SFS 2007:868 Förordning om ändring i förordningen (2004:16) om utlämnande av uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade

070868.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:16) om
utlämnande av uppgifter som avser stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2004:16) om utlämnande av

uppgifter som avser stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha föl-
jande lydelse.

3 §

Socialstyrelsen får, efter samråd med Sveriges Kommuner och Lands-

ting, meddela närmare föreskrifter om uppgiftslämnandet enligt denna för-
ordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2007:868

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007