SFS 2007:858 Förordning med instruktion för de lokala värderingsnämnderna

070858.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för de lokala
värderingsnämnderna;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Bestämmelser om de lokala värderingsnämndernas uppgifter finns i

förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:268) och förfogande-
förordningen (1978:558).

Ledning

2 §

Myndigheterna leds av nämnder.

Organisation

3 §

Bestämmelser om nämndernas sammansättning samt om hur nämnder-

nas ledamöter och ersättare utses finns i 25 och 26 §§ förfogandelagen
(1978:262) och 20 § förfogandeförordningen (1978:558).

4 §

Vid varje nämnd finns en sekreterare som utses av länsstyrelsen.

�rendenas handläggning

5 §

Bestämmelser om beslutförhet och omröstning till beslut finns i 27 §

förfogandelagen (1978:262).

Dessa bestämmelser tillämpas också när nämnden avgör administrativa

ärenden, om något annat inte följer av 20 § anställningsförordningen
(1994:373).

6 §

Nämnden sammanträder enligt länsstyrelsens eller ordförandens be-

stämmande.

7 §

�renden enligt förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen

(1978:268) eller förfogandeförordningen (1978:558) avgörs efter muntlig
förhandling eller föredragning. Andra ärenden avgörs efter föredragning.

SFS 2007:858

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:858

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Myndigheten får dock i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett

enskilt fall besluta att ärenden som är av administrativ karaktär eller som rör
utlämnande av handlingar och överklagande av nämndens beslut inte behö-
ver föredras.

8 §

Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll vid muntlig för-

handling ska innehålla uppgifter om nämndens sammansättning och parterna
samt en kort redogörelse för förhandlingens gång och för den utredning som
läggs fram vid förhandlingen. I protokollet ska det också antecknas vad som
förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden, bestrid-
anden, invändningar, vitsordanden och utsagor av sakkunniga.

Protokoll vid muntlig förhandling förs och undertecknas av sekreteraren.

Protokoll vid föredragning förs och undertecknas av föredraganden. Proto-
kollförare kan också vara någon annan som ordföranden förordnar. När pro-
tokollet är uppsatt, gör ordföranden anteckning om detta på protokollet med
angivande av dagen för anteckningen och utsättande av namn eller signatur.

I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna i första och andra styckena

om protokoll vid muntlig förhandling i tillämpliga delar.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 §

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska

inte tillämpas på de lokala värderingsnämnderna.

Undantag från myndighetsförordningen

10 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på de lokala värderingsnämnderna:

4 § 3 om verksamhetsplan,
7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, och
29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:1043) med instruktion för de lokala värderingsnämnderna ska upp-
höra att gälla.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)