SFS 2007:869 Förordning om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

070869.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:94) om register
hos Socialstyrelsen över insatser inom den
kommunala hälso- och sjukvården;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2006:94) om register hos

Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
ska ha följande lydelse.

5 §

Kommunerna ska, för de ändamål som anges i 3 § lagen (1998:543)

om hälsodataregister, lämna de uppgifter som avses i 4 § 1 till registret över
insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Statistiska centralbyrån ska lämna de personuppgifter som avses i 4 § 2

till registret över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen får, efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting,

meddela föreskrifter om hur den uppgiftsskyldighet som avses i första
stycket ska fullgöras.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2007:869

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007