SFS 2007:862 Förordning om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

070862.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:131) om
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2000:131) om försvars-

underrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

9 §

1

I förordningen (2007:852) med instruktion för Försvarets underrättel-

senämnd finns bestämmelser om nämndens insyn i försvarsunderrättelse-
verksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:694.

SFS 2007:862

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007