SFS 2007:863 Förordning om ändring i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor

070863.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:477) om
utbildning i skydd mot olyckor;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:477) om utbildning

i skydd mot olyckor

1

dels

att i 10 § orden ⬝�verklagandenämnden för totalförsvaret⬝ ska bytas

ut mot ⬝Statens överklagandenämnd⬝,

dels

att 5 § ska ha följande lydelse.

5 §

2

En särskild nämnd vid Statens räddningsverk får vidta disciplinär åt-

gärd i form av varning mot en studerande som

1. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov

eller när en studieprestation annars ska bedömas,

2. stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ra-

men för utbildningen, eller

3. utsätter en annan studerande eller en arbets- eller uppdragstagare vid

Räddningsverket för allvarliga trakasserier.

Bestämmelser om den särskilda nämnden finns i 13 § förordningen

(2007:857) med instruktion för Statens räddningsverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 10 § 2006:92.

2

Senaste lydelse 2006:92.

SFS 2007:863

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007