SFS 2007:872 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

070872.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

utfärdad den 15 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 7 kap. 32 § årsredovisningslagen

(1995:1554) skall ha följande lydelse.

7 kap.

32 §

3

Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av inter-
nationella redovisningsstandarder skall tillämpa enbart följande bestämmel-
ser i detta kapitel:

1. 1�3 §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
2. 4 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,
3. 7 § vad gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om språk och form och

2 kap. 7 § om undertecknande,

4. 12 § första stycket om värderingsprinciper, och
5. 14 § vad gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i 5 kap.:
� 4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
� 12 § om lån till ledande befattningshavare,
� 15 § första och tredje styckena om en ekonomisk förenings eget kapital,
� 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
� 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
� 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner,

ersättningar och sociala kostnader,

� 22 § om pensioner och liknande förmåner,
� 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
� 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och
� 25 § om avtal om avgångsvederlag, och
6. 31 §, vad gäller hänvisningarna till 6 kap. 1 och 2 a�4 §§ om förvalt-

ningsberättelsens innehåll.

Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar en-

ligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I
sådant fall skall förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvis-
ning till den plats där uppgifterna har lämnats.

1

Prop. 2006/07:112, bet. 2007/08:CU2, rskr. 2007/08:28.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om

uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12, Celex 32004L0025).

3

Senaste lydelse 2006:565.

SFS 2007:872

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:872

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av december 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)