SFS 2007:860 Förordning med instruktion för Statens haverikommission

070860.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens haverikommission;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens haverikommission genomför undersökningar enligt lagen

(1990:712) om undersökning av olyckor och samarbetar med berörda säker-
hetsmyndigheter i deras olycksförebyggande verksamhet.

Ledning

2 §

Statens haverikommission leds av en myndighetschef.

Organisation

3 §

Vid haverikommissionen ska det finnas haveriutredare.

4 §

Minst en av haveriutredarna vid myndigheten ska vara jurist och ha

domarerfarenhet.

I övrigt ska det finnas haveriutredare med flygoperativ, flygteknisk, sjö-

operativ, sjöteknisk, järnvägsoperativ, järnvägsteknisk och allmän teknisk
sakkunskap, sakkunskap inom området befolkningsskydd och räddnings-
tjänst samt beteendevetenskaplig sakkunskap.

5 §

För uppdrag att biträda med undersökningar som avses i 1 § får haveri-

kommissionen anlita experter och sakkunniga.

Handläggningen av haverikommissionens undersökningar

6 §

En sådan undersökning som avses i 1 § leds av myndighetschefen eller

av en haveriutredare som är jurist och har domarerfarenhet.

7 §

När haverikommissionen ska genomföra en sådan undersökning som

avses i 1 § får den som leder undersökningen tillkalla de experter och sak-
kunniga som behövs för undersökningen.

SFS 2007:860

Utkom från trycket
den 27 november 2007

5*

SFS 2007:852�888

background image

2

SFS 2007:860

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

8 §

Bestämmelser om handläggningen av sådana undersökningar som av-

ses i 1 § finns i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och förord-
ningen (1990:717) om undersökning av olyckor.

9 §

Vid sådana undersökningar som avses i 1 § är haverikommissionen be-

slutför när den som leder undersökningen och minst en haveriutredare är
närvarande.

Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggning i en sådan un-

dersökning tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröst-
ning i tvistemål.

Anställningar och uppdrag

10 §

Generaldirektören är myndighetschef. Generaldirektören ska vara ju-

rist och ha domarerfarenhet.

En av haveriutredarna är generaldirektörens ställföreträdare.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(1996:282) med instruktion för Statens haverikommission ska upphöra att
gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för överklagande av be-

slut som har meddelats före den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)