gods

17 §

För att samordna säkerhetsföreskrifterna för transporter på land samt

sjö- och lufttransporter av farligt gods, det svenska arbetet i internationella
organ samt transportmyndigheternas arbete i övrigt inom området transport

background image

6

SFS 2007:857

av farligt gods, ska ett råd för transport av farligt gods vara knutet till Rädd-
ningsverket.

Rådet för transport av farligt gods består av myndighetschefen som ord-

förande samt högst två ledamöter från vardera Räddningsverket, Sjöfartsver-
ket och Luftfartsstyrelsen. Myndighetschefen får bestämma att någon annan
ska träda in som ordförande i rådet. Rådet sammanträder när ordföranden
finner anledning till det, dock minst två gånger per år.

Rådet för utbildning

18 §

För att stödja Räddningsverkets utbildningsverksamhet ska ett råd för

utbildning vara knutet till myndigheten.

Rådet för utbildning består av myndighetschefen som ordförande, chefen

för den enhet som berörs samt högst åtta andra ledamöter. Myndighets-
chefen får bestämma att någon annan ska träda in som ordförande i rådet.
Rådet sammanträder när ordföranden finner anledning till det, dock minst
två gånger om året.

Anställningar och uppdrag

19 §

Generaldirektören är myndighetschef.

20 §

Vid Räddningsverket finns en överdirektör.

21 §

Ledamöterna i de delegationer, råd och nämnder som följer av

13–18 §§ utses av Räddningsverket för en bestämd tid.

Personalansvarsnämnd

22 §

Vid Räddningsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

23 §

Räddningsverket

ska

tillämpa

personalföreträdarförordningen

(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

24 §

Räddningsverket får, om verksamheten har anknytning till myndighe-

tens uppgifter, mot avgift tillhandahålla

1. internat- och restaurangtjänster,
2. konferenslokaler, och
3. boende för studerande inom Räddningsverkets utbildningsverksamhet.
Räddningsverket får ta ut avgifter för utbildningar enligt 3 § andra

stycket. Myndigheten beslutar eller meddelar föreskrifter om avgifternas
storlek.

Räddningsverket får på de villkor som tjänsteexportförordningen

(1992:192) föreskriver bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde,
om detta är förenligt med verkets uppgifter i övrigt.

background image

7

SFS 2007:857

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007