SFS 2007:875 Förordning om ändring i rättsinformationsförordningen (1999:175)

070875.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i rättsinformationsförordningen
(1999:175);

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att 18 § rättsinformationsförordningen (1999:175)

ska ha följande lydelse.

18 §

1

Inom samordningsmyndigheten ska det finnas ett råd med högst 14

ledamöter. Regeringskansliet, Domstolsverket och Verket för förvaltnings-
utveckling ska vara representerade i rådet. Dessutom ska ytterligare fem in-
formationsansvariga myndigheter som regeringen bestämmer vara represen-
terade för en viss tid. Om riksdagen, landsting eller kommuner deltar i rätts-
informationssystemet med stöd av 9 §, ska de erbjudas fast representation i
rådet. Landsting och kommuner ska i sådana fall representeras av Sveriges
Kommuner och Landsting.

Chefen för samordningsmyndigheten ska vara ordförande i rådet.
Samordningsmyndigheten ska meddela närmare bestämmelser om for-

merna för rådets beslutsfattande.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

BETATRICE ASK

Anders Lindgren
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:800.

SFS 2007:875

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007