SFS 2007:859 Förordning med instruktion för Riksvärderingsnämnden

070859.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Riksvärderingsnämnden;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Bestämmelser om Riksvärderingsnämndens uppgifter finns i förfogan-

delagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:268) och förfogandeförord-
ningen (1978:558).

Ledning

2 §

Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 §

Bestämmelser om nämndens sammansättning samt om hur nämndens

ledamöter och ersättare utses

finns i 19 och 20 §§ förfogandelagen

(1978:262).

4 §

Vid nämnden finns en sekreterare som utses av nämnden.

Ärendenas handläggning

5 §

Bestämmelser om beslutförhet och omröstning till beslut finns i 23 §

förfogandelagen (1978:262). Dessa bestämmelser tillämpas också när nämn-
den avgör administrativa ärenden, om något annat inte följer av 20 § anställ-
ningsförordningen (1994:373).

6 §

Nämnden sammanträder enligt ordförandens bestämmande eller när

någon av nämndens övriga ledamöter begär det.

7 §

Ärenden enligt förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen

(1978:268) eller förfogandeförordningen (1978:558) avgörs efter muntlig
förhandling eller föredragning. Andra ärenden avgörs efter föredragning.

Myndigheten får dock i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett

enskilt fall besluta att ärenden som är av administrativ karaktär eller som rör
utlämnande av handlingar och överklagande av nämndens beslut inte behö-
ver föredras.

SFS 2007:859

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:859

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

8 §

Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll vid muntlig för-

handling ska innehålla uppgifter om nämndens sammansättning och parterna
samt en kort redogörelse för förhandlingens gång och för den utredning som
läggs fram vid förhandlingen. I protokollet ska också antecknas vad som fö-
rekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden, bestridan-
den, invändningar, vitsordanden och utsagor av sakkunniga.

Protokoll vid muntlig förhandling förs och undertecknas av sekreteraren.

Protokoll vid föredragning förs och undertecknas av föredraganden. Proto-
kollförare kan också vara någon annan som ordföranden förordnar. När pro-
tokollet är uppsatt gör ordföranden anteckning om detta på protokollet med
angivande av dagen för anteckningen och utsättande av namn eller signatur.

I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna i första och andra styckena

om protokoll vid muntlig förhandling i tillämpliga delar.

Årlig redogörelse

9 §

Riksvärderingsnämnden ska senast den 1 mars varje år lämna en kort-

fattad redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalen-
deråret samt kostnaderna för den. Vidare ska nämnden senast den 1 mars
varje år lämna en sammanställning till regeringen av behovet av resurser för
nästkommande kalenderår.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska

inte tillämpas på Riksvärderingsnämnden.

Undantag från myndighetsförordningen

11 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på Riksvärderingsnämnden:

4 § 3 om verksamhetsplan,
7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, och
29 § om ärendeförteckning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1988:1042) med instruktion för Riksvärderingsnämnden ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)