SFS 2007:865 Förordning om ändring i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter

070865.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1981:1370) om
skyldighet för socialnämnderna att lämna
statistiska uppgifter;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1981:1370) om skyl-

dighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter ska ha följande ly-
delse.

3 §

1

Socialnämnderna ska till Socialstyrelsen lämna även andra person-

uppgifter än som avses i 2 §, när uppgifterna begärs för en särskild statistisk
undersökning som syftar till att tillgodose angelägna samhällsbehov.

Uppgifterna får begäras först efter samråd med Sveriges Kommuner och

Landsting.

4 §

2

Socialstyrelsen får, efter samråd med Sveriges Kommuner och Lands-

ting, meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet enligt denna för-
ordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse 2001:942.

2

Senaste lydelse 1995:1074.

SFS 2007:865

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007