SFS 2007:874 Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

070874.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i
försäkringsföretag;

utfärdad den 15 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 7 kap. 5 § lagen (1995:1560) om

årsredovisning i försäkringsföretag skall ha följande lydelse.

7 kap.

5 §

3

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om
tillämpning av internationella redovisningsstandarder

4

skall tillämpa enbart

följande bestämmelser i detta kapitel:

1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
2. 2 § vad gäller hänvisningarna till
a) 7 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncernredovis-

ning inte behöver upprättas,

b) 7 kap. 4 § första stycket 4 samma lag om förvaltningsberättelse,
c) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
3. 3 § 1 a och b samt 3 såvitt avser hänvisningen till 7 kap. 12 § första

stycket årsredovisningslagen, med särskilda regler om när koncernredovis-
ning inte behöver upprättas,

4. 4 § vad gäller hänvisningarna till
a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till årsredovis-

ningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om språk och form samt 2 kap. 7 § om
undertecknande,

b) 5 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till följande bestäm-

melser i 5 kap. årsredovisningslagen:

– 4 § om uppgifter om taxeringsvärden,
– 12 § om lån till ledande befattningshavare,
– 18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
– 18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
– 20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner,

ersättningar och sociala kostnader,

– 22 § om pensioner och liknande förmåner,

1

Prop. 2006/07:112, bet. 2007/08:CU2, rskr. 2007/08:28.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om

uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12, Celex 32004L0025).

3

Senaste lydelse 2006:567.

4

EGT L 243, 11.9.2002, s. 1 (Celex 32002R1606).

SFS 2007:874

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

2

SFS 2007:874

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

– 23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
– 24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, samt
– 25 § om avtal om avgångsvederlag,
c) 5 kap. 2 § 3 och 7 denna lag med särskilda regler om tilläggsupplys-

ningar,

d) 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,
e) 5 kap. 4 § 1–3, 5 och 7–9 denna lag om eget kapital och avsättningar,
f) 6 kap. 1 § denna lag, i den del paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första–

tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll
och till 6 kap. 2 a § årsredovisningslagen om vissa upplysningar i förvalt-
ningsberättelsen, samt

g) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättel-

sen.

Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplys-

ningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall skall förvalt-
ningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har
lämnats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av december 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

;