SFS 2007:864 Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

070864.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:311) om transport
av farligt gods;

utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2006:311) om transport av

farligt gods ska ha följande lydelse.

19 §

Innan en transportmyndighet meddelar föreskrifter med stöd av lagen

(2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning ska samråd
ske med övriga transportmyndigheter. Samråd ska även ske med annan
myndighet om föreskrifterna berör denna myndighets verksamhetsområde.

Om det är fara för liv, hälsa, miljö eller egendom eller risk för betydande

ekonomisk skada och samråd inte kan ske inom skälig tid, ska i stället infor-
mation lämnas efter det att föreskriften meddelats.

Ytterligare bestämmelser om samordningen mellan transportslagen av sä-

kerhetsföreskrifterna för transport av farligt gods finns i förordningen
(2007:857) med instruktion för Statens räddningsverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2007:864

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007