SFS 2007:861 Förordning med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut

070861.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Totalförsvarets
forskningsinstitut;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Totalförsvarets forskningsinstitut har till uppgift att bedriva forskning,

metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till
stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Myndighe-
ten får även i övrigt bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt ut-
redningsarbete. Verksamheten ska bedrivas med beaktande av krav på inte-
gritet, relevans och vetenskaplig kvalitet.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska verka för att försvarsforskningen

nyttiggörs även utanför totalförsvaret.

2 §

Totalförsvarets forskningsinstituts uppgift att bedriva försvarsunder-

rättelseverksamhet ska fullgöras genom analyser av information som inhäm-
tats från offentliga informationskällor eller som lämnats av uppdragsgivare.

3 §

Totalförsvarets forskningsinstitut ska särskilt verka för samverkan

mellan militär och civil forskning samt mellan nationell och internationell
forskning.

Forskningsinstitutet ska, inom ramen för gällande riktlinjer för svensk

krigsmaterielexport, stödja svensk försvarsindustri genom exportfrämjande
verksamhet.

Ledning

4 §

Totalförsvarets forskningsinstitut leds av en styrelse.

5 §

Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §

Generaldirektören är myndighetschef.

7 §

Vid Totalförsvarets forskningsinstitut finns en överdirektör.

SFS 2007:861

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:861

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

8 §

I fråga om anställning vid Totalförsvarets forskningsinstitut av den

som är officer i Försvarsmakten tillämpas inte 6 § anställningsförordningen
(1994:373).

Personalansvarsnämnd

9 §

Vid Totalförsvarets forskningsinstitut ska det finnas en personal-

ansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §

Totalförsvarets forskningsinstitut ska tillämpa internrevisionsförord-

ningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

11 §

Totalförsvarets forskningsinstitut får ta ut avgifter för sin verksamhet.

Myndigheten beslutar eller meddelar föreskrifter om avgifternas storlek.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen

(2000:1074) med instruktion för Totalförsvarets forskningsinstitut ska upp-
höra att gälla.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)