SFS 2007:876 Förordning om ändring i förordningen (1995:241) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.

070876.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:241) om
disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m.;

utfärdad den 15 november 2007.

Regeringen föreskriver att i 1 kap. 3 § förordningen (1995:241) om disci-

plinansvar inom totalförsvaret, m.m.

1

orden ”Överklagandenämnden för to-

talförsvaret” ska bytas ut mot ”Statens överklagandenämnd”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 1 kap. 3 § 1995:628.

SFS 2007:876

Utkom från trycket
den 27 november 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007