SFS 2007:867 Förordning om ändring i förordningen (2003:305) om Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

070867.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:305) om
Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos
barn och ungdom;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2003:305) om Nationellt

centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom ska ha följande ly-
delse.

3 §

1

Centrumet leds av en styrelse som ska bestå av en ordförande och tio

övriga ledamöter. Ordföranden ska utses av regeringen. Regeringen ska
även utse tre av de övriga ledamöterna, varav en ledamot ska företräda lä-
rarna inom berörda ämnen, en ledamot ska företräda eleverna och en leda-
mot ska ha kompetens inom kostområdet.

I övrigt ska �rebro universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan, Myn-

digheten för skolutveckling, Statens folkhälsoinstitut, Riksidrottsförbundet
och Livsmedelsverket utse en ledamot var. Dessutom ska Sveriges Kommu-
ner och Landsting utse en ledamot.

Styrelsen ska inom sig utse en vice ordförande. Ledamöterna ska utses för

en tid av högst tre år.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:187.

SFS 2007:867

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007